Hop til indhold

Skolens fag er opdelt i obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag er opdelt i tre fagblokke: humanistiske fag (sprogfag og kulturfag, herunder dansk), naturfagene (herunder matematik) og praktiske/musiske fag. 

Undervisningen i de obligatoriske fag skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer.

Kommunerne skal tilbyde valgfag fra 7. – 9. klasse, og kommunerne har endvidere mulighed for at udbyde egne kommunale valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for. Kommuner skal derudover tilbyde elever i 10. klasse tilbudsfag eller andre undervisningsaktiviteter.

Læs mere om valgfag i folkeskolen

Nedenfor kan du læse om de enkelte fag og valgfag og finde link til Fælles Mål, læseplaner samt vejledninger for fagene som vises på emu.dk. 

Lovgivning og relevante paragraffer

Folkeskoleloven:
  • § 5, stk. 2 om fagene i 1.-9. klasse
  • § 9 om valgfag
  • § 14 om afgangsprøver i 9 klasse
  • § 19 d om tilbudsfag i 10. klasse
Fælles Mål:
  • § 41 om valgfag
  • Kapitel 2, §§ 2-40, om formål for fag og emner
Relevante paragraffer i Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog:
  • § 3 om supplerende undervisning i dansk som andetsprog
  • § 4 om basisundervisning i dansk som andetsprog

Alle fag

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:38

Faget dansk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 10. klasse. Undervisningen er opdelt i fem trinforløb: 1.- 2. klasse, 3.- 4. klasse, 5.- 6. klasse, 7.- 9. klasse og 10. klasse.

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Faget dansk omfatter fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Læs mere om faget dansk (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:39

Faget matematik er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 10. klasse. Undervisningen er opdelt i fire trinforløb: 1.- 3. klasse, 4.- 6. klasse, 7.- 9. klasse og 10. klasse.

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Faget matematik omfatter fire kompetenceområder: Matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed.

Læs mere om faget matematik (emu.dk).

Sprogfagene

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:45

Faget almindelige indvandrersprog som valgfag er etårigt og kan placeres i 7., 8. eller 9. klasse.

Eleverne skal i valgfaget almindelige indvandrersprog videreudvikle en aktiv tosproget kompetence på grundlag af allerede erhvervede færdigheder i såvel dansk som indvandrersproget. Valgfaget er for elever med fornødent forhåndskendskab til det pågældende sprog. Eleverne skal opnå indsigt i sprog og kulturel mangfoldighed i Danmark og i de lande, hvor indvandrersproget tales.

Valgfaget almindelige indvandrersprog omfatter to kompetenceområder: samfund og kultur samt kommunikation.

Læs mere om almindelige indvandrersprog som valgfag (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:48

Basisundervisning i faget dansk som andetsprog – er beregnet til elever, som ved optagelsen i skolen ikke har sproglige forudsætninger i dansk for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt udbytte. Basisundervisningen er toårige forløb, der kan gives i børnehaveklassen og i 1. til 10. klasse.

Basisundervisningen kan gives i to former: I modtagelsesklasser eller på hold. Modtagelsesklasser kan have op til 12 elever, og spændet mellem eleverne kan højst være tre klassetrin. Hold med basisundervisning kan omfatte op til syv elever og har ingen begrænsning på aldersforskel mellem eleverne.

Faget dansk som andetsprog – omfatter fire kompetenceområder: læsning, skrivning, lytning og tale.

Læs mere om faget dansk som andetsprog – basis (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:49

Faget dansk som andetsprog – supplerende er beregnet for elever, som ved optagelsen har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning, men som alligevel har behov for undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen er opdelt i fem trinforløb: Børnehaveklassen, 1.- 2. klasse, 3.- 5. klasse, 6.- 7. klasse, 8.- 9. klasse og 10. klasse.

Undervisningen i supplerende dansk som andetsprog kan foregå både som selvstændig undervisning på særlige hold uden for klassen og som undervisning integreret i fagene, hvor der er et tæt samarbejde mellem faglærer og dansk som andetsprogslærer.

