Hop til indhold

Siden den 1. august 2015 har alle kommuner været forpligtede til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne (eud10) ved siden af det almindelige 10. klassetilbud. Kommuner kan desuden, efter aftale med en erhvervsskole, tilbyde 10. klasse som en 20/20-ordning, hvor elever tager 10. klasse og grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Eud10

Eud10 er en 10. klasseordning rettet mod EUD. Her har eleverne valgfag rettet mod EUD, og 10. klasseundervisningen kan foregå på en erhvervsskole. 

Eud10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. 

Betingelser for eud10:
 • Eud10 skal tilrettelægges som et helårsforløb på mindst 840 undervisningstimer (en undervisningstime regnes her som en klokketime).
 • Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. Den obligatoriske del af 10. klasse omfatter obligatoriske fag, brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning. Der indgår 126 klokketimers (omregnet til seks ugers) obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse.
 • Hele den valgfri del af 10. klasse skal på eud10 introducere til erhvervsuddannelserne. Den valgfri del af 10. klasse omfatter tilbudsfag, andre undervisningsaktiviteter og brobygning til ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.
 • Der skal samarbejdes med mindst én institution, der udbyder erhvervsuddannelse, i 30 procent af undervisningstiden svarende til 252 timer – heri indgår de seks ugers brobygning (126 timer).
 • Den obligatoriske opgave (OSO) skal på eud10 målrettes erhvervsuddannelserne.
 • Kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, er gensidigt forpligtede til at indgå en driftsoverenskomst om samarbejdet. Det skal sikre, at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de hovedområder, som erhvervsuddannelsernes grundforløbs 1. del er organiseret inden for, i relevant omfang. Læs mere om indgåelsen af driftsoverenskomster nederst på siden her.

Rammen for indholdet i den valgfri del, samt krav til den driftsoverenskomst, der skal indgås om samarbejdet i eud10, er fastsat i 10. klassebekendtgørelsen - BEK nr 1251 af 27/11/2014 (retsinformation.dk).

20/20-ordning (kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb)

20/20-ordningen er en kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Eleverne på ordningen har undervisning 20 uger i folkeskolen og 20 uger på en erhvervsskole. Tilrettelæggelsen af undervisningen sker fleksibelt over skoleåret, sådan at eleven for eksempel er tre dage i 10. klasse og to dage i grundforløbet hver uge.

Betingelser for 20/20-ordningen:
 • Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne efter det kombinerede skoleår har afsluttet både 10. klasse samt grundforløbets 1. del fuldt ud.
 • Eleverne skal opfylde adgangskravet til eud-grundforløbet ved start på skoleåret, da eleven både følger 10. klasseundervisningen og grundforløbsundervisningen fleksibelt over skoleåret.
 • Kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, er gensidigt forpligtede til at indgå en driftsoverenskomst om samarbejdet. Læs mere om indgåelsen af driftsoverenskomster nederst på siden her.
Særligt om finansiering af 20/20-ordningen:
 • 20/20-ordningen er kommunalt finansieret i de 20 uger, der vedrører 10. klasse (svarende til 420 klokketimer) undtagen i perioderne med brobygning. Perioderne med brobygning finansieres gennem aktivitetsafhængige taxametertilskud. Brobygningen er obligatorisk i én uge i 10. klasse, svarende til 21 klokketimer- Brobygningen kan i alt vare op til fem uger, svarende til 105 klokketimer.
 • 20/20-ordningen er finansieret ved statstaxameter i de 20 uger, der vedrører erhvervsuddannelsens grundforløb (svarende til 420 klokketimer).

Krav til overenskomsten i den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (20/20-ordningen) er fastsat i 10. klassebekendtgørelsen - BEK nr 1251 af 27/11/2014 (retsinformation.dk).

Driftsoverenskomster

Det har siden 2010 været muligt at henlægge undervisningen i 10. klasse til en erhvervsskole. Det kræver at kommunalbestyrelsen indgår en driftsoverenskomst med erhvervsskolen om varetagelse af undervisningen. Læs mere om driftsoverenskomster i FAQ'en nedenfor.

