Formålet med dimensioneringen er at sikre, at der optages et passende antal elever på de uddannelser, hvor mulighederne for at komme i praktik hos en virksomhed og efterfølgende at finde beskæftigelse inden for faget er vanskelige. Dimensioneringen skal også fremme en ny kultur på praktikpladsområdet, så elever ansættes tidligt i uddannelsesforløbet og dermed har større sikkerhed for at kunne færdiggøre sin uddannelse.

Dimensioneringen betyder, at det er begrænset, hvor mange elever uden uddannelsesaftale med en virksomhed, der kan optages på grundforløbets 2. del.

Nogle uddannelser er dimensioneret med praktikpladskrav. Det betyder, at man skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed forud for optaget til grundforløbets 2. del. Andre uddannelser er dimensioneret med et antal kvotepladser for elever, der ikke har indgået en uddannelsesaftale inden optaget.

Dimensioneringen besluttes for et år ad gangen af undervisningsministeren efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).

Objektive kriterier for dimensionering

Med trepartsaftalen er det besluttet, at der fra 2018 skal være objektive og gennemsigtige kriterier for hvilke erhvervsuddannelser, der dimensioneres. hhv. med praktikpladskrav eller med en kvote for optaget af elever på grundforløbets 2. del.

De objektive kriterier for dimensioneringen og mulige fravigelseskriterier herfra fremgår af retningslinjer for dimensionering (se nedenfor).

Kriterierne for dimensioneringen er udmøntet i Lov om erhvervsuddannelser, der blev vedtaget den 2. juni 2017.

Fordeling af kvoter mellem institutionerne

For uddannelser, der dimensioneres med kvote, fordeles kvoterne med udgangspunkt i institutionernes andel af indgåede uddannelsesaftaler i det foregående år, dvs. en objektiv beregning. Der tages hensyn til nye godkendte udbydere af uddannelsen og grundforløbsskoler, der fungerer som ”fødekæde” til hovedforløbsskoler.

Fordelingen af kvoter sikrer ikke, at skolerne kan oprette hele hold alene ved brug af kvotepladser. Forventningen er, at hold på grundforløbets 2. del på dimensionerede uddannelser dels består af elever med uddannelsesaftaler og dels af elever optaget på en kvoteplads.

En eventuel overskridelse af kvoterne vil ikke være tilskudsberettiget.

Ubrugte kvotepladser kan overdrages til andre skoler

Skoler, der ikke bruger alle sine kvotepladser, kan overdrage kvoter til andre skoler. Ministeriet skal orienteres om overdragelse af kvotepladser ved e-mail til følgende adresse: stuk.cef@stukuvm.dk med følgende tekst i mailens emnefelt: ”Overdragelse af kvote”.

Sidst opdateret: 5. marts 2020