Faget dansk som andetsprog – supplerende undervisning omfatter fire kompetenceområder: læsning, skrivning, lytning og tale.

Læs mere om faget dansk som andetsprog – supplerende (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:51

Faget engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 10. klasse. Engelskundervisningen er inddelt i fire trinforløb: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-9. klasse og 10. klasse.

Eleverne skal i faget engelsk lære at kommunikere på engelsk på et selvstændigt niveau med mennesker fra hele verden på baggrund af deres viden om engelsk sprog og deres interkulturelle kompetencer.

Faget engelsk omfatter tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Læs mere om faget engelsk (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:52

Faget fransk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 5. til 9. klasse, dog kan eleven i stedet vælge tysk, hvis skolen udbyder det. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: 5.– 7. klasse og 8.– 9. klasse. 

I 10. klasse er fransk et tilbudsfag.

Eleverne skal i faget fransk udvikle kompetencer til at kommunikere på fransk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende fransk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om fransk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Faget fransk omfatter tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Læs mere om faget fransk (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:53

Fransk som valgfag kan udbydes fra 7.-9. klasse. Undervisningen omfatter et trinforløb: 7.-9. klasse. Forløbet kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i fransk.

I 10. klasse er fransk et tilbudsfag.

Eleverne skal i faget fransk som valgfag udvikle kompetencer til at kommunikere på fransk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende fransk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om fransk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder. 

Faget fransk som valgfag omfatter tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Læs mere om faget fransk som valgfag (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:54

Modersmålsundervisning gives til et begrænset antal tosprogede elever i den undervisningspligtige alder. Danmark er forpligtet til at give modersmålsundervisning til tosprogede børn fra EU- og EEA-landene, såvel som til elever fra Færøerne og Grønland (EU-direktiv 77/486).

Faget modersmålsundervisning er et frivilligt fag fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Eleverne skal i faget modersmålsundervisning udvikle kompetencer til at kommunikere på modersmålet både mundtligt og skriftligt. Modersmålsundervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen.

Faget modersmålsundervisning omfatter tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Læs mere om faget modersmålsundervisning (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:55

Faget spansk som valgfag er etårigt og kan placeres i 7., 8. eller 9. klasse. I givet tilfælde skal undervisningen tilrettelægges, så den enkelte elev udfordres i et passende omfang.

Eleverne skal i faget spansk som valgfag stifte bekendtskab med det spanske sprog i både tale og skrift, så de tilegner sig et grundlag for at kunne begå sig i hverdagssituationer.

Faget spansk som valgfag omfatter to kompetenceområder: samfund og kultur samt kommunikation.

Læs mere om spansk som valgfag (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:58

Forsøgsfaget spansk som valgfag er treårigt og placeres i 7.- 9. klasse. Forsøgsperioden er 2017-2023.  Anvendelse af mål for valgfaget kræver dispensation fra ministeriet. Læs mere om forsøget på emu.dk. 

Eleverne skal i faget spansk udvikle kompetencer til at kommunikere på spansk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende spansk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om spansk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Faget spansk som treårigt valgfag omfatter tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og Samfund.

Læs mere om forsøg med spansk som 3-årigt valgfag (emu.dk).

Opdateret 31/03 2023 kl. 15:59

Faget tysk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 5. til 9. klasse - dog kan eleverne i stedet vælge fransk, hvis skolen udbyder det. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: 5.-7. klasse og 8.-9. klasse. 

I 10. klasse er tysk et tilbudsfag.

Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Faget tysk omfatter tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Læs mere om faget tysk (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:07

Tysk som valgfag kan udbydes fra 7.-9. klasse. Undervisningen omfatter et trinforløb: 7.–9. klasse. Forløbet kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i tysk.

I 10. klasse er tysk et tilbudsfag.

Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Faget tysk som valgfag omfatter tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Læs mere om faget tysk som valgfag (emu.dk).

Kulturfagene

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:09

Faget historie er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 3. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 3.-4. klasse, 5.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.

I undervisningen i historie skal inddrages punkter fra historiekanonen. Ved afslutningen af 9. klasse skal samtlige kanonpunkter have været inddraget i undervisningen. Der er ikke krav om, at kanonpunkterne gennemgås kronologisk.

