Hop til indhold

Styrket samarbejde mellem almen- og specialområdet handler om at sætte fokus på kvaliteten af undervisningsmiljøet i både almenskolen og specialtilbud. 

Læringskonsulenterne har igangsat initiativer, der understøtter og rådgiver kommunerne, skoler og fagprofessionelle i, hvordan de kan styrke samarbejdet samt udveksle og kvalificere viden, redskaber og kompetencer mellem almen- og specialområdet.

Specialskolenetværk om styrkelse af kvaliteten af undervisningen i specialtilbud

Læringskonsulenterne samarbejder i perioden 2018-2020 med 18 specialskoler eller specialafdelinger på almene folkeskoler om at udvikle kvaliteten af læringsmiljøet og derved den daglige undervisning indenfor et af følgende temaer systematisk feedback eller samarbejde mellem specialtilbud og almenområdet. 

På emu.dk kan du høre to podcast om to skolers arbejde med henholdsvis at løfte eleverne fagligt gennem brug af systematisk feedback og styrke samarbejdet mellem almen- og specialafdelinger på skolen.

For mere information kontakt Trine Nobelius og Line Anne Roien vedrørende systematisk feedback, og Bente Sloth, Maj Balsløv og Helle Kjærhus Nørgaard vedrørende samarbejdet mellem specialtilbud og almenområdet.

Kommunalt netværk om styrkelse af dialogiske visitationsprocesser

Fem kommuner samarbejder i perioden 2018-2020 med læringskonsulenterne om at udvikle og afprøve en dialogbaseret visitationsmodel. Det betyder blandt andet, at både de professionelle, der kender eleverne og dem, som skal realisere de mål og indsatser, der besluttes på visitationsmødet, skal inddrages i visitationsprocessen.

På emu.dk kan du høre en podcast om en kommunes arbejde med, hvordan de professionelle arbejder med at inddrage børnenes perspektiver i visitationen.

For mere information kontakt Jesper Frøling Nielsen og Mia Devilli.

Udviklingsprojekt om progressionsmålinger på interne skoler

Læringskonsulenterne har i 2017 igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt, som skal undersøge anbragte elevers faglige og sociale progression samt styrke interne skolers arbejde ved at lade eleverne gennemføre progressionsmålinger. Ni interne skoler, som er tilknyttet et dag- eller døgnbehandlingstilbud eller anden anbringelsesinstitution, deltager i projektet. 

På emu.dk kan du se to film som formidler to interne skolers erfaringer med arbejdet med måling af faglig progression, som en vej til også at øge elevernes trivsel.

For mere information kontakt Jesper Frøling Nielsen og Stine Lindberg.

Inklusionseftersynet anbefaler

Specialundervisning og den specialpædagogiske støtte skal bringes tættere på den almene undervisning. Det indebærer blandt andet, at den specialiserede viden kan spille ind i almenområdet, ligesom viden fra almenområdet kan styrke specialtilbuddenes undervisningsmiljøer.

Inklusionseftersynet anbefaler desuden, at visitationen til specialtilbud i højere grad bliver dialogbaseret, så de personer der indgår i visitationen, også indgår i realiseringen af indsatsen. Den dialogiske visitation skal sikre et fokus på elevers faglige progression og trivsel, så de får den nødvendige støtte i almenskolen, eller en tidsbegrænset henvisning til specialområdet som giver dem mulighed for at vende tilbage til almenskolen igen.
Se et overblik over inklusionseftersynets anbefalinger (www.denoffentlige.dk). 

Sidst opdateret: 28. april 2020