Hop til indhold

Folkeskolens Nationale Overgangstest

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:06

Folkeskolens Nationale Overgangstest skal, modsat de nationale test, gennemføres i begyndelsen af skoleåret, så de kan benyttes i planlægningen af undervisningen for resten af skoleåret (i skoleåret 2022/23 vil Folkeskolens Nationale Overgangstest dog skulle afvikles i november og december). Det nye testtidspunkt skal desuden forhindre, at testene får karakter af en ”prøve” i slutningen af året og de uhensigtsmæssigheder, det kan medføre, for eksempel ’teaching to the test’.

I skoleåret 2022/23 gennemføres Folkeskolens Nationale Overgangstest undtagelsesvist i november og december 2022:

  • Test i dansk (læsning) skal gennemføres i perioden fra den 7. november – den 25. november 2022 (uge 45 til og med uge 47).
  • Test i matematik skal gennemføres i perioden fra den 28. november – den 16. december 2022 (uge 48 til og med uge 50).

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:05

Nej. Der vil ikke skulle bookes tid til testgennemførelsen. I stedet vil test kunne gennemføres på et selvvalgt tidspunkt fra kl. 8.00 og resten af skoledagen hver dag i hele testperioden.

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:04

Det vil ikke være muligt at gennemføre erstatningstest for en elev, når testperioden for det enkelte fag er slut.

Planlægningen af gennemførelsen af testene bør ske, så elever, der måtte være fraværende ved første planlagte test, kan nå at gennemføre en erstatningstest et senere tidspunkt i testperioden.

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:03

Testene på 2. klassetrin varer 30 minutter, mens testene på de øvrige klassetrin varer 45 minutter. Elever må ikke bruge længere tid på testen end den normerede tid.

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:02

Eleverne må anvende papir og skriveredskaber ved alle test.

Ved testene i matematik må eleverne desuden anvende lommeregner, med mindre det er markeret ved opgaver i testen, at lommeregner ikke må anvendes.

For elever, der aflægger test på særlige vilkår, kan skolen lave en særlig tilrettelæggelse af testen. Læs mere i §§ 8-9 i testbekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:01

Skolens leder skal tilbyde særlige vilkår ved Folkeskolens Nationale Overgangstest for elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder samt til tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i testsituationen.

Se de nærmere regler for særlige vilkår i §§ 8-9 i testbekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Opdateret 24/11 2022 kl. 10:56

Alle elever i folkeskolen skal som udgangspunkt aflægge Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at en elev fritages for at aflægge Folkeskolens Nationale Overgangstest. En afgørelse om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge test på særlige vilkår.

På side 18 i bilaget til lærervejledningen (pdf) kan du finde mere information om fritagelse i forbindelse med Folkeskolens Nationale Overgangstest. 

Se de nærmere regler for fritagelse i §§ 10-12 i testbekendtgørelsen (retsinformation.dk).


Opdateret 05/09 2022 kl. 09:59

Folkeskolens Nationale Overgangstest er baseret på det faglige indhold fra de nationale test. Dette gælder i overvejende grad de faglige profilområder, der testes i. Det gælder også de opgaver og opgavetyper, som testene indeholder. De fremtidige Folkeskolens Nationale Færdighedstest fra 2026/27 vil derimod tage afsæt i et helt nyt fagligt indhold.

I hvert fag tester Folkeskolens Nationale Overgangstest eleverne inden for overordnede områder, som kaldes profilområder. Profilområderne i Folkeskolens Nationale Overgangstest fremgår af tabellen nedenfor. 

Profilområder i Folkeskolens Nationale Overgangstest
Fag/test Profilområde 1 Profilområde 2 Profilområde 3
Dansk (læsning) Afkodning Sprogforståelse Tekstforståelse
Matematik Tal og algebra* Geometri og måling Statistik og sandsynlighed

*Testen i matematik på 2. klassetrin vil alene teste inden for profilområdet ’Tal og algebra’.

Testens resultater giver en generel indikation af elevernes faglige niveau i de områder af faget, der testes i. 

Opdateret 05/09 2022 kl. 09:58

Nej. Eleverne skal være fysisk til stede på skolen under gennemførelsen af testene, og gennemførslen skal ske i skoletiden.

Opdateret 05/09 2022 kl. 09:57

De nationale test og Folkeskolens Nationale Overgangstest er forskellige på en række områder:

  • Testprincippet. Hvor de nationale test var adaptive, er Folkeskolens Nationale Overgangstest lineære. De nationale tests adaptive princip betyder, at testen tilpassede sig elevens niveau undervejs i testen på baggrund af elevens besvarelse. Opgaverne, der indgår i Folkeskolens Nationale Overgangstest, er lineære og tilpasses ikke til elevens niveau, men er ens for alle elever. Det betyder, at alle elever på et klassetrin får de samme opgaver.
  • Gennemførelsestidspunktet. De obligatoriske nationale test skulle gennemføres i slutningen af skoleåret, mens Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres i begyndelsen af skoleåret. På den måde kan resultaterne være et bidrag til tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret.
  • Obligatoriske testfag og klassetrin. I tabellen nedenfor kan du få overblik over, hvordan de nationale test og Folkeskolens Nationale Overgangstest er forskellige i forhold til obligatoriske testfag og klassetrin. 
Overblik over obligatoriske testfag og klassetrin i henholdsvis de nationale test og Folkeskolens Nationale Overgangstest  
Klassetrin Nationale test 
(til og med skoleåret 2021/2022) 
Folkeskolens Nationale Overgangstest (fra 2022/23 til og med 2025/2026)
2. klassetrin Dansk (læsning) Dansk (læsning)
Matematik
3. klassetrin Matematik Dansk (læsning)
4. klassetrin Dansk (læsning)
Engelsk
Dansk (læsning)
Matematik
5. klassetrin

6. klassetrin Dansk (læsning)
Matematik
Dansk (læsning)
Matematik
7. klassetrin Engelsk Matematik
8. klassetrin

Dansk (læsning)
Matematik
Fysik/kemi

Dansk (læsning)
Matematik

Opdateret 05/09 2022 kl. 09:56

Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres i et simpelt midlertidigt it-system, som er udviklet til formålet i de fire år, Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres. Lærere og elever får adgang til systemet fra samme website, som de er vant til at gennemføre test fra www.testogprøver.dk.

It-systemet til overgangstestene har begrænset funktionalitet sammenlignet med det it-system, som i dag benyttes til at afvikle de nationale test. Det drejer sig bl.a. om, at it-systemet vil have mere simple tilbagemeldinger og visninger, og at det ikke vil være muligt at se visninger af elevens resultater af de obligatoriske overgangstest fra tidligere skoleår i overgangsperioden. Det vil heller ikke være muligt at anvende de obligatoriske test frivilligt i systemet, som skolerne kan i dag. 

Der vil ikke skulle bookes tid til testgennemførelsen. I stedet vil test kunne gennemføres på et selvvalgt tidspunkt fra kl. 8.00 og resten af skoledagen hver dag i hele den periode, hvor testen er til rådighed.

Opdateret 05/09 2022 kl. 08:22

Ja. Det vil være muligt frivilligt at anvende de adaptive nationale test i engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi og dansk som andetsprog i overgangsperioden fra skoleåret 2022/23 frem til og med skoleåret 2025/26. De tidligere frivillige, adaptive nationale test i dansk (læsning) og matematik kan dog ikke anvendes. Læs mere om de frivillige adaptive test her

Sidst opdateret: 5. januar 2023