Hop til indhold

Inden børn når skolealderen, gennemgår de en enorm sproglig udvikling, og i skolen møder de nye sproglige udfordringer. En sprogvurdering kan give et godt afsæt for det pædagogiske arbejde med elevernes sprog.

Sprogvurderingen skal gennemføres i begyndelsen af skoleåret i børnehaveklassen. Formålet er, at sprogvurderingsresultatet kan bidrage til, at undervisningen imødekommer både klassens og den enkelte elevs sproglige kompetencer og forudsætninger fra begyndelsen af skoleåret. 

Bemærk, at der er forskel på sprogvurdering og sprogprøve. Læs mere om sprogprøven her.

Hvordan foretages sprogvurderingen?

Det er den enkelte kommune eller skole, der beslutter, hvordan sprogvurderingen i børnehaveklassen skal foregå, og hvem der foretager vurderingen. På nogle skoler er det børnehaveklasselederen, der foretager sprogvurderingen, og på andre skoler inddrages for eksempel skolens tale-hørelærer, skolens læsevejleder, specialundervisningskoordinator eller psykolog i arbejdet.

Opfølgning på sprogvurderingen

Resultaterne af sprogvurderingen skal bruges til at tilpasse undervisningen til elevernes kompetencer og forudsætninger. Desuden kan resultaterne med fordel drøftes i børnehaveklasseteamet og sammen med ressourcepersoner såsom læsevejleder og lignende. På baggrund af resultaterne kan der iværksættes særlige sproglige tiltag målrettet eleverne, elevgrupper eller enkelte elever.

Resultaterne kan medbringes og uddybes ved en skole-hjem-samtale.

Nyt obligatorisk sprogvurderingsredskab fra skoleåret 2024/2025

Som et led i aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen skal der udvikles et forbedret nationalt sprogvurderingsredskab til børnehaveklassen. Det bliver obligatorisk at bruge det nye sprogvurderingsredskab på landets folkeskoler fra begyndelsen af skoleåret 2024/2025.

Sprogvurderingsredskabet giver en systematisk og ensartet vurdering af elever overalt i landet, samtidig med at det over tid kan bidrage med viden om sammenhængen mellem elevernes sproglige udfordringer og faglig udvikling senere hen.

Det forbedrede nationale sprogvurderingsredskab udvikles med afsæt i Sprogvurdering 3-6 og Sprogprøven. Sprogvurderingsredskabet vil blive stillet til rådighed på sprogvurdering.dk ved skolestart 2024/2025. 

Spørgsmål/Svar

Opdateret 23/01 2023 kl. 12:42

Sprogvurderingen skal gennemføres i begyndelsen af skoleåret. Begrundelsen er, at sprogvurderingsresultatet herved kan anvendes formativt, så undervisningen, fra begyndelsen af skoleåret, imødekommer elevernes sproglige forudsætninger og kompetencer jf. Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål). 

Opdateret 23/01 2023 kl. 12:42

Ja. Elever, der modtager specialundervisning i en almindelig klasse eller i en specialklasse/specialskole, er omfattet af kravet om sprogvurdering i starten af børnehaveklassen jf. Folkeskolelovens § 11, stk. 3, og § 3 i  Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål). 

Opdateret 23/01 2023 kl. 12:43

Nej. Der er ikke lovkrav om, at frie og private grundskoler skal gennemføre sprogvurderinger i starten af børnehaveklassen.

Frie og private grundskoler skal sørge for, at deres undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Samtidig har frie skoler ret til at strukturere deres undervisning anderledes end i folkeskolen, og de har fx frihed til at bestemme, på hvilke klassetrin eller alderstrin bestemte fagområder skal placeres. Hvis skolen har en bekymring for en elev, kan sprogvurderingen være et godt redskab.

Frie og private skoler kan benytte de sprogvurderingsredskaber der er stillet gratis til rådighed på sprogvurdering.dk.

Inspiration til sprogvurdering

Publikationen Inspiration til obligatorisk sprogvurdering henvender sig først og fremmest til kommuner og skoler, der har begrænsede eller ingen erfaringer med at tilrettelægge systematisk sprogvurdering i børnehaveklassen.

Også kommuner og skoler, der gennem en periode har arbejdet med at kortlægge børnenes sproglige forudsætninger ved indgangen til skoleforløbet, vil kunne finde inspiration til kvalificering og videreudvikling af igangværende initiativer.

Sprogvurdering.dk - Ny it-understøttelse til sprogvurdering 3-6

Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet sprogvurdering.dk, som er en ny it-understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøj Sprogvurdering 3-6. It-understøttelsen erstatter den tidligere FKO Sprogvurdering, som blev lukket ultimo 2019.

Sprogvurdering.dk er gratis at bruge for kommuner og skoler, som ønsker at anvende ministeriets sprogvurderingsværktøjer. 

Besøg sprogvurdering.dk

Sidst opdateret: 15. november 2023