Eliteidrætsklasser og talentklasser i musik skal understøtte, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan.

Eliteidrætsklasser

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at oprette særlige eliteklasser i idræt i 7.-10. klasse, hvor optagelse af elever kan ske på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau.

Skolen kan ikke afvise at optage en elev på baggrund af for eksempel elevens sociale kompetencer eller faglige niveau.

Skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den understøtter elevernes talent og giver dem de bedst mulige rammer for at kunne træne samtidig med, at skolen sikrer gode rammer for elevernes skolearbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v.

Talentklasser i musik

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at søge ministeriet om godkendelse af forsøg med talentklasser i musik, hvor optagelse af elever kan ske på baggrund af en optagelsesprøve eller optagelseskrav.

Skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den understøtter elevernes talent for musik. Undervisningen skal tilrettelægges inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v.

En række kommuner har som led i ministeriets rammeforsøg med talentklasser i musik fået godkendt sådanne forsøg for en periode på fire skoleår med virkning fra skoleåret 2014/2015. Forsøgene evalueres efter tre skoleår.

Lovgivning og regler

Bestemmelsen om eliteidrætsklasser findes i folkeskolelovens § 25, stk. 4 (retsinformation.dk)

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at søge om godkendelse af forsøg med talentklasser i musik efter folkeskolelovens § 55, stk. 1.

Læs mere om ordningen i bemærkningerne til lovforslaget om indførelsen af en længere og mere varieret skoledag – se afsnit 2.2 (retsinformation.dk).

Ofte stillede spørgsmål og svar

Eliteklasser

Fra skoleåret 2014/15 er der åbnet mulighed for oprettelse af eliteklasser i idræt. Der er ikke givet generel mulighed for eliteklasser inden for andre discipliner.

Der er således ikke vedtaget regler om eliteklasser i musik, men kommuner, der ønsker det, har mulighed for efter ansøgning til Undervisningsministeriet at få godkendt forsøg med at oprette særlige talentklasser i musik.

Normalt kan optagelse i en folkeskole alene betinges af rent objektive kriterier som for eksempel afstand mellem skole og hjem og om eleven har søskende, der allerede går på skolen. Den nye bestemmelse giver en særlig mulighed for, at optagelse af elever i eliteklasser kan ske på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau.

Det bemærkes, at skolerne ikke kan afvise en elev fra optagelse i en særlig eliteklasse i idræt på baggrund af andre sådanne subjektive kriterier som for eksempel vurderinger af elevens sociale kompetencer eller faglige niveau.

En distriktsskoleelev, som på baggrund af sit sportslige niveau afvises fra en særlig eliteklasse i idræt på sin distriktsskole, skal optages i en af distriktsskolens almindelige klasser.

Det er på den baggrund en lokal beslutning, hvordan begrebet eliteidrætsklasser defineres og udfoldes, og dermed også hvordan elever med et særligt sportsligt talent nærmere skal afgrænses.

Der henvises til folkeskolelovens § 25, stk. 4.

Sidst opdateret: 10. januar 2020