Hop til indhold

Aftale om folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole, 2019

Aftalen indebærer blandt andet, at der justeres i fagrækken (dansk, tysk/fransk, historie, idræt, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab) og den understøttende undervisning, at der sker afkortning af skoleugens længde, at der ændres på rammerne for ansættelse af skoleledere, og at der ændres på kompetencedækningsmålsætningen. Ændringerne i fagrækken skal gælde fra skoleåret 2020/21, mens resten af ændringerne skal gælde fra skoleåret 2019/20.

Aftalen fra 30. januar 2019.

Du kan læse mere om aftalen og dens gennemførelse her.

Aftale om fra folkeskole til faglært (mere praksisfaglighed i folkeskolen), 2018

Aftalen indebærer blandt andet, at erhvervsskoler får mulighed for at varetage undervisning af elever fra folkeskolen, enten på erhvervsskolen eller i folkeskolen. Aftalen indebærer også, at eleverne skal til en obligatorisk prøve på 8. klassetrin i deres obligatoriske praktiske/musiske valgfag, og at prøven skal indgå i beståkravet til folkeskolens afgangseksamen. Ændringerne skal gælde fra og med skoleåret 2019/20.

Aftalen fra 22. november 2018.

Du kan læse mere om aftalen her, og om sammenhængen til aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen her.

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen, 2018

Aftalen indebærer blandt andet, at det bliver obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og at faget kan afsluttes med en prøve. Eleverne får ret til erhvervspraktik, og så skal den praktiske faglighed fylde mere i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Ændringerne skal gælde fra og med skoleåret 2019/20.

Aftalen fra 12. juni 2018.

Du kan læse mere om aftalen og dens gennemførelse her.

Videreudvikling af folkeskolens prøver, 2014

Folkeskoleforligskredsen kom i november 2014 til enighed om at iværksætte en række initiativer, der skal videreudvikle folkeskolens prøver. Her åbnes der blandt andet op for flere produkt- og projektorienterede prøver, øget anvendelse af IT i forbindelse med prøverne og prøver, der tager udgangspunkt i partnerskaber mellem skolerne og lokale foreninger og virksomheder.

Aftale om videreudvikling af de nationale test, 2014

Aftalen indebærer blandt andet, at der indførtes ekstra obligatoriske test i engelsk og matematik fra og med skoleåret 2016/2017. 

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen, 2013

Aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti indebærer udvikling af den danske folkeskole.

Aftalen fra den 7. juni 2013 (pdf)

Aftale om forsøg med skolestart og heldagsskole, 2008

Aftalen indebar blandt andet, at undervisningspligten blev udvidet fra ni til ti år.

Aftalen fra den 10. januar 2008 (pdf)

Aftale om ændring af folkeskoleloven, 2006

I denne aftale blev der givet flere timer til dansk og historie, elevplanerne kom til, og folkeskolens formålsparagraf blev ændret.

Aftalen fra den 24. januar 2006 (pdf)

Aftale om styrket evaluering, 2005

Aftalen handlede blandt andet om obligatoriske prøver og styrkede evalueringen ved blandt andet at indføre nationale test som pædagogisk redskab i folkeskolen.

Aftalen fra den 23. september 2005

Aftale om fornyelse af folkeskoleloven, 2003

Denne aftale gav blandt andet flere timer til dansk, matematik og engelsk

Aftaler om 10. klasse

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2014

Som led i aftalen bliver kommunerne forpligtede til at tilbyde en erhvervsrettet 10. klasse (eud10). Endvidere ændres den såkaldte 20/20-ordning til et 10. klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. 

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra d. 24. februar 2014 (pdf)

Aftale om overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne, 2010

Aftalen blev indgået i forlængelse af aftalen ”Flere unge i uddannelse og job fra november 2009” og gav blandt andet kommunerne mulighed for at henlægge 10. klasse til en institution, der udbyder erhvervsuddannelse. Der blev endvidere mulighed for at tilbyde 10. klasse som et 20/20 forløb.

Lovforslaget, der udmøntede initiativerne (retsinformation.dk)

Aftale om 10. klasse, 2006

Aftalen indeholdt blandt andet, at 10. klasse blev målrettet unge med behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der blev indført obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelse samt indført en række fag målrettet ungdomsuddannelserne.

Aftale om 10. klasse fra november 2006 (pdf)

Fakta

Regeringens aftaler med KL (Kommunernes Landsforening) om kommunernes økonomi:

Aftale om kommunernes økonomi for 2013 (kl.dk)

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 (pdf)

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 (pdf)

 
Sidst opdateret: 15. februar 2023