Hop til indhold

Læringskonsulenternes inklusionsindsats har siden 2012 arbejdet med at understøtte kommuner, skoler, fritids- og dagtilbud i arbejdet med udviklingen af inkluderende læringsmiljøer.

I perioden 2018-2020 sætter læringskonsulenterne fokus på at følge op på inklusionseftersynets anbefalinger om fortsat at styrke inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud med særlig fokus på: 

  • en tidlig indsats gennem tværprofessionelt samarbejde
  • et styrket samarbejde mellem special- og almenområdet 
  • at skabe trivsel med særligt fokus på at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold. 

Om Inklusionseftersynet og dets anbefalinger 

Regeringen nedsatte i 2015 en ekspertgruppe, der skulle gennemføre et eftersyn af arbejdet med inklusion i folkeskolen. Formålet var at gøre status på omstillingen til øget inklusion. 

Inklusionsindsatsen

Ekspertgruppen gav i 2016 en række anbefalinger til Undervisningsministeriet, kommuner og skoler om, hvordan man fremadrettet kunne arbejde videre med at styrke inklusion og inkluderende læringsmiljøer i grundskolen.

Centralt i inklusionseftersynet står en udfordring i forhold til en snæver forståelse af inklusion. Eftersynet peger på, at inklusion ofte bliver forstået udelukkende som et spørgsmål om at føre elever tilbage fra specialtilbud til almentilbud. Men inklusion angår den fulde elevgruppe eller børnegruppe, hvor almenmiljøet skal understøtte de enkelte elevers forskellige behov. 

Du kan finde ekspertgruppen for inklusionseftersynets samlede anbefalinger på www.denoffentlige.dk.

Inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud

Grundskole og ungdomsuddannelser

I skolen og på ungdomsuddannelser er det fællesskab, som eleverne skal være en del af, først og fremmest et læringsfællesskab. Læringsfællesskabets omdrejningspunkt er, at alle elever skal lære, trives og udvikle sig og udnytte deres ressourcer bedst muligt.

Det betyder, at det inkluderende læringsmiljø skal sikre, at alle elever er aktive og ligeværdige deltagere i, og medskabere af, fællesskabet. Desuden at alle elever bliver mødt dér, hvor de er, og at læringsmiljøet tilrettelægges, så det giver de bedste betingelser for, at alle elever udvikler sig, trives og lærer mest muligt.

Det inkluderende læringsmiljø omfatter elevernes fysiske tilstedeværelse samt deres faglige og sociale deltagelse og skal opfylde målsætningen for folkeskolen i forhold til faglighed og trivsel og mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.

Dagtilbud

Forskning viser, at udsathed og ulighed i børns læring, trivsel og udvikling allerede grundlægges i førskolealderen. Udviklingen af inkluderende og stimulerende læringsmiljøer i dagtilbud er afgørende for at understøtte, at alle børn mødes med passende udfordringer, udvikler sig, trives og lærer nyt.

Læringsmiljøer af høj kvalitet er med til at sikre rammerne for, at børn bliver inviteret til at være aktive deltagere i dagtilbuddets fællesskaber, uanset forudsætninger og behov.

Sidst opdateret: 23. februar 2021