Hop til indhold

Udvikling af trygge og inkluderende læringsmiljøer handler om at understøtte skolernes arbejde med trivselsfremmende indsatser. Forskning peger på, at de faktorer der har størst betydning for, om elever trives og lærer i skolen, er forhold, som skolen selv kan arbejde med at forbedre. Det handler om skolens lærings- og undervisningsmiljø, herunder håndteringen af mobning, konflikter, vold, lærer-elevrelationer, sociale dynamikker i fællesskabet med videre. 

Læringskonsulenterne har igangsat initiativer, der skal understøtte kommunerne og skoler i at skabe trygge og inkluderende læringsfællesskaber, og derved sikre at alle børn og unge får de bedste betingelser for at udvikle sig, lære og trives i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Rådgivning af skoler, der er udfordret af konflikter, trusler og vold

Læringskonsulenterne tilbyder rådgivning til skoler, der er særligt udfordret af konflikter, vold og trusler.

Rådgivningen tilpasses skolernes konkrete udfordringer, og skolerne understøttes her-og-nu i forhold til at håndtere akutte lokale udfordringer samt at igangsætte forebyggende tiltag, der kan nedbringe hændelser med konflikter, trusler og vold, så der skabes et trygt og inkluderende læringsmiljø, hvor børn kan trives, lære og udvikle sig.

På emu.dk kan du høre en podcast om en skoles arbejde med konflikthåndtering og low arousal tilgangen i klasserummet.

Tema om konflikthåndtering på emu.dk

På emu.dk har vi samlet en række materialer, der kan understøtte skoler og ungdomsuddannelser i håndtering af konflikter og forebyggelse af trusler og vold. Her finder du blandt andet:

  • Inspirationsmateriale om konflikthåndtering til grundskoler og ungdomsuddannelser
  • Video og artikler om Low Arousal tilgangen
  • Vejledning til skoler og skolers fritidsordninger og forebyggelse og håndtering af trusler og vold
  • Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler. Undersøgelsen er lavet af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) for ministeriet i 2018.

Hvor er inklusionseftersynets fokus

Inklusionseftersynet peger på, at der er et stort fokus på akutte problemer i grundskolen, hvilket tager ressourcer fra forebyggende indsatser. Forebyggende indsatser begrænser behovet for omfattende støtteindsatser eller specialtilbud senere hen.
Som følge af det store fokus på akutte problemer mangler der viden om, hvilke indsatser og didaktiske tilgange, der har effekt på længere sigt.
Dette bliver tydeligt i eftersynets anbefalinger, der finder, at mange lærere og pædagoger oplever, at de mangler viden og hjælp til konkrete udfordringer i undervisningen, herunder hjælp til at håndtere elever med udadreagerende adfærd.
Se et overblik over inklusionseftersynets anbefalinger på www.denoffentlige.dk.

Sidst opdateret: 28. april 2020