Tilbud til alle skoler og kommuner

Læringskonsulenterne kan bidrage med inspiration og viden om undervisning herunder for eksempel arbejdet med elevernes motivation og variation i skoledagen, arbejdet med mål, evaluering og feedback, undersøgende eller problembaseret undervisning i fagene samt viden om de forskellige krav til indholdet i undervisningen og prøveformer.

Denne viden stilles til rådighed for alle skoler og kan findes på EMU.dk, præsenteres på læringskonsulenternes webinarer og andre arrangementer eller ved at kontakte læringskonsulenterne direkte.

Intensiv rådgivning og udvikling tæt på de lokale udfordringer

Skoler, som i screeningen har vist sig ikke at opfylde de tilsynsbaserede kriterier, har fortrinsret til læringskonsulenternes intensive rådgivningsforløb.

I forløbene er der særligt fokus på, hvordan skolens pædagogiske ledelse bedst bliver støttet i, at skabe løbende forbedringer gennem styrkelse af:

 • Arbejdet med data
 • Skolens professionelle læringsfællesskaber (arbejdet i team og fagteam)
 • Ledelsens aktive involvering i udviklingen af undervisningen
 • Skolens kapacitetsopbygning (fagteam og vejlederoller)

Læringskonsulenterne vil gennem udvikling af skolens pædagogiske ledelse have særligt fokus på det eller de områder, der har været afgørende for, at skolen ikke opfylder kriterierne.

Program for løft af de fagligt svageste elever

Programmet for løft af de fagligt svageste elever skal bidrage til at løfte de udfordrede elever i udskolingen i dansk og matematik. I forbindelse med programmet, som 91 skoler følger, udvikles nye undervisningsmetoder og virksomme indsatser, der kan skabe faglig fremgang. 

Læringskonsulenterne står for programmet, som giver skolerne en faglig håndsrækning til at igangsætte indsatser, der løfter elevernes faglighed. Programmet tilbyder understøttende vejledning fra læringskonsulenterne samt faglig inspiration i form af materialer om virksomme indsatser. 

Skolerne i puljeprogrammet får tilbudt sparring på egne udfordringer, præsenteres for vidensbaserede inspirationsmaterialer og får mulighed for at drøfte deres erfaringer løbende i netværk.

Rådgivning om arbejdet med demokrati og medborgerskab

Læringskonsulenterne tilbyder herudover rådgivning til dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser om arbejdet med demokrati og medborgerskab. Vejledningen fokuserer på fem overordnede fokusområder:

 • Institutionernes rolle i arbejdet med demokrati, medborgerskab og fællesskab samt kendskab til valg og rettigheder
 • Arbejdet med børn og unges evne til at tage kritisk stilling og tænke kritisk
 • Redskaber til arbejdet med følsomme, vanskelige og kontroversielle emner
 • Arbejdet med at undgå marginalisering af enkelte og grupper af børn og unge
 • Forældresamarbejde

Vi tilbyder tre forskellige typer af vejledningsforløb indenfor demokrati og medborgerskab. 

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer i kommuner, skoler, fritids- og dagtilbud

I perioden 2018-2020 følger læringskonsulenterne op på inklusionseftersynets anbefalinger om fortsat at styrke inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud. Der sættes særligt fokus på: 

 • en tidlig indsats gennem tværprofessionelt samarbejde
 • et styrket samarbejde mellem special- og almenområdet
 • at skabe trivsel med særligt fokus på at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold. 
Sidst opdateret: 15. august 2019