Hop til indhold

Skolepuljens formål er at understøtte, at de fagligt svageste elevers resultater løftes i folkeskolen. Til puljen er knyttet et inspirationsprogram, hvor læringskonsulenterne understøtter skolerne i deres arbejde med at igangsætte indsatser med henblik på at løfte fagligt svage elever i udskolingen. Programmet skal således understøtte incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder særligt målrettet de fagligt svageste elever.

Skolepuljen er igangsat for en periode på tre år med start i skoleåret 2017/18. Der deltager 104 skoler i skolepuljen, som alle er kendetegnet ved en høj andel af elever, der ikke opnåede mindst 4 i gennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik i skoleårene 2013/14-2015/16 (baseline).

I skolepuljens første år var forudsætningen for at opnå en præmie, at skolerne reducerede deres andel af elever, der ikke fik mindst 4 i gennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik, med mindst 5 procentpoint i forhold til deres baseline. Det lykkedes 63 skoler at reducere andelen med mindst 5 procentpoint, hvilket udløste en præmie på mellem 1,3 millioner kroner og 1,5 millioner kroner til hver af disse skoler.

Skolepuljens andet år afsluttes med sommerens afgangsprøver i folkeskolen for skoleåret 2018/19. I andet år af skolepuljen er forudsætningen for at opnå en præmie, at skolerne reducerer andelen af elever, der ikke får mindst 4 i gennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik, med mindst 10 procentpoint i forhold til deres baseline.

Vigtige datoer

Senest den 21. juni 2019 skal alle folkeskoler indberette karakterer for de obligatoriske prøver, herunder dansk og matematik, til Styrelsen for It og Læring.

Efter endt indberetning foretager Styrelsen for It og Læring en validering af de indberettede karakterer. Valideringen omfatter blandt andet, at skoler med åbenlyse mangler i indberetningen kontaktes. Den samlede valideringsproces forventes afsluttet medio august 2019.

Snarest muligt og senest den 21. august 2019 skal alle deltagende skoler indsende en skriftlig afrapportering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende skolens iværksatte indsatser og udbyttet heraf, herunder anvendte metoder, deltagelse i aktiviteter og brug af inspirationsmaterialer. Afrapporteringen er et krav knyttet til deltagelse i skolepuljen og dermed forudsætningen for udbetaling af en eventuel præmie. 

I september 2019 forventer ministeriet at offentliggøre, hvilke af de deltagende skoler, der lever op til/ikke lever op til målet for skolepuljens andet år om, at andelen af elever, der ikke opnår mindst 4 i gennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik, er mindsket med mindst 10 procentpoint i forhold til skolens baseline. Det tilstræbes, at alle deltagende skoler og tilhørende forvaltninger får tilsendt brev med egne resultater forud for offentliggørelsen af skolepuljens samlede resultater for 2018/19.

Præmien udbetales senest i 4. kvartal 2019, jævnfør Bekendtgørelse nr. 117 af 21/02/2018 om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

Spørgsmål og svar om skolepuljen

Opdateret 19/06 2019 kl. 15:18

Det er de bundne prøver i dansk og matematik, der indgår i beregningerne af skolepuljens resultater. I dansk gælder det fire prøver (læsning, retskrivning, skriftlig dansk og mundtlig dansk) og i matematik gælder det to prøver (med og uden hjælpemidler).

Der bliver beregnet et gennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik. Karaktergennemsnittet i dansk er ikke vægtet. 

Mundtlig matematik tæller ikke med i karaktergennemsnit for matematik, da denne prøve ikke er en del af de bundne prøver.

Opdateret 19/06 2019 kl. 15:18

En elev tæller med i gruppen af elever med under 4 i dansk og matematik, hvis eleven ikke har et gennemsnit på mindst 4 i hvert af fagene dansk og matematik. En elev, der har opnået et gennemsnit på 2 i matematik og 7 i dansk, vil således tælle med i gruppen af elever, der ikke har et gennemsnit på mindst 4 i dansk og matematik. Det skyldes, at eleven ikke i gennemsnit har opnået mindst 4 i matematik.

Elever, der mangler en eller flere prøver, tæller ligeledes med i gruppen af elever, der ikke har et gennemsnit på mindst 4 i dansk og matematik.

Opdateret 19/06 2019 kl. 15:11

Alle elever i normalklasser, modtageklasser og klasser for ældre tosprogede elever indgår i beregningerne. Elever i specialklasser og privatister indgår ikke i beregningerne.

Opdateret 19/06 2019 kl. 15:18

Baseline er beregnet som et gennemsnit af andelen af elever, der i skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16 ikke har opnået mindst 4 i gennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik. Denne beregning er lavet efter samme princip som de årlige opgørelser af skolepuljen.

Opdateret 01/10 2019 kl. 11:09

Elever, der ikke har aflagt alle de bundne prøver i dansk og matematik, tæller med i gruppen af elever, der ikke opnår et karaktergennemsnit på mindst 4 i hvert af fagene dansk og matematik.

Har eleven været syg til en prøve, kan eleven aflægge en sygeprøve. Når karaktererne for sygeprøverne er indberettet i januar måned foretages en ny opgørelse af, hvorvidt de deltagende skoler, som i første omgang ikke levede op til forudsætningen for udbetaling af præmie, nu opfylder forudsætningerne. Skoler, der herefter lever op til kravet, vil på den baggrund få udbetalt deres præmie.

En skole vil aldrig kunne forværre sit resultat, når sygeprøverne regnes med i opgørelsen af skolepuljen. Det skyldes, at en elev, der mangler en eller flere af de bundne prøver, regnes med i gruppen af elever, der ikke opnår et karaktergennemsnit på mindst 4 i dansk og matematik. Når elevens sygeprøver er indberettet, beregnes elevens gennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik, og eleven medregnes derfor i gruppen af elever, der opnår mindst 4 i hvert af fagene dansk og matematik, hvis eleven opnår et karaktergennemsnit på mindst 4 i hvert af fagene efter sygeprøverne.

Opdateret 19/06 2019 kl. 15:19

Resultaterne af skolepuljen kan først opgøres, når alle nødvendige informationer er indsendt. Dels skal alle karakterer være indberettet til Styrelsen for It og Læring, som herefter foretager en validering af de indberettede karakteroplysninger. Dels skal alle deltagende skoler indsende en skriftlig afrapportering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Fristen herfor er den 21. august 2019. Først herefter kan resultatet af årets skolepulje beregnes.

Opdateret 19/06 2019 kl. 15:19

Det følger af Bekendtgørelse nr. 117 af 21/02/2018 om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen, at udbetalingen af præmien normalt sker i 4. kvartal. Det forventes, at udbetalingen af præmie for skoleåret 2018/19 finder sted i oktober 2019.

Sidst opdateret: 15. november 2023