Hop til indhold

Tosprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens undervisning. Ikke alle tosprogede elever har de nødvendige dansksproglige forudsætninger, der skal til for at kunne deltage i undervisningen. Det er derfor vigtigt, at de får den sprogstøtte, de har behov for. 

For at styrke tosprogede elevers læring er der en række fag i folkeskolen, der har særligt fokus på at udvikle elevernes sproglige færdigheder. Dansk som andetsprog basis og supplerende udvikler elevernes dansksproglige færdigheder. Almindelige indvandrersprog og modersmålsundervisning har fokus på tosprogede elevers generelle sprogkompetence og sproglige bevidsthed.

Dansk som andetsprog - basis

Faget dansk som andetsprog – basis er for tosprogede elever, som ved optagelsen i skolen ikke har sproglige forudsætninger i dansk for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt læringsudbytte. Basisundervisning i dansk som andetsprog er et forløb på op til to år, som kan gives i børnehaveklassen og i 1. til 10. klasse. 

Basisundervisningen har et tydeligt fokus på sproget dansk, hvilket kommer til udtryk i fagets fire kompetenceområder: Læsning, skrivning, lytning og tale. 

Basisundervisningen gives enten i modtagelsesklasser eller på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. Elevtallet i modtagelsesklasser må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke kommer til at overstige 12 i løbet af skoleåret. Aldersspændet mellem eleverne må højst være tre klassetrin. Hold med basisundervisning kan omfatte op til syv elever, og de har ingen begrænsning på aldersforskel mellem eleverne.

Reglerne for organisering af undervisningen i faget findes i bekendtgørelse. nr. 1053 af 29. juni 2016 (retsinformation.dk).

Dansk som andetsprog - supplerende

Elever, som ved optagelse i skolen har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning, men som alligevel har behov for undervisning i dansk som andetsprog, kan modtage undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. 

Fælles Mål for faget dansk som andetsprog – supplerende er inddelt i fem trinforløb: Børnehaveklassen- 2. klasse, 3.- 5. klasse, 6.- 7. klasse, 8.- 9. klasse og 10. klasse. Der er fokus på fire kompetenceområder: Læsning, skrivning, lytning og tale.

Undervisningen i supplerende dansk som andetsprog kan foregå både som selvstændig undervisning på særlige hold uden for klassen, som enkeltmandsundervisning eller som undervisning integreret i fagene, hvor der er et tæt samarbejde mellem faglærer og dansk som andetsprogslærer.

Reglerne for organisering af undervisningen i faget findes i bekendtgørelse. nr. 1053 af 29. juni 2016 (retsinformation.dk).

Almindelige indvandrersprog - valgfag

Derudover kan tosprogede elever vælge valgfaget almindelige indvandrersprog på 7., 8. og 9. klassetrin som et etårigt fag. Eleven kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere årgange, så undervisningen tilrettelægges, så den enkelte elev udfordres i et passende omfang. 

Eleverne skal i almindelige indvandrersprog - valgfag videreudvikle en aktiv tosproget kompetence på grundlag af færdigheder, eleven allerede har i såvel dansk som indvandrersproget. Eleverne skal opnå indsigt i sprog og kulturel mangfoldighed i Danmark og i de lande, hvor indvandrersproget tales. Fælles Mål i indvandrersprog omfatter to kompetenceområder: Kommunikation samt kultur og samfund.

Modersmålsundervisning 

Ligeledes er faget modersmålsundervisning også et frivilligt tilbud fra 1. til 9. klasse, hvor eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på modersmålet både mundtligt og skriftligt. Modersmålsundervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de bruger to sprog i dagligdagen.

Fælles Mål for faget modersmålsundervisning er inddelt i tre trinforløb: 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Modersmålsundervisningen skal betragtes som et samlet forløb helt fra 1. til 9. klasse uden mærkbare overgange mellem forløbene.

Modersmålsundervisning gives til et begrænset antal tosprogede elever i den undervisningspligtige alder. I henhold til et EU-direktiv 77/486 er Danmark forpligtet til at give modersmålsundervisning til tosprogede børn fra EU/EEA landene, såvel som til elever fra Færøerne og Grønland.

Reglerne om organisering af modersmålsundervisning findes i bekendtgørelse nr. 689 af 20. juni 2014 (retsinformation.dk).

Sidst opdateret: 15. november 2023