Hop til indhold

På denne side har vi samlet links og informationer om de særlige forhold, der er gældende for folkeskolens prøver i sommeren 2021. Alle øvrige oplysninger om rammer og regler for folkeskolens prøver kan findes på siderne om folkeskolens prøver uvm.dk/fp.

Disse prøver skal afholdes:

I 9. klasse fastholdes følgende prøver:

 • Dansk (mundtlig og skriftlig)
 • Matematik (skriftlig) 
 • Engelsk (mundtlig) 

I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

 • Dansk (skriftlig og mundtlig)
 • Matematik (skriftlig og mundtlig)

Standpunktskarakter kan blive ophøjet til prøvekarakter

Eleverne i 9. og 10. klasse får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakter inden prøven.

Læs mere om justeringen af den politiske aftale 

COVID-19-relaterede spørgsmål:

Alle spørgsmål og svar om COVID-19 ligger også på uvm.dk/corona.

Folkeskolens prøver

Opdateret 05/05 2021 kl. 17:01

Ifølge folkeskoleloven slutter skoleåret 2020/2021 fredag 25. juni 2021. Skolerne opfordres til at begrænse antallet af undervisningsfrie dage mest muligt. Undervisningen vil også være relevant efter afgivelse af afsluttende standpunktskarakter/prøveafholdelse, da det kan give tid til at håndtere et fagligt efterslæb.

Opdateret 05/05 2021 kl. 09:11

En elev, som udebliver fra en obligatorisk prøve, og hvor det ikke skyldes sygdom, skal have tilbud om at aflægge en ny prøve snarest muligt.

En ny mundtlig prøve afholdes i indeværende prøvetermin maj/juni 2021, eller i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september, eller i prøveterminen december/januar.

En ny skriftlig prøve afholdes i prøveterminen december/januar.

Bemærk at reglen om, at eleven får ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren, alene gælder ved prøver i prøveterminen maj/juni 2021. Elever vil ved en ny prøve, som ikke afholdes i prøveterminen maj/juni 2021, derfor skulle have prøvekarakteren på sit bevis.

Opdateret 03/05 2021 kl. 12:30

Ja. Elever, der skal til prøve, må møde op fysisk på skolen i forbindelse med prøveafholdelsen. Det gælder også de dage, hvor eleverne har fjernundervisning.

Opdateret 26/04 2021 kl. 11:40

Ved de prøver, der afholdes i 9. og 10. klasse, skal eleven have den afsluttende standpunktskarakter på sit bevis, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Hvis elevens afsluttende standpunktskarakter er lavere end den karakter, som eleven får ved prøven, er det elevens karakter fra prøven, der skal på beviset.

Hvis en elev for eksempel har fået 7 i afsluttende standpunktskarakter i mundtlig dansk og ved selve prøven får karakteren 4, skal eleven have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter 7 til prøvekarakter og have denne på sit bevis.

Hvis en elev omvendt for eksempel har fået 10 i afsluttende standpunktskarakter i mundtlig dansk, men får karakten 12 ved selve prøven, er det karakteren 12 fra prøven, som eleven skal have på sit bevis.

Opdateret 23/04 2021 kl. 10:15

Den generelle anbefaling om at holde mindst en meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Dog kan afstandskravet kan fraviges, hvis prøverne afholdes alene inden for stamklassen/faste hold. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.
Ikke -aflyste prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Opdateret 23/04 2021 kl. 06:57

Ja.

Hvis det i forbindelse med udeladelsen af dele af nødundervisningen ved de mundtlige prøver bliver nødvendigt kan krav til et bestemt antal forløb/emner m.v., der skal stilles spørgsmål i, fraviges. Tilsvarende kan kravet om minimum fire prøveoplæg pr. elev fraviges ved lodtrækningen. Antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, kan ligeledes øges.

Eksaminator skal i den forbindelse sikre sig, at eleven har mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ud fra det prøvegrundlag, som eleven afprøves i.

Hent vejledninger om skolernes mulighed for at undlade dele af nødundervisningen ved de mundtlige prøver i prøveterminen 2021.

Opdateret 23/04 2021 kl. 06:57

I det tilfælde, hvor en skole er nedlukket tæt op til eller på en prøvedag som følge af covid-19-foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, skal den pågældende prøve som udgangspunkt afholdes.

