Hop til indhold

Aftaler fra 2023

Aftale om 1-årig forlængelse af udvidede frihedsgrader i folkeskolen

 

Aftaler fra 2022

Aftale om udmøntning af FL22-midler til at løfte fritidspædagogikken

Aftale om Ordblindepakke IV

Aftale om forbud mod at bruge børn og unge under 18 år som tolke

Aftale om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2023/24

Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unde fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet

Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge

Aftalen indebærer blandt andet, at anbragte og udsatte børn og unge får den undervisning, som de har krav på. Aftalen styrker det kommunale myndighedsansvar ved at offentlige og private tilbud skal indgå en kvalitetsaftale med kommunen. Desuden skal det følges op med et forstærket tilsyn og en bedre koordinering på tværs af tilsynsmyndighederne.

Aftalen fra den 16. marts 2022

Aftale om forlængelse af visse udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2022/23 og mulighed for at anvende fjernundervisning i grundskolen

 

Aftaler fra 2021

Aftale om styrket indsats for digital dannelse af børn og unge

Aftale om Ordblindepakke III (VEU, eud, FGU og folkeskole)

Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Aftalen indebærer blandt andet, at de nuværende nationale test erstattes med Folkeskolens Nationale Færdighedstest samt, at der indføres tidlig og systematisk opsporing af elever med risiko for ordblindhed og højtbegavede elever. 

Aftalen fra den 29. oktober 2021

 

Aftaler fra 2020

Aftale om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet

Aftalen indebærer blandt andet, at medarbejdere og ledere i fire kommuner fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i de kommende tre år. Forsøgene skal løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne. Aftalen skal være med til at danne grundlag for velfærdsaftalerne.

Aftalen fra den 9. december 2020

Aftale om styrkelse af ordblindeområdet (ordblindepakke II)

Aftale om udmøntning af FL20-midler til et generelt løft af folkeskolen

Nationale test - sigtelinjer og overgangsperiode

 

Aftaler fra 2019

Regeringens første skridt mod en styrket ordblinde-indsats (ordblindepakke I)

Udspillet krævede ikke lovændringer.

Aftalen fra oktober 2019

Aftale om folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole

Aftalen indebærer blandt andet, at der justeres i fagrækken (dansk, tysk/fransk, historie, idræt, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab) og den understøttende undervisning, at der sker afkortning af skoleugens længde, at der ændres på rammerne for ansættelse af skoleledere, og at der ændres på kompetencedækningsmålsætningen. Ændringerne i fagrækken skal gælde fra skoleåret 2020/21, mens resten af ændringerne skal gælde fra skoleåret 2019/20.

Aftalen fra den 30. januar 2019

Læs mere om aftalen og dens gennemførelse

 

Aftaler fra 2018

Aftale om fra folkeskole til faglært (mere praksisfaglighed i folkeskolen)

Aftalen indebærer blandt andet, at erhvervsskoler får mulighed for at varetage undervisning af elever fra folkeskolen, enten på erhvervsskolen eller i folkeskolen. Aftalen indebærer også, at eleverne skal til en obligatorisk prøve på 8. klassetrin i deres obligatoriske praktiske/musiske valgfag, og at prøven skal indgå i bestå-kravet til folkeskolens afgangseksamen. Ændringerne skal gælde fra og med skoleåret 2019/20.

Aftalen fra den 22. november 2018

Læs mere om aftalen og om sammenhængen til aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen

Aftalen indebærer blandt andet, at det bliver obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og at faget kan afsluttes med en prøve. Eleverne får ret til erhvervspraktik, og så skal den praktiske faglighed fylde mere i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Ændringerne skal gælde fra og med skoleåret 2019/20.

Aftalen fra den 12. juni 2018

Læs mere om aftalen og dens gennemførelse

Delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund

Delaftalen indebærer blandt andet, at der fremover skal indføres sprogprøver i 0. klasse kombineret med intensiv støtte til styrkelse af elevernes sprog på udvalgte skoler. Ligeledes skal forældreansvaret styrkes ved at indføre krav til at børn deltager i undervisningen i folkeskolen, og der indføres øgede sanktioner over for institutioner med dårlige resultater.

S, V, LA, KF, DF.

Aftalen fra den 9. maj 2018

 

Aftaler fra 2014

Aftale om videreudvikling af de nationale test

Aftalen indebærer blandt andet, at der indførtes ekstra obligatoriske test i engelsk og matematik fra og med skoleåret 2016/2017.

Videreudvikling af folkeskolens prøver

Folkeskoleforligskredsen kom i november 2014 til enighed om at iværksætte en række initiativer, der skal videreudvikle folkeskolens prøver. Her åbnes der blandt andet op for flere produkt- og projektorienterede prøver, øget anvendelse af IT i forbindelse med prøverne og prøver, der tager udgangspunkt i partnerskaber mellem skolerne og lokale foreninger og virksomheder.

 

Aftaler fra 2013

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen

Aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti indebærer udvikling af den danske folkeskole.

Aftalen fra den 7. juni 2013 (pdf)

 

Aftaler fra 2008

Aftale om forsøg med skolestart og heldagsskole

Aftalen indebar blandt andet, at undervisningspligten blev udvidet fra ni til ti år.

Aftalen fra den 10. januar 2008 (pdf)

 

Aftaler fra 2006

Aftale om ændring af folkeskoleloven

I denne aftale blev der givet flere timer til dansk og historie, elevplanerne kom til, og folkeskolens formålsparagraf blev ændret.

Aftalen fra den 24. januar 2006 (pdf)

 

Aftaler fra 2005

Aftale om styrket evaluering

Aftalen handlede blandt andet om obligatoriske prøver og styrkede evalueringen ved blandt andet at indføre nationale test som pædagogisk redskab i folkeskolen.

Aftalen fra den 23. september 2005 (pdf)

 

Aftaler fra 2003

Aftale om fornyelse af folkeskoleloven

Denne aftale gav blandt andet flere timer til dansk, matematik og engelsk

 

Aftaler for 10. klasse

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2014

Som led i aftalen bliver kommunerne forpligtede til at tilbyde en erhvervsrettet 10. klasse (eud10). Endvidere ændres den såkaldte 20/20-ordning til et 10. klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra den 24. februar 2014 (pdf)

Aftale om overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne, 2010

Aftalen blev indgået i forlængelse af aftalen ”Flere unge i uddannelse og job fra november 2009” og gav blandt andet kommunerne mulighed for at henlægge 10. klasse til en institution, der udbyder erhvervsuddannelse. Der blev endvidere mulighed for at tilbyde 10. klasse som et 20/20 forløb.

Lovforslaget, der udmøntede initiativerne (retsinformation.dk)

Aftale om 10. klasse, 2006

Aftalen indeholdt blandt andet, at 10. klasse blev målrettet unge med behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der blev indført obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelse samt indført en række fag målrettet ungdomsuddannelserne.

Aftale om 10. klasse fra november 2006 (pdf)

 

Fakta

Regeringens aftaler med KL (Kommunernes Landsforening) om kommunernes økonomi:

Aftale om kommunernes økonomi for 2013 (fm.dk)

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 (pdf)

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 (pdf)

Sidst opdateret: 15. november 2023