Nationale bindende mål

Fælles Mål er nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner. Lærerne skal således gennemføre en undervisning, som lever op til Fælles Mål for faget.

Kompetencemål

Forenklede Fælles Mål består af få, overordnede kompetencemål, der beskriver, hvad eleverne skal kunne på fagenes gældende trin. Kompetencemålene skal give overblik over faget og danne grundlag for lærerens dialog med skolens medarbejdere, forældrene og elever om elevens læring.

Kompetencemålene svarer til de tidligere trinmål i Fælles Mål 2009. 

Færdigheds- og vidensmål

De overordnede kompetencemål er bygget op af op til seks færdigheds- og vidensområder. Færdigheds- og vidensområderne er konkrete mål, der beskriver de færdigheder og den viden, eleverne skal tilegne sig frem mod kompetencemålet. Færdigheds- og vidensområderne sikrer en systematik mellem det, eleven skal kunne, og undervisningens indhold.

Faser

Som noget nyt er målene opstillet i faser, som tydeliggør den udvikling, eleven skal igennem i trinforløbet i faget. Faserne skal hjælpe lærerne i arbejdet med elevernes progression. 

Faserne er ikke knyttet til bestemte klassetrin. Det er op til læreren at tilrettelægge undervisningen inden for trinforløbet ud fra elevernes forudsætninger.

Mål for alle elever

Forenklede Fælles Mål er mål, som alle elever skal nå. Elever, som leverer en fremragende præstation, der opfylder målene på udtømmende vis, skal ifølge 7-trinsskalaen have højeste karakter. Målene er formuleret på et niveau, der ligger over middel, så elever, der opfylder målene til fulde, får højeste karakter.

Opmærksomhedspunkter

I Fælles Mål for dansk, matematik og børnehaveklassen er der indført opmærksomhedspunkter inden for kerneområder. Det er områder, som forskningen viser, er grundlæggende for, at eleverne kan få et udbytte af undervisningen i alle fag. Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede minimumsniveau inden for målene for, at eleven kan følge med i undervisningen.

Opmærksomhedspunkterne skal være udgangspunkt for dialog. Hvis en elev ikke når det niveau, der er beskrevet i opmærksomhedspunktet, skal læreren gå i dialog med skoleledere og skolens ressourcepersoner om, hvordan eleven kan hjælpes.

Tværgående temaer

Der er tre tværgående temaer i Fælles Mål, som læreren skal integrere i undervisningen: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

Mål for temaerne it og medier og sproglig udvikling er indarbejdet i målene for fagene. Temaet innovation og entreprenørskab er tydeliggjort i fagenes mål. Man kan læse mere om, hvordan de tværgående temaer indgår i fagene i de enkelte fags læseplaner.

Der er udarbejdet undervisningsvejledninger til de tre temaer, som findes på EMU Danmarks læringsportal.

It og medier (emu.dk)

Sproglig udvikling (emu.dk)

Innovation og entreprenørskab (emu.dk)

Elevernes alsidige udvikling 

Undervisningen i de enkelte fag og emner i skolen skal fremme elevernes alsidige udvikling. En vejledning om elevernes alsidige udvikling findes på EMU Danmarks læringsportal.

Elevernes alsidige udvikling (emu.dk)

Inspirationsmateriale

Der er udarbejdet inspiration til, hvordan læreren systematisk kan arbejde med læringsmål i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen ud fra det konkrete læringsmål til alle mål i folkeskolens fag og prøver. Inspirationseksemplerne findes på EMU Danmarks læringsportal.

Se EMU - Danmarks Læringsportal med forenklede Fælles Mål til lærere og pædagogisk personale (emu.dk)

Sidst opdateret: 7. marts 2017