Hop til indhold

Tidlig indsats gennem tværprofessionelt samarbejde handler om at styrke samarbejdet mellem kommunens forskellige forvaltninger og mellem de fagprofessionelle, der er omkring børn i udsatte positioner. Målet er, at barnet og familien oplever en sammenhængende, rettidig og forebyggende indsats.

Læringskonsulenterne har igangsat forskellige initiativer, der skal understøtte kommunerne i at forankre viden og redskaber om tidlig indsats og skabe et styrket samarbejde på tværs af fag og sektorer.

Kommunalt netværk om styrkelse af kvalitet i samarbejdet med familien og på tværs af professioner

Fem kommuner samarbejder i perioden 2018-2020 med læringskonsulenterne om at afprøve indsatser i forhold til at styrke et lokalt, systematisk og tværprofessionelt samarbejde gennem inddragelse af børn og forældres perspektiver og forslag til løsninger. Omdrejningspunktet for indsatsen er etableringen af et samarbejde med én fælles handleplan på tværs af organisatoriske skel og med fokus på de professionelles kendskab til hinandens faglighed og rolle.

På emu.dk kan du læse en artikel og se en film om afdækning af relationel kapacitet i det tværprofessionelle samarbejde.

Inspirationsmateriale – tværprofessionelle samarbejder om børn og unge i udsatte positioner

For mere information om samarbejdet på tværs af professioner kontakt Mia Devilli og Jesper Frøling Nielsen.

Nordisk netværk om tidlig indsats og tværsektorielt samarbejde

Nordisk Ministerråd har i perioden 2017-2019 søsat et fælles nordisk projekt om udvikling af bedre tværsektorielt samarbejde for udsatte børn og unge i et 0-24 års perspektiv. Den danske del af projektet faciliteres af læringskonsulenterne og har Kommunernes Landsforening (KL) samt fem danske kommuner som deltagere. 

Netværket danner ramme om sparring og erfaringsudveksling mellem de deltagende danske kommuner, samt erfaringsudveksling på tværs af de otte deltagende nordiske lande: Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland, Færøerne, Åland og Danmark.

I efteråret 2019 var det danske netværk på inspirationstur til Florida, hvor de blandt andet besøgte P.K. Yonge skolen, som er en folkeskole med en særlig pædagogisk laboratorie-profil, der er tilknyttet University of Florida. På skolen taler man hverken om inkluderende læringsfællesskaber, inklusion eller eksklusion. I stedet er man optaget af, at den pædagogiske praksis afspejler og forholder sig til den virkelighed, at alle elever og elevgrupper er forskellige.

På emu.dk kan du læse en artikel og se en film om, hvordan særligt det tværprofessionelle samarbejde på P.K. Yonge skolen bliver en forudsætning for at kunne understøtte alle elevers faglige, sociale og emotionelle udvikling.

På emu.dk kan du også høre en podcast om P.K. Yonge skolens arbejde og hvordan det kan inspirere danske kommuner i det Nordiske netværk.

For mere information om det nordiske netværk kontakt Stine Lindberg og Line Anne Roien.

Den tidlige indsats er vigtig

Inklusionseftersynet peger på, at det er vigtigt at understøtte en tidlig indsats i skolen ved netop at udvikle og kvalificere kommunernes samarbejde på tværs af fag og sektorer. Fra inklusionseftersynet lyder det blandt andet at ”… kvaliteten i den forebyggende indsats skal løftes ved at styrke samarbejdet mellem de faglige ressourcepersoner, der er omkring barnet og den unge i skolen og i samarbejdet med familien.”

Se et overblik over inklusionseftersynets anbefalinger på www.denoffentlige.dk.

Sidst opdateret: 5. maj 2020