; Hop til indhold

I november 2017 blev der udpeget ni videnscentre inden for syv teknologi- og håndværksmæssige områder og i forlængelse heraf blev der etableret en fælles videnscenterportal. Videnscentrene skal blandt andet sikre højteknologisk udstyrs- og kompetenceløft på erhvervsskolerne. Der blev tildelt 127 millioner kroner til etablering og drift i perioden 2017-2020, og 57 millioner kroner til et særligt udstyrsløft på videnscentrene.

Videnscentrenes mål og opgaver er politisk fastsat af aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015.

Videnscentrenes mål:

 • Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med den digitalisering  af uddannelserne, der følger af nye teknologier, og i at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i talentarbejdet.
 • Bidrage til at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan.
 • Bidrage til at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.
 • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne.
 • Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde. 

Videreførelse af videnscentrene

I april 2020 blev det besluttet at videreføre videnscentrene for erhvervsuddannelserne og den fælles videnscenterportal med driftsmidler til og med 2024. Der afsættes i perioden i alt 143,6 millioner til drift af videnscentrene og til drift og udvikling af videnscenterportalen. 

Beslutningen om etablering af videnscentre er truffet af aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen.

For at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) som tilskudsyder får de nødvendige oplysninger om og dokumentation af centrenes aktiviteter inden for de fastsatte mål og opgaver, skal videnscentrene sende følgende dokumenter til STUK:

 • En udfyldt og underskrevet resultataftale for videnscentrets virke i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 (bilag 1)
 • En mål- og aktivitetsplan for 2021 (bilag 2)
 • Budget for 2021 (bilag 3)

Styrelsen forventer at udmelde bevillingsbreve til videnscentrene i februar 2021.

De nævnte skabeloner og svar på relevante spørgsmål om videreførelsen findes nederst på siden i boksen "Materiale om videreførelsen af videnscentre". 

Udstyrspulje

I forbindelse med at videnscentrene på erhvervsuddannelserne fortsætter, har aftalekredsen besluttet også at afsætte 15 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 (30 millioner kroner i alt) til en udstyrspulje, som de ni videnscentre kan søge om midler fra. Udstyrspuljen skal sikre, at videnscentrene fortsat er på forkant med den nyeste teknologi og har mulighed for at indkøbe og vedligeholde højteknologisk og specialiseret udstyr, som det ikke er økonomisk muligt for den enkelte erhvervsskole at erhverve.

Udstyrspuljen til videnscentrene for erhvervsuddannelser 2021-2024 er offentliggjort den 28. januar 2021, og videnscentrene kan fra puljen søge om midler til:

 • indkøb og vedligeholdelse af ny teknologi og nyt udstyr, herunder også adgang til den nyeste software, i perioden 2021-2024
 • vedligehold af eksisterende teknologi og udstyr indkøbt for udstyrsmidlerne tildelt i forbindelse med etablering af videnscentrene i 2017. Med hensyn til software indkøbes specifik adgang til en relevant software (inklusiv opdateringer) i tidsperioden 2021-2024.

Udstyrspuljen skal sikre, at der investeres i teknologier, hvor digitaliseringen går hurtigt, og hvor udstyrspresset nu og i den kommende tid er stort og at udstyret kommer alle erhvervsuddannelseselever til gavn, således at udstyrsløftet har et nationalt sigte og ikke kun tilgodeser særskilte skolers interesser.

Målgruppen for brug af teknologien og udstyret på videnscentrene er elever og faglærere/undervisere på erhvervsskolerne inden for de erhvervsuddannelser/teknologi- og håndværksmæssige områder, som de enkelte centre dækker.

De ni videnscentre for erhvervsuddannelser kan søge om midler fra puljen. Ansøgningsfristen er fredag den 12. marts 2021 kl. 13. Læs ” Vejledning om udstyrspulje til videnscentrene for erhvervsuddannelser 2021-2024” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for ansøgninger og prioritering. Vejledningen findes under ansøgningsmateriale på puljeudmeldingssiden på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes, er tilgængelige.