Skolens leder kan dog aflyse den pågældende prøve for de berørte elever, eksempelvis hvis det ikke er praktisk muligt at klargøre de relevante lokaler til prøveaflæggelse, eller hvis det grundet smitte blandt skolens ansatte ikke er praktisk muligt at gennemføre prøven. Hvis det i den situation efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven hertil.

Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

Opdateret 23/04 2021 kl. 06:57

Hvis en elev på grund af COVID-19 relaterede forhold ikke bør møde frem til en skriftlig eller mundtlig prøv, aflyser skolens leder prøven for den pågældende elev. Det kan eksempelvis dreje sig om en elev, der er nær kontakt og på prøvedagen afventer svar på test. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven dog hertil.

Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

Opdateret 23/04 2021 kl. 06:58

Ja. Skolens leder aflyser en skriftlig eller mundtlig prøv for en elev, hvis eleven på grund sygdom ikke kan møde op til prøven på prøvedagen. Det gælder, uanset om eleven er syg med covid-19 eller anden sygdom og er altså uafhængig af årsagen til sygdommen.

Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven dog hertil.

Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

Opdateret 23/04 2021 kl. 07:00

Opstår der problemer for en censor med at gennemføre hvervet, for eksempel ved symptomer på COVID-19 eller anden forhindring, vil censors hjemskole efter sædvanlig praksis kunne kontakte den prøveholdende skole, så censor fritages for opgaven, hvorefter den prøveafholdende skole på vanlig vis finder en erstatning.

Det kan i nogle situationer, for eksempel hvis censor er hjemsendt pga. test, men ikke har symptomer, også være en løsning, at censor deltager og udøver censur virtuelt. Dette gælder tilsvarende, hvis eksaminator er hjemsendt. I den situation vil eleven sidde fysisk på skolen sammen med eksaminator, censor eller en anden udpeget af prøveafholdende skole til at varetage hvervet. Der er således ikke tale om en virtuel prøve for eleven.

Det skal understreges, at censorer og eksaminatorer ved fysisk fremmøde bør følge Sundhedsstyrelsens til hver en tid gældende retningslinjer både under transport og ved ophold på skolen.

Opdateret 23/04 2021 kl. 07:00

Skolen skal følge de sædvanlige regler for mundbind. Der gælder ikke krav om mundbind for elever i grundskolen (kravet gælder alene besøgende).Se vores FAQ’er om mundbind.

Opdateret 23/04 2021 kl. 07:03

Opdateret 23/04 2021 kl. 07:03

Opdateret 23/04 2021 kl. 07:05

Ja. Det følger af de midlertidige ændringer i reglerne, at en elev som på grund af covid-19-foranstaltninger ikke har mulighed for at deltage i alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven har krav på inden den første skoledag i skoleåret 2021/2022, ikke af den grund vil være afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.

Opdateret 23/04 2021 kl. 07:05

Ja, der skal fortsat gennemføres sprogprøver i børnehaveklassen. Prøveafviklingen skal ske på skolen i et trygt miljø for eleven, og prøven skal afvikles i en velkendt kontekst, der ligner øvrige dagligdags- og undervisningssituationer.

Skolerne skal ligeledes fortsætte med understøttende indsatser i form af sprogstimuleringsforløb og forældreinddragelse for de elever, der ikke er vurderet sprogparate.

Elever, der ikke vurderes sprogparate ved det tredje obligatoriske sprog-prøveforsøg, som skolerne gennemfører umiddelbart inden skoleårets afslutning, skal tilbydes et fjerde frivilligt sprogprøveforsøg. Kommuner og frie grundskoler skal ligeledes oprette og tilbyde frivillig sommerskole i sommerferien for de elever, der efter det tredje obligatoriske sprogprøveforsøg ikke er vurderet sprogparate til 1. klasse.

Det fjerde frivillige sprogprøveforsøg finder sted i skolernes sommerferie efter afholdelsen af den frivillige sommerskole og inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse.

Opdateret 23/04 2021 kl. 07:05

Ja, der skal fortsat gennemføres obligatoriske sprogprøver i 1.-9. klasse for elever, som skal ophøre med at modtage undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.

