Hop til indhold

It og medier, sproglig udvikling samt innovation og entreprenørskab er tre tværgående temaer i forenklede Fælles Mål, der indgår i undervisningen i skolens obligatoriske fag.

Temaerne er indarbejdet i målene i fagene, og der er udarbejdet undervisningsvejledninger til de tre temaer, som vises under de enkelte fag på emu.dk.

Tværgående temaer

Opdateret 04/10 2019 kl. 08:30

Innovation og entreprenørskab skal indtænkes som tværgående tema i alle folkeskolens obligatoriske fag. Innovation og entreprenørskab indgår også som central del af faget håndværk og design.

I innovation og entreprenørskab skal eleverne tilegne sig viden om innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre.

Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde.

Innovation og entreprenørskab er tydeliggjort i alle obligatoriske fag og indgår i læseplanerne for fagene. Der er også udarbejdet en undervisningsvejledning for innovation og entreprenørskab for lærere og pædagogisk personale på EMU.dk.

Læs mere om det enkelte fag på emu.dk.

Opdateret 04/10 2019 kl. 08:31

Kvalificeret brug af it og medier i undervisningen kræver, at it ikke betragtes isoleret, men som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. It og medier er derfor et tværgående tema, som skal indtænkes i alle skolens obligatoriske fag.

Der opereres med fire positioner:
1. Eleven som kritisk undersøger 
2. Eleven som analyserende modtager
3. Eleven som målrettet og kreativ producent
4. Eleven som ansvarlig deltager.

De fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser. I praksis er der dog tale om flydende grænser mellem positionerne.

Der er opstillet mål for elevernes it- og mediekompetencer i alle obligatoriske fag og indgår i læseplanerne for fagene. Der er også udarbejdet en undervisningsvejledning for it- og mediekompetencer for lærere og pædagogisk personale på EMU.dk.

Læs mere om det enkelte fag på emu.dk.

Opdateret 02/08 2021 kl. 14:30

Sproglig udvikling er et tværgående tema, der handler om, at eleverne gennem hele skoleforløbet får udviklet deres sproglige færdigheder, så de kan tilegne sig viden om verden, trives og lære i alle fag.

At tilegne sig et fag er i høj grad at tilegne sig fagets ord og begreber. Fag har både generelle sproglige træk, der går igen på tværs af alle fag, og specifikke træk, som er særlige for et fag. Det er faglærerens opgave at være fortrolig med de sproglige træk, der er kendetegnende for hans eller hendes fag for at kunne støtte eleverne i at tilegne sig fagspecifikt sprog.

Arbejdet med sproglig udvikling er en central del af alle læreres arbejde og indgår i Fælles Mål under overskrifterne: sprog og skriftsprog, faglig læsning og skrivning, kommunikation og ordkendskab samt i fagenes læseplaner og vejledere som sproglig udvikling.

På emu.dk ligger undervisningsvejledningen for sproglig udvikling i alle fag under "Fokus i faget". Læs mere om det enkelte fag på emu.dk.

Sidst opdateret: 4. december 2023