Hop til indhold

Den 1. august 2015 forpligtedes alle kommuner sig til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne (eud10) ved siden af det almindelige 10. klassetilbud, og 20/20-ordningen, hvor man tager 10. klasse og noget af en erhvervsuddannelse, ændredes.

Eud10

Eud10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Eud10 skal tilrettelægges som et helårsforløb på mindst 840 undervisningstimer.

Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. Der indgår derfor 126 timers (omregnet til seks ugers) obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse. Endvidere skal den obligatoriske opgave målrettes erhvervsuddannelserne.

Hele den valgfri del af 10. klasse skal introducere til erhvervsuddannelserne.

Der skal mindst samarbejdes med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse i 30 procent af undervisningstiden, svarende til 252 undervisningstimer, heri indgår de seks ugers brobygning (126 timer). Kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, er gensidigt forpligtede til at indgå overenskomst om samarbejdet, således at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de hovedområder, som erhvervsuddannelsernes grundforløbs 1. del er organiseret inden for, i relevant omfang.

Rammen for indholdet i den valgfri del er fastsat i 10. klassebekendtgørelsen - BEK nr 1251 af 27/11/2014 (retsinformation.dk). Det samme gælder krav til den overenskomst, der skal indgås om samarbejdet i eud10. 

Ændret 20/20-ordning (kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb)

Den nye 20/20-ordning er en kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det er en betingelse for kombinationsforløbet, at undervisningen tilrettelægges således, at eleverne efter det kombinerede skoleår har afsluttet både 10. klasse samt grundforløbets 1. del fuldt ud.

Det er desuden en betingelse, at eleverne opfylder adgangskravet til eud-grundforløbet ved start på skoleåret, da eleven følger såvel 10. klasseundervisning som grundforløbsundervisning fleksibelt over skoleåret. Tilrettelæggelsen sker således fleksibelt over skoleåret, således at eleven for eksempel er 3 dage i 10. klasse og 2 dage i grundforløbet.

Krav til overenskomsten i den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (ændret 20/20-ordning) fremgår af 10. klassebekendtgørelsen - BEK nr 1251 af 27/11/2014 (retsinformation.dk).

Den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb er kommunalt finansieret i de 20 uger, omregnet til 420 undervisningstimer, der vedrører 10. klasse, bortset fra perioderne med brobygning, som i alt kan vare op til 5 uger, omregnet til 105 undervisningstimer, hvoraf 1 uge, svarende til 21 timer, er obligatorisk. Brobygningen er fortsat finansieret gennem aktivitetsafhængige taxametertilskud. Grundforløbet er finansieret ved statstaxameter til erhvervsuddannelsens grundforløb (20 uger).

Relevante paragraffer i Folkeskoleloven

  • Kapitel 2a om 10. klasses struktur og indhold §§ 19 a -19 j

Relevante paragraffer i Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

  • Afsnittet om 10. klasse §§ 6-9
Sidst opdateret: 5. april 2023