Der skal ligeledes fortsat gives undervisning i form af dansk som andetsprog – supplerende, indtil eleven har bestået sprogprøven.

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:44

Ja. Skolens leder har i år mulighed for at træffe beslutning om at skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprøven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer bedre til den gennemførte undervisning.

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:41

I prøveterminen maj-juni 2021 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:41

Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. 

Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. 

Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse.

Opdateret 25/02 2021 kl. 13:41

Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

Elever, som skulle have aflagt sygeprøve i maj/juni 2021, men hvor sygeprøven er aflyst, skal have ophøjet den standpunktskarakter, som blev givet ved afslutningen af undervisningen, til prøvekarakter.

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:40

I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst. 

Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2021 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i. 

Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste derfor optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. 

Det betyder, at hjemmeunderviste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik.

Opdateret 25/02 2021 kl. 13:39

Ja, folkeskolens prøver i dansk kan i år – i lighed med øvrige år – aflægges i udlandet, Færøerne og Grønland. Øvrige prøver afholdes i Danmark. I henhold til § 43 i bekendtgørelse 1128 af 14. november 2019 om folkeskolens prøver kan folkeskolens prøver i dansk efter Styrelsen for Undervis-ning og Kvalitets godkendelse afholdes i udlandet, Færøerne og Grønland for unge, der ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Øvrige prøver afholdes i Danmark.

Opdateret 12/02 2021 kl. 18:30

Ja, det følger af den politiske aftale, at elever i 8. og 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de frivillige valgfag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst frivillig prøve.

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:39

Ja, eleverne skal aflægge alle dele af de bundne prøver i skriftlig dansk og matematik i 9. klasse.

Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.

Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.

Opdateret 12/02 2021 kl. 18:30

Nej, der er ikke ændret i prøveplanen for de skriftlige prøver i dansk og matematik. De skriftlige prøver i dansk og matematik afholdes således på de allerede fastsatte datoer. Se prøveplanen for maj/juni 2021. 

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:38

De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i hele perioden fra den 27. maj til og med den 17. juni 2021.

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:36

Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

Opdateret 06/02 2021 kl. 13:52

I 9. klasse fastholdes følgende prøver: 

 • Dansk (mundtlig og skriftlig)
 • Matematik (skriftlig) 
 • Engelsk (mundtlig) 

I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

 • Dansk (skriftlig og mundtlig)
 • Matematik (skriftlig og mundtlig)

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:34

Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder skulle således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 26. marts 2021. 

Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

Opdateret 15/04 2021 kl. 13:32

De afsluttende standpunktskarakterer gives på de tidspunkter, som er beskrevet nedenfor. 

I fag, som eleverne skal til prøve i

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, gives den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og senest den 10. juni 2021. 

I fag som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter tidligst den 8. juni og senest den 10. juni 2021.

I afsluttende fag i 8. klasse

I 8. klasse gives den afsluttende standpunktskarakter senest den 23. juni 2021. Skolerne kan således vente med at give afsluttende standpunktska-rakter i de praktiske/musiske valgfag indtil den 23. juni.

Opdateret 20/04 2021 kl. 08:56

Ja.

Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk fremmøde.

For at udelade dele af prøvegrundlaget skal skolen fagligt og pædagogisk vurdere, at fjernundervisningen har været af et omfang og en karakter som gør, at eleverne ikke skal afprøves i det givne stof ved prøven.

Det er endvidere en betingelse, at det fremgår af tekstopgivelsen for det enkelte fag, jf. bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen, hvilke dele af opgivelsen, der udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.

Nærmere vejledning til skolerne om muligheden for tilpasning af mundtlige prøvespørgsmål kan findes på ministeriets hjemmeside.

Opdateret 12/02 2021 kl. 18:31

Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.

Opdateret 06/02 2021 kl. 13:52

Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i. 

Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver: 

 • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
 • De to udtræksfag, som klassen/eleven bliver udtrukket til

Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

Opdateret 06/02 2021 kl. 13:52

Følgende af folkeskolens prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 2021

 • Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
 • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse
 • Alle udtræksprøver i 9. klasse
 • Frivillige prøver i 8. og 9. klasse
 • 10. klasseprøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi

Sidst opdateret: 27. april 2021