Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Ved eksempelprøverne vil prøvens del B blive bedømt af en ekstern censor. Hvis skolen har lærere, der kunne tænke sig at være censor i et eller flere af de tre naturfag, kan disse lærere udfylde det indstillingsskema der er fremsendt til skolen, og sende det til fp@stukuvm.dk. Skriv ”Censor ved forsøgsprøve i naturfag” i emnefeltet. Sidste frist for indsendelse er fredag den 15. oktober 2021. Bemærk, at indstillingsskemaet skal underskrives af skolens leder.

Som det fremgår at indstillingsskemaet, er det en forudsætning, at lærerne har de fornødne kvalifikationer til at gennemføre et undervisningsforløb frem til den pågældende prøve, eller at de inden for de sidste tre år på en prøveafholdende skole har gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve.

Styrelsen udvælger de lærere, der skal være censorer ved eksempelprøverne på baggrund af de indkomne indstillingsskemaer. Alle der indsender et indstillingsskema vil få direkte besked om de skal være censorer eller ej.

De udvalgte censorer skal deltage i et censormøde onsdag den 10. november 2021 kl. 14.00-16.00, hvor retningslinjerne for bedømmelsen af eksempelprøverne gennemgås. Censormødet foregår virtuelt. Censorer vil ligeledes skulle svare på spørgsmål fra evaluator i forbindelse med evalueringen af forsøget.

Censorerne vil blive beskikket af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og vil på den baggrund få betaling for arbejdet med bedømmelsen af besvarelserne. Der er med andre ord tale om et stykke arbejde, der skal udføres ved siden af ansættelsen på skolen. Hver censor skal regne med at skulle bedømme mellem 80 og 110 besvarelser – svarende til mellem 20 og 25 timers arbejde.

Ved forsøgsprøverne til maj 2022 vil der også være brug for censorer. Det vil være naturligt, at censorkorpset ved forsøgsprøven udvælges blandt dem, der har været censorer ved eksempelprøven. Mere information om dette udmeldes senere.

Sidst opdateret: 25. august 2022