Faget historie omfatter tre kompetenceområder: kronologi og sammenhæng, kildearbejde samt historiebrug.

Læs mere om faget historie (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:10

Faget kristendomskundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen fra. 1.-9. klasse bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. Faget kristendomskundskab/religion er et valgfag i 10. klasse.

Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Faget kristendomskundskab omfatter fire kompetenceområder: livsfilosofi og etik, bibelske fortællinger, kristendom samt ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

Forældre, for hvem barnets deltagelse i kristendomsundervisning vil medføre en samvittighedskonflikt, kan anmode om, at barnet fritages for faget. Faget kristendomskundskab er kundskabsmeddelende og ikke forkyndende, og mange tosprogede elever deltager derfor i undervisningen i kristendomskundskab, som tillige omfatter fremmede religioner og andre livsanskuelser. 

Læs mere om faget kristendomskundskab (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:12

Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i folkeskolen på 8. og 9. klassetrin. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb.

Faget samfundsfag er et valgfag i 10. klasse.

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Faget samfundsfag omfatter fire kompetenceområder: politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.

Læs mere om faget samfundsfag (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:13

Faget arbejdskendskab som valgfag er etårigt og kan placeres i 7., 8. eller 9. klasse.

Formålet med undervisningen i arbejdskendskab er, at den enkelte elev gennem konkrete oplevelser og fordybelse får mulighed for at tilegne sig erfaringer og viden til forståelse af arbejdslivet og de kvalifikationer, som er nødvendige for at begå sig på arbejdsmarkedet. Valgfaget arbejdskendskab er kendetegnet ved, at undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og konkrete oplevelser i og med det lokale arbejdsmarked.

Faget arbejdskendskab som valgfag omfatter to kompetenceområder: virksomhed og arbejdsmarked samt job og karriere.

Læs mere om arbejdskendskab som valgfag (emu.dk).

Naturfagene

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:14

Faget biologi er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 7.- 9. klasse og udgør et trinforløb for 7.- 9. klasse.

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi.

Faget biologi omfatter fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Læs mere om faget biologi (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:15

Faget fysik/kemi er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 7.- 9. klasse og udgør et trinforløb for 7.- 9. klasse.

Faget fysik/kemi er et tilbudsfag i 10. klasse.

Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.

Faget fysik/kemi omfatter fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Læs mere om faget fysik/kemi (emu.dk).

 

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:15

Faget geografi er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 7. - 9. klasse og udgør et trinforløb for 7. - 9. klasse.

Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Faget geografi omfatter fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Læs mere om faget geografi (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:17

Natur/teknologi er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen i natur/teknologi er inddelt i tre trinforløb: 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-6. klasse.

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige naturfaglige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv.

Faget natur/teknologi omfatter fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Læs mere om faget natur/teknologi (emu.dk).

Praktiske og musiske fag

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:20

Faget billedkunst er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: 1.-3. klasse og 4.–6. klasse. 

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.

Faget billedkunst omfatter tre kompetenceområder: billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

Læs mere om faget billedkunst (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:21

Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i 7., 8. eller 9. klasse.

I valgfaget billedkunst skal eleverne udvikle deres kommunikative kompetencer, så de mestrer og forfiner billedudtrykkene, idet de får mulighed for at fordybe sig i den kunstneriske proces. 

Faget billedkunst som valgfag omfatter tre kompetenceområder: billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

Læs mere om faget billedkunst som valgfag (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:23

Faget drama er etårigt og kan placeres i 7., 8. eller 9. klasse.

I valgfaget drama skal eleverne udvikle kompetencer og lyst til at bruge drama som udtryksmiddel. Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder. Eleverne skal opnå indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Faget drama omfatter to kompetenceområder: dramaproduktion og dramaanalyse.

Læs mere om faget drama (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:24

Faget filmkundskab er etårigt og kan placeres i 7., 8. eller 9. klasse. I givet tilfælde skal undervisningen tilrettelægges, så den enkelte elev udfordres i et passende omfang.

