Læs om reglerne for aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen 2020 pga. COVID-19 på https://www.uvm.dk/corona

Forsøg med prøver

Som udgangspunkt definerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rammerne for mulige forsøg med prøverne. Hvorefter får alle eller udvalgte prøveafholdende skoler mulighed for at tilmelde sig forsøgene.

Styrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at skolerne på eget initiativ søger om at gennemføre forsøg, hvor folkeskolen prøvebestemmelser fraviges.

Ansøgning på eget initiativ om forsøg

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En beskrivelse af forsøget, herunder forsøgsperioden
  • En beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet med forsøget
  • En beskrivelse af, hvordan skolen vil sikre, at eleverne ikke stilles ringere eller bedre end andre elever på grund af fravigelserne
  • En beskrivelse af, hvordan der følges op på forsøget, herunder hvordan skolen vil rapportere til ministeriet om forsøgets gennemførelse og resultater med fokus på permanente ændringer på prøveområdet

Ansøgningen bør være styrelsen i hænde så tidligt som muligt og senest den 1. december forud for prøveterminen maj/juni og 1. september forud for prøveterminen december/januar. Dette for at sikre, at eleverne er bekendt med prøvens form og indhold, og så der forud for en evt. godkendelse af forsøget, kan gennemføres en godkendelsesproces i ministeriet.

Der udvises generelt tilbageholdenhed med at godkende forsøg med nyligt indførte prøveformer for at give ro omkring implementeringen af nye prøveformer.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen § 69.

Sidst opdateret: 5. maj 2020