Hop til indhold

Eleven eller elevens forældre kan klage skriftligt eller mundtligt til skolens leder over forhold ved folkeskolens prøver. Hvis klagen indgives mundtligt, skal skolens leder notere klagens indhold skriftligt og afklare eventuelle uklarheder i klagens indhold. Vi anbefaler, at klager indgives skriftligt, da det mindsker misforståelser i klageprocessen.

Fristen for at klage er senest to uger efter, at bedømmelsen eller afgørelsen er meddelt eleven. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Klager over skriftlige og mundtlige prøver

Klager over skriftlige prøver sendes til udtalelse hos den statsligt beskikkede censor, der har bedømt prøvebesvarelsen.
Klager over mundtlige prøver sendes til udtalelse hos den eksaminator og den censor, som har bedømt elevens præstation ved prøven.

Illustration af proces for klager:

Illustration af proces for klager

Klageproceduren (se illustration)

Skolens leder vurderer, om klagen skal afvises som åbenbart grundløs, eller om der kan være hold i klagen og den dermed godtages.

Hvis skolelederen afviser klagen som åbenbart grundløs, skal afslaget begrundes. Klageren har ret til at få et skriftligt afslag fra skolens leder.

Hvis skolens leder godtager klagen, skal klagen straks sendes til bedømmeren ved skriftlige prøver og bedømmerne ved mundtlige prøver. Bedømmerne skal afgive en udtalelse i forhold til klagens indhold. I de tilfælde hvor klagen vedrører karakterfastsættelsen skal bedømmerne angive, hvad der ligger til grund for den karakter, der er givet. Der skal ikke foretages en revurdering af elevens prøvebesvarelse eller præstation. Hvis der i forbindelse med en klage opdages en fejl i karakterfastsættelsen kan der korrigeres for dette, hvis eleven dermed får en højere karakter, eller hvis det vurderes, at det har været åbenlyst for eleven, at eleven har fået en forkert karakter.

Skolens leder skal oplyse bedømmerne om, at deres udtalelse i forbindelse med en klage er omfattet af forvaltningslovens regler om aktindsigt.

Bedømmerne skal som udgangspunkt afgive deres udtalelse indenfor en frist på 14 dage. Skolens leder kan bestemme, at bedømmerne kan få en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Hvis bedømmerne først afgiver udtalelser efter sommerferien, bør skolelederen informere klageren om, hvornår en afgørelse kan forventes. 

Skolelederen sender bedømmeres udtalelser til høring hos klageren, som kan give bemærkninger til udtalelsen inden for en frist på normalt 1 uge. Klageren kan i den forbindelse trække klagen tilbage eller fastholde klagen.

Hvis skolens leder ud fra klagens indhold og udtalelserne fra bedømmeren/bedømmerne vurderer, at den oprindeligt fastsatte karakter afspejler elevens præstation, meddeler skolens leder eleven, at der ikke gives medhold i klagen. Afgørelsen skal være begrundet.

Klageren har ret til et skriftligt afslag fra skolelederen.

Hvis skolelederen afgør, at der, på baggrund af at klagens indhold, udtalelserne fra bedømmeren/bedømmerne og klagerens eventuelle bemærkninger til bedømmernes udtalelser, er tale om berettiget tvivl om bedømmelsen, kan skolelederen træffe afgørelse om ombedømmelse eller omprøve. 

En anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen kan for eksempel være væsentlige proceduremæssige mangler i form af manglende forberedelsestid.

Ombedømmelse og omprøve som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter.

Nedenfor er listet forskellige eksempler, hvor skolelederen kan give klageren medhold på grund af berettiget tvivl.

Eksempler på berettiget tvivl ved skriftlige prøver

Skolelederen modtager en klage over karakteren ved en skriftlig prøve. Eleven påpeger en række kvaliteter ved opgavebesvarelsen, der sammenholdt med bedømmerens udtalelser giver grundlag for berettiget tvivl om, hvorvidt der er foretaget en korrekt vurdering.

Bedømmerens udtalelse, prøvekarakter, og vurderingskriterierne i faget stemmer ikke overens. Bedømmeren har i sin udtalelse ikke forholdt sig konkret til vurderingskriterierne og dermed i hvilken grad eleven har besvaret prøven i forhold til opgaveformuleringen.

Eksempler på berettiget tvivl ved mundtlige prøver

De to bedømmeres udtalelser til en klage er givet ud fra forskellige fortolkninger af vurderingskriterierne i faget, da de to bedømmere har forskellige opfattelser af, i hvor høj grad eleven har løst den stillede opgave i forhold til opgaveformuleringen.

Det fremgår af klagen, at der ved prøven har været mangler i forhold til proceduren. For eksempel at eleven ikke har haft den forberedelsestid, der gælder for prøven.

Hvis bedømmerne i deres udtalelser giver udtryk for, at den/de er enige i, at der er tale om en fejl i karaktergivningen, kan skolens leder afgøre, at eleven får den nye karakter.

Hvis bedømmere ikke er enige i, at klageren skal have medhold, kan skolens leder alligevel afgøre, at eleven tilbydes at få sin prøve ombedømt.  Skolelederens afgørelse skal udelukkende være baseret på klagens indhold sammenholdt med bedømmeres udtalelser. Skolelederen må ikke lade tidligere opnåede resultater, for eksempel standpunktskarakterer, indgå som et element i afgørelsen, herunder at elevens resultat ved prøven ikke afspejler det sædvanlige niveau i faget.

Omprøve betyder, at eleven får tilbudt at tage ny prøve, og at den gamle annulleres. Omprøve kan ske i førstkommende prøvetermin ved skriftlige prøver eller i samme prøvetermin ved mundtlige prøver, hvis det praktisk kan lade sig gøre.

Mundtlige prøver 

Hvis eleven tager imod tilbud om at få sin mundtlige prøve ombedømt, er faglæreren eksaminator. Skolens leder udpeger en ny censor. Hvis skolen ved prøven var tildelt en statsligt beskikket censor, skal skolelederen kontakte Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Prøvekontoret udpeger derefter en ny statsligt beskikket censor. 

Skriftlige prøver 

 Hvis eleven tager imod tilbud om at få sin skriftlige besvarelse ombedømt af en ny bedømmer, skal skolelederen kontakte Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Prøvekontoret udpeger derefter en ny statsligt beskikket censor.

 

Ombedømmelse og omprøve, som udspringer af klagesager, kan betyde, at eleven får en lavere karakter end den karakter, der blev klaget over.  Det er den nye karakter ved ombedømmelsen eller omprøven, som er den gældende.

Når bedømmere har foretaget en ombedømmelse eller en omprøve indberetter de den nye karakter til skolens leder.

Skolens leder eller Kontor for Prøver, Eksamen og Test kan beslutte, at et bevis tilbageholdes, indtil en ombedømmelse eller omprøve er foretaget.

Der kan ikke klages over skolelederens afgørelse eller afgørelser i en konkret klagesag.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen, kap.10 og forvaltningsloven.

Sidst opdateret: 2. august 2023