Skolens pædagogiske læringscenter (der tidligere hed skolebiblioteket) spiller en central rolle i skolens hverdag. De pædagogiske læringscentre skal udvikle og understøtte læringsaktiviteter til undervisningen.

De pædagogiske læringscentre skal også:

  • støtte medarbejderne i at have fokus på læreprocesser og læringsresultater
  • inspirere medarbejderne til arbejdet med læringsprocesser og læringsresultater
  • arbejde sammen med ledelsen om initiativer, der udvikler skolen
  • sørge for, at forskningsbaseret viden om læring bliver brugt i praksis
  • understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner, for eksempel læringsvejledere og inklusionsvejledere
  • formidle kulturtilbud til eleverne.

Læremidler

Det pædagogiske læringscenter skal skabe overblik over læringsressourcer og formidle dem.

Læringsressourcerne kan være analoge og digitale læremidler, bøger til elevernes fritidslæsning og digitale værktøjer. Desuden kan det være læringsforløb med eksterne aktører, og det kan være andre ressourcer med læringspotentiale for eksempel kameraer, lydoptagere eller læringsplatforme på nettet.

Fælles Mål

De pædagogiske læringscentre skal understøtte medarbejdernes arbejde med Fælles Mål. Det er både planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på baggrund af Fælles Mål.

De pædagogiske læringscentre skal derfor have solidt kendskab til Fælles Mål, og de skal kunne støtte medarbejderne i arbejdet med at omsætte Fælles Mål til daglig praksis. De skal blandt andet hjælpe med at pege på gode materialer og aktiviteter, der understøtter opfyldelsen af Fælles Mål.

Flere muligheder

På den enkelte skole kan det pædagogiske læringscentre løse flere opgaver. Skolens ledelse beslutter, om det pædagogiske læringscenter på skolen også skal:

  • Være med til at organisere den længere og mere varierede skoledag
  • Støtte skolens samarbejde med idræts-, kultur- og foreningslivet
  • Samle dokumentation om læringsresultater og evaluering.

Skolebibliotek blev et pædagogisk læringscenter

Ordet ”skolebibliotek” findes ikke længere i folkeskoleloven. Nu kaldes det ”pædagogisk læringscenter”. Det nye navn skal fortælle, at fokus ligger på læringsrettede aktiviteter. Bekendtgørelsen om de pædagogiske læringscentre er et led i folkeskolereformen fra 2014.

Love og regler

Bestemmelserne om de pædagogiske læringscentre: Folkeskolelovens § 19 og bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre (retsinformation.dk).

Pædagogiske læringscentre

Skolebibliotekerne har skiftet navn til pædagogiske læringscentre. Der er udstedt en ny bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2014 om folkeskolens pædagogiske læringscentre. Med den nye bekendtgørelse er kvalifikationskravene til medarbejdere, der varetager skolebibliotekets funktioner, ophævet.

Nej. Der er fortsat ikke hjemmel til, at der lokalt kan træffes beslutning om, at etablere kombinerede biblioteker. Det er derfor som hidtil nødvendigt at ansøge Undervisningsministeriet om godkendelse af forsøg med fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker. Det gælder uanset, om det er folkebibliotekets leder eller skolens leder, der skal varetage ledelsen af det kombinerede bibliotek.

Når forsøgsperioden udløber, kan der ansøges om forlængelse af forsøget. Ministeriet vil fra skoleåret 2015/16 gennemføre nye rammeforsøg. Ministeriet overvejer om der i den forbindelse skal gennemføres et rammeforsøg med fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker.

Skolebestyrelsen godkender skolens undervisningsmidler, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 4. Det betyder, at skolebestyrelsen også godkender de materialer, der er på det pædagogiske læringscenter.

Skolebestyrelsen kan beslutte, at den kun vil tage stilling til visse undervisningsmidler og overlade det til skolelederen og lærerne at træffe afgørelse om øvrige undervisningsmidler. Kommunalbestyrelsen må som led i etablering af et forsøg med fælles ledelse tage stilling til, hvordan skolebestyrelsen inddrages i overensstemmelse hermed, med mindre der som led i forsøgsgodkendelsen også sker en fravigelse fra lovens § 40, stk. 4.

Nej. Folkeskoleloven stiller ikke krav om, at det pædagogiske læringscenter skal ligge inden for skolens matrikel.

Sidst opdateret: 10. januar 2020