 

FAQ: Driftsoverenskomster om 10. klasse på erhvervsskolen

Opdateret 20/10 2023 kl. 16:19

En driftsoverenskomst med en erhvervsskole er en aftale mellem kommunalbestyrelsen og en erhvervsskole om at varetage 10. klasseundervisning på erhvervsskolen. 

Opdateret 20/10 2023 kl. 16:20

Kommunalbestyrelsen er hovedansvarlig, men erhvervsskolen skal være med til at indgå aftalen.

Kommunalbestyrelsen er fortsat ansvarlig for, at undervisningen lever op til folkeskolelovens regler, samt for at elever med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand får den fornødne støtte.

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at undervisningen lever op til lovgivningen og til de rammer, der er fastsat i overenskomsten.

Opdateret 20/10 2023 kl. 16:21

Indholdet af en driftsoverenskomst fremgår af 10. klassebekendtgørelsens kapitel 2. Bekendtgørelsen fastsætter en minimumsramme for indholdet, så det er op til en lokal beslutning, og ud fra lokale behov og ønsker, at udfolde rammerne for samarbejdet. Det gælder både rammerne for samarbejdet mellem erhvervsskolen og kommunalbestyrelsen og samarbejdet med elever, forældre og den kommunale ungeindsats.

Driftsoverenskomsten skal generelt indeholde aftaler om indholdet af og kvaliteten i undervisningen, krav til lærerkvalifikationer, aftaler om økonomien og samarbejder, herunder delegationer af ansvar og håndtering af elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler.

Opdateret 20/10 2023 kl. 16:22

Opdateret 16/11 2023 kl. 10:15

Ja, det kan det godt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan medføre nedlæggelse af en skole. Fx hvis et 10. klassecenter kun udbyder 10. klasseundervisning, og al denne undervisning lægges over på erhvervsskoler. I så fald skal bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole overholdes. Er der tale om en ændring af skolestrukturen, skal § 40, stk. 2, nr. 2, i lov om folkeskolen overholdes.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere altid sørge for, at der tilbydes den almindelige 10. klasse i folkeskolen enten i den pågældende kommune eller ved, at der er indgået aftale om, at kommunen kan henvise til en anden kommunes folkeskoler.

Opdateret 20/10 2023 kl. 16:24

10. klasse på en erhvervsskole er kommunalt finansieret, bortset fra perioderne med brobygning, hvortil der er aktivitetsafhængige taxametertilskud. Vær opmærksom på, at der gælder særlige forhold for 20-20-ordningen, som du kan læse mere om i afsnittet ”20/20-ordningen” ovenfor.

Budgettet for 10-klasseordningerne på erhvervsskolen skal fremgå af overenskomsten.

Opdateret 20/10 2023 kl. 16:25

Ja, bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen gælder også hvis en erhvervsskole varetager undervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen

Opdateret 27/10 2023 kl. 10:42

Det skal fastsættes og beskrives i driftsoverenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og erhvervsskoler, hvordan elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler, skal håndteres. 

Rammerne for sanktionsmuligheder over for elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler, følger af bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (retsinformation.dk) 

I 10. klasse er den øverste sanktionsmulighed udskrivning af folkeskolen. Det fremgår af § 8 i bekendtgørelsen. Beslutningen om udskrivning træffes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolens leder. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige skolens leder til at træffe beslutningen. Hvis det er tilfældet, er der tale om ekstern delegation, og der vil derfor kunne klages over beslutningen til kommunalbestyrelsen. Beslutningen skal træffes efter samråd med eleven og elevens forældre samt med inddragelse af den kommunale ungeindsats.

Lovgivning og relevante paragraffer

Folkeskoleloven:
 • Kapitel 2a om 10. klasses struktur og indhold §§ 19a -19j
 • Kapitel 3 om muligheden for at indgå driftsoverenskomster § 22
 • Dertil § 1 stk. 1 punkt 5 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse om børne- og undervisningsministerens hjemmel til at godkende eller afvise uddannelsesaktiviteters støtteberettigelse.
Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne:
 • Afsnittet om 10. klasse §§ 6-9
10. klassebekendtgørelsen:
 • Kapitel 1-3 om indgåelse af og indhold i overenskomsten
 • Kapitel 5 om finansiering
Sidst opdateret: 7. november 2023