Hop til indhold

Folkeskolens prøver

Opdateret 08/04 2022 kl. 12:36

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

I 9. klasse fastholdes følgende prøver:

 • Dansk (mundtlig og skriftlig)
 • Matematik (skriftlig)
 • Engelsk (mundtlig) 

I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

 • Dansk (skriftlig og mundtlig)
 • Matematik (skriftlig og mundtlig)

Opdateret 08/04 2022 kl. 12:38

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Følgende af folkeskolens prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 2022

 • Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
 • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse
 • Alle udtræksprøver i 9. klasse
 • 10. klasseprøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi

Opdateret 08/04 2022 kl. 12:40

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

En elev, som til sommer forhindres i at gennemføre en obligatorisk prøve på grund af sygdom, bortvisning fra prøve eller udeblivelse fra prøve, skal aflægge en sygeprøve hurtigst muligt. Ved sygdom, udeblivelse eller bortvisning fra andre prøver, som ikke er obligatoriske, skal eleven have mulighed for at aflægge en ny prøve snarest muligt.

Mundtlige sygeprøver kan afholdes i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september eller i forbindelse med prøveterminen i december-januar 2022/23. De skriftlige sygeprøver afholdes i prøveterminen december-januar 2022/23.

Eleven vil ved sygeprøven have samme vilkår i forhold til ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter og tilpasning af mundtlige prøver, som ved elevens ordinære prøve i prøveterminen maj-juni 2022.

Konkret betyder det, at eleven efter sygeprøven skal have ophøjet den afsluttende standspunktskarakter til prøvekarakter, hvis den er højere end prøvekarakteren. Det betyder også, at elever, som forhindres i aflægge en mundtlig prøve på en reduceret opgivelse, kan gå til sygeprøve på den samme reducerede opgivelse. Dette gælder for sygeprøver frem til og med prøveterminen december-januar 2022/23.

Læs mere om reglerne for sygeprøver

Opdateret 08/04 2022 kl. 12:42

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Nej, der er ikke ændret i prøveplanen for de skriftlige prøver i dansk og matematik. De skriftlige prøver i dansk og matematik afholdes således på de allerede fastsatte datoer.

Se planen her: Prøveplan maj/juni 2022

Opdateret 08/04 2022 kl. 12:44

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i perioden fra den 23. maj til og med den 17. juni 2022.

Opdateret 08/04 2022 kl. 12:46

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Ved de prøver, der afholdes i 9. og 10. klasse, skal eleven have den afsluttende standpunktskarakter på sit bevis, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Hvis elevens afsluttende standpunktskarakter er lavere end den karakter, som eleven får ved prøven, er det elevens karakter fra prøven, der skal på beviset.

Hvis en elev for eksempel har fået 7 i afsluttende standpunktskarakter i mundtlig dansk og ved selve prøven får karakteren 4, skal eleven have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter 7 til prøvekarakter og have denne på sit bevis.

Hvis en elev omvendt for eksempel har fået 10 i afsluttende standpunktskarakter i mundtlig dansk, men får karakten 12 ved selve prøven, er det karakteren 12 fra prøven, som eleven skal have på sit bevis.

Opdateret 08/04 2022 kl. 12:51

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i. 

Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver: 

 • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
 • De to udtræksfag, som klassen/eleven bliver udtrukket til

Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:36

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi.

Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi.

Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse.

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:37

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

I prøveterminen maj-juni 2022 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

 

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:39

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst.

Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2022 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i.

Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Det betyder, at forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Det betyder, at hjemmeunderviste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik.

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:39

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:41

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jævnfør folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:41

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder skulle således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 25. marts 2022.

Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:43

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Ja.

Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf.

Skolens leder og eksaminator skal sikre sig, at prøvespørgsmål, der bygger på forløb, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-19, gør eleven i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ved prøven.

Hvis skolens leder og eksaminator fagligt og pædagogisk vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, udelades forløbet eller dele af forløbet af prøvespørgsmålene og prøvematerialet.

Udeladelsen skal godkendes af skolens leder. Det er ligeledes en betingelse, at det fremgår af opgivelsen for enkelte fag, jævnfør bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen, hvilke forløb eller dele af et forløb der udelades, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.

Det er endelig en betingelse, at opgivelsen offentliggøres på skolens hjemmeside forud for prøven og frem til den 30. juni 2022.

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:44

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Ja.

Antallet af prøvespørgsmål kan reduceres, hvis det i forbindelse med udeladelsen bliver nødvendigt at fravige krav til et bestemt antal forløb/tekster/emner/temaer m.v., der skal laves prøvespørgsmål i.

Tilsvarende kan kravet om, at hver elev skal kunne vælge mellem mindst fire muligheder ved lodtrækningen, fraviges.

Antallet af gange, det samme prøvemateriale må anvendes, kan ligeledes øges, hvis det bliver nødvendigt. 

Eksaminator skal sørge for, at eleven har mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ud fra den tekstopgivelse/under-visningsbeskrivelse og de prøvespørgsmål, som eleven kan afprøves i ved prøven.

Der kan ikke ske justering af den enkelte prøves vurderingskriterier eller af prøvens form.

 

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:45

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Ja. Skolens leder har mulighed for at træffe beslutning om at skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprøven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer bedre til den gennemførte undervisning.

Opdateret 08/04 2022 kl. 13:46

 • Folkeskolen
 • Prøver og eksamen

Hvis skolen har mulighed for at afholde den mundtlige prøve en anden dag end den 17. juni 2022, skal elevens prøvetidspunkt flyttes. Er dette ikke muligt, kan eleven aflægge optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser den 27. juni 2022 i stedet.

Sidst opdateret: 25. januar 2023