Hop til indhold

Når man skal vurdere, om et barn skal have specialpædagogisk bistand i den almene klasse, lægges der vægt på, om eleven får udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i klassen.

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand er et redskab, som skal medvirke til, at alle børn bliver så dygtige de kan.

Henvisning til specialskole eller specialklasse forudsætter, at det er mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere perioder i en specialklasse eller specialskole.

Følger folkeskolens regler

Specialundervisningen skal som udgangspunkt følge de samme regler som den almindelige undervisning.

Specialundervisningen følger folkeskolelovens regler om fag, Fælles Mål, timetal, elevplaner, nationale test og afgangsprøver.

Det betyder, at specialundervisningen skal følge folkeskolens fagrække. 

Fag og fritagelse

Har en elev usædvanligt store vanskeligheder i et fag, så det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, kan eleven blive fritaget for undervisning i faget. Det gælder dog ikke dansk og matematik. 

Afgørelsen om fritagelse kræver forældrenes samtykke og træffes af skolens leder på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det er en betingelse, at eleven får anden undervisning i timerne for det pågældende fag.

Klassetrin

Eleven skal som udgangspunkt undervises på det klassetrin, der passer til elevens alder. Der kan dog være undtagelser, hvor undervisningen i specialklassen kan gives på et lavere klassetrin end det, der passer til elevens alder.

Timetal

Specialundervisningen skal følge de almindelige regler om timetal. Der er dog undtagelser fra reglerne.

Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde, i op til et år, nedsætte tiden til den understøttende undervisning ved at give yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Nedsættelse kan ske efter udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder.

Undervisningstiden kan desuden, med forældrenes samtykke, nedsættes for den enkelte elev, hvis en lægeerklæring viser, at elevens helbred ikke kan tåle gennemførelse af den fulde undervisning.

Se ofte stillede spørgsmål og svar til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Folkeskoleloven: Folkeskolens fagrække § 3 
  • Folkeskoleloven: Klage vedrørende afgørelse om specialundervisning § 51
Sidst opdateret: 15. november 2023