Hop til indhold

Ansvar for tilsyn under prøven

Det er skoleleders ansvar at sikre, at eleverne inden prøven bliver grundigt orienteret om anvendelse af hjælpemidler ved prøven og konsekvenser ved at skaffe sig selv eller yde andre uretmæssig hjælp, benytte ikke-tilladte hjælpemidler, udgive en andens arbejde for sit eget eller anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil. Skolens leder skal desuden sikre, at prøven gennemføres under forhold, der gør det muligt at udelukke, at eleverne kommunikerer utilsigtet, jf. retningslinjer ved skriftlige prøver. 

Styrelsen anbefaler derfor, at skolelederen informerer de tilsynsførende grundigt om regler for prøveafholdelse. Det er skolelederen, der beslutter hvor mange tilsynsførende der skal være til stede i prøvelokalet og forberedelseslokalet. Antallet af tilsynsførende skal sikre, at prøveafholdelsen følger reglerne i prøvebekendtgørelsen, jf. § 25 i bekendtgørelse om folkeskolens prøver.

Tilsynsførende

Skolelederen skal udpege tilsynsførende og skal i god tid før prøveafholdelse informere tilsynsførende om regler for prøveafholdelse. Eventuelt ved at guide til prøvemappens kapitel om ”Afholdelse”.

Faglærere må ikke føre tilsyn med elever, de underviser i det pågældende prøvefag. Klassens dansklærer må således ikke være tilsynsførende ved prøven i dansk, men må gerne være tilsynsførende ved prøven i engelsk, hvis læreren ikke underviser eleverne i engelsk.

De tilsynsførende må ikke hjælpe elever med fortolkning af eller løsninger til prøveoplæggets opgaver.

Det er skolelederen, der beslutter hvor mange tilsynsførende der skal være til stede i prøvelokalet og forberedelseslokalet. Antallet af tilsynsførende skal sikre, at prøveafholdelsen følger reglerne i prøvebekendtgørelsen.

Ved snyd ved prøverne

Opstår der før, under eller efter en prøve mistanke om snyd, skal den tilsynsførende, faglærer eller censor indberette dette til skolens leder. 

Hvis en tilsynsførende under en skriftlig prøve får mistanke om snyd, bør den tilsynsførende i de fleste tilfælde undlade at forstyrre den pågældende elev. Dette er af hensyn til eleven, da konsekvensen er, at eleven skal aflægge prøven igen, også i tilfælde af, at formodningen ikke kan bekræftes. Griber den tilsynsførende en elev i utvivlsomt at snyde, skal skolens leder straks informeres og bortvise eleven fra den pågældende prøve. 

Bliver formodningen om snyd bekræftet og har handlingen fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen af prøvebesvarelsen kan skolens leder:

  1. bortvise eleven fra prøven,
  2. beslutte, at prøvebesvarelsen bortfalder, og
  3. beslutte, at eventuelle karakterer bortfalder,  jf. §43 i bekendtgørelse om folkeskolens prøver. 

En elev, der bortvises fra en prøve, skal tilbydes at aflægge en prøve på ny, medmindre eleven jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelse om folkeskolens prøver ved gentagne lejligheder er udeblevet eller bortvist fra en prøve i et fag, herunder de obligatoriske prøver. I et sådant tilfælde kan skolens leder træffe afgørelse om ikke at tilbyde eleven en ny prøve.

Styrelsen har udarbejdet 7 skarpe til den tilsynsførende (pdf), som en tjekliste de tilsynsførende med fordel kan gennemgå inden prøveafholdelsen.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen, kap. 5.

Sidst opdateret: 2. maj 2023