I faget filmkundskab skal eleverne lære filmen at kende som udtryksform og som kunstart. De skal have lærerige filmoplevelser, og de skal lære at beherske filmmediet gennem kreativt arbejde med at skabe film.

Faget filmkundskab omfatter to kompetenceområder: Filmproduktion og filmanalyse.

Læs mere om faget filmkundskab (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:25

Håndværk og design er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 3.-6. klasse og udgør ét trinforløb.

Håndværk og design skal bidrage til at skærpe elevernes interesse for mulighederne i erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der kombinerer håndværk med design. 

Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Faget håndværk og design omfatter tre kompetenceområder: håndværk – forarbejdning, håndværk – materialer samt design.

Læs mere om faget håndværk og design (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:27

Faget håndværk og design som valgfag er toårigt og skal tilbydes eleverne på 7. og 8. klassetrin. Elever, der har deltaget i to års undervisning, kan gå til prøve.

Eleverne skal i valgfaget håndværk og design beherske håndværks- og designprocesser og arbejde udforskende, problemløsende og evaluerende med henblik på at fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal arbejde med innovative og entreprenante tilgange i udførelsen af produkter.

Faget håndværk og design som valgfag omfatter tre kompetenceområder: håndværk – forarbejdning, håndværk – materialer samt design.

Læs mere om faget håndværk og design som valgfag (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:27

Faget idræt er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i fire trinforløb: 1.-2. klasse, 3.-5. klasse, 6.-7. klasse og 8.-9. klasse. Idræt indgår i rækken af prøvefag til udtræk i 9. klasse.

Faget idræt er valgfag i 10. klasse.

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

Faget idræt omfatter tre kompetenceområder: alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel.

Læs mere om faget idræt (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:29

Faget madkundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen i 5. og 6. klasse og udgør ét trinforløb.

Faget madværksted er valgfag i 10. klasse.

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med råvarer, opskrifter og retter såvel som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på baggrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.

Faget madkundskab omfatter fire kompetenceområder: mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltider og madkulturer.

Læs mere om faget madkundskab (emu.dk).

Opdateret 24/02 2020 kl. 00:00

Faget madkundskab som valgfag er toårigt og kan udbydes i 7.-8. klasse eller 8. – 9. klasse. Elever, der har deltaget i to års undervisning, kan gå til prøve i madkundskab.

I valgfaget madkundskab skal eleverne arbejde videre med de færdigheder og den viden, som de har opnået i det obligatoriske forløb og arbejde med mere komplekse opgaver inden for hvert af de fire kompetenceområder og på tværs af dem.

Faget madkundskab som valgfag omfatter fire kompetenceområder: mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning samt måltider og madkulturer.

Læs mere om faget som valgfag (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:31

Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7., 8. eller 9. klasse.

I valgfaget medier skal eleverne lære gængse medier at kende som udtryksformer og kommunikationsmidler. Elevernes egne produktioner af enkle og multimodale medieudtryk er i centrum. I en løbende vekselvirkning mellem medieproduktion og analytisk arbejde med egne medier, sociale medier og massemedier skal eleverne opnå forståelse af de centrale mediefaglige begreber og værktøjer.

Faget medier som valgfag omfatter to kompetenceområder: medieproduktion og medieanalyse.

Læs mere om faget medier som valgfag (emu.dk).

Opdateret 03/04 2023 kl. 14:31

Faget musik er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Faget musik omfatter tre kompetenceområder: musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Læs mere om faget musik (emu.dk).

Opdateret 24/02 2020 kl. 00:00

Faget musik som valgfag er toårigt og kan udbydes i 7.-8. klasse eller 8.–9. klasse.

I valgfaget musik skal eleverne udtrykke sig musikalsk, herunder synge danske sange. Faget har fokus på, at færdigheder i at udøve musik må udvikles over tid, og at eleverne opnår fortrolighed med egne og andre elevers roller under fremførelse af musik.

Faget musik som valgfag omfatter tre kompetenceområder: musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Læs mere om faget musik som valgfag (emu.dk).

Sidst opdateret: 4. december 2023