Hop til indhold

I efteråret 2022 sættes et arbejde i gang med at udvikle tjeklister til at screene elever for høj begavelse. Screeningerne skal anvendes for tidligt at opdage de elever, som oplever udfordringer på baggrund af deres høje begavelse. Tjeklisterne er en del af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.  

Folkeskolen og de højtbegavede elever

Det er et centralt mål, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Dette omfatter også højtbegavede elever. Når de højtbegavede elever bliver tidligt identificeret, øger det skolernes mulighed for at møde disse elever med forståelse for deres særlige faglige forudsætninger. Det skal bidrage til, at risikoen for udfordringer eller decideret mistrivsel hos den enkelte elev minimeres.

Udvikling af tjeklister til screening af elever i 1. klasse

I efteråret 2022 nedsætter Børne- og Undervisningsministeriet en ekspertgruppe, der skal udvikle tjeklister til screening for høj begavelse i 1. klasse. Der udvikles også en lærervejledning til, hvordan tjeklisterne skal bruges. Tjeklisterne skal være klar, så skolerne kan bruge dem fra skoleåret 2024/2025. 

Intelligenstest som hjælp i afdækningen

Fra skoleåret 2024/25 skal elever, som falder ud i screeningen, tilbydes en anerkendt intelligenstest for at afdække, om eleven er højtbegavet. Skolens leder kan også i helt særlige tilfælde vurdere, at det er relevant at intelligensteste en elev, selvom eleven ikke er faldet ud i screeningen. Intelligenstest skal tilbydes via pædagogisk psykologisk rådgivning eller en tilsvarende funktion i kommunen. 

Lokalt besluttede undervisningsaktiviteter til de højtbegavede elever

Skolerne og kommunerne får via tjeklisterne og screeningen bedre mulighed for at styrke den tidlige identifikation af de elever, som oplever udfordringer og mistrivsel pga. høj begavelse. Dermed bliver det nemmere for lærere og pædagogisk personale at igangsætte relevante undervisningsaktiviteter og målrettet undervisningsdifferentiering på et tidligt tidspunkt, så højtbegavede elever støttes i at udvikle sig svarende til deres faglige forudsætninger. 

Definition af højtbegavede elever

Højtbegavede elever refererer normalt til elever med en IQ over 130, mens elever med særlige forudsætninger normalt refererer til elever med IQ over 120, jf. definition fra VIVE, 2015. I den nye indsats omfatter begrebet ”Højtbegavede elever” både højtbegavede elever og elever med særlige forudsætninger.  

VIVE har udarbejdet en rapport på baggrund af et metastudie, hvor du kan læse mere om højbegavede elever og se en række generelle anbefalinger til eleverne. 

Indsatser målrettet højt begavede børns faglige udvikling og trivsel (vive.dk)

Sidst opdateret: 21. juni 2023