Anskaffelserne kun kan ejes af værtsinstitutionen for det enkelte videnscenter. Det skal understreges, at selvom udstyr placeres på en partnerskole eller en af de øvrige skoler, så er det stadig værtsinstitutionen, der ejer udstyret. Videnscentrenes investering i teknologi og udstyr, som finansieres af miderne fra udstyrspuljen, skal indgå i værtsinstitutionens samlede investeringsbudget.

Placering af de ni videnscentre

Automation og robotteknologi (to centre)
 • Syddansk Erhvervsskole (værtsskole), Herningsholm og EUC Syd.
 • Mercantec (værtsskole), TEC, TECHCOLLEGE, EUC Nordvest og NEXT
Velfærdsteknologi (to centre)
 • SOSU Nord (værtsskole), SOSU Frederica – Vejle – Horsens og SOSU Fyn
 • SOSU H (værtsskole) og SOSU Nykøbing F.
Procesteknologi (et center)
 • EUC Lillebælt (værtsskole) og Kold College
Håndværk – design og arkitektur (et center)
 • NEXT (værtsskole), Mercantec og TECHCOLLEGE
Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri (et center)
 • Learnmark (værtsskole), Roskilde Tekniske Skole og Den jyske Haandværkerskole
Digital handel (et center)
 • Aarhus Business College (værtsskole) og 14 partnerskoler
Databaseret service og forretningsudvikling
 • IBC International Business College (værtsskole) og 14 partnerskoler

Fælles videnscenterportal

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at afsætte 0,5 millioner kroner årligt i perioden 2020-2024 til fortsat udvikling og drift af den fælles videnscenterportal. Portalen skal sikre, at erfaringer, viden, materialer mv. udviklet i regi af videnscentrene kan deles og gøres tilgængelig for alle erhvervsskolers lærere og elever. IBC har ansvaret for etablering og drift af portalen. IBC er desuden værtsskole for videnscenter for Databaseret service og forretningsudvikling.

Det er et vilkår for videnscentrenes godkendelse, at de benytter den fælles portal.

Læs mere om de enkelte videnscentre og deres tilbud på den fælles videnscenterportal (videnscenterportalen.dk).

Spørgsmål og svar

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:28

Tilskudsperioden er fireårig og løber fra 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:29

Der er etableret ni videnscentre inden for de forskellige tværgående teknologi- og håndværksmæssige områder.

Videnscentrene har ikke særlige dækningsområder, og elever og lærere fra hele Danmark skal tilskyndes at benytte videnscentrenes særlige udstyr og viden på områderne.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:37

Der er i perioden 2021-2024 årligt afsat 35,4 millioner kroner til tilskud til de ni videnscentrene samt til udvikling og drift af den fælles videnscenterportal med 0,5 millioner kroner årligt. Der er i alt afsat 143,6 millioner kroner (2021-priser) i perioden.

Tilskuddet til videnscentrene fordeles ligeligt mellem de ni værtsinstitutioner for videnscentre.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:30

De nationale mål og videnscentrenes opgaver er politisk fastsatte af aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015. De eksisterende mål og opgaver for videnscentrene for den nye tilskudsperiode videreføres.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:38

Videnscentrene kan overføre uforbrugte driftsmidler fra et tilskudsår til et andet. Eventuelle uforbrugte dele af tilskuddet i de enkelte år (inklusiv eventuelt overførte midler fra tidligere år), skal tilbagebetales til tilskudsyder, medmindre de uforbrugte midler er omfattet af pkt. A eller B.

A. Uforbrugte driftsmidler på 100.000 kr. og derover:

Hvis beløbet er 100.000 kr. eller derover, skal tilskudsmodtager skriftligt anmode om at overføre de uforbrugte midler til næste tilskudsår. Overførslen skal godkendes af styrelsen. Anmodningen skal begrundes.

I begrundelsen skal tilskudsmodtageren medtage: 

 • Det uforbrugte beløbs størrelse.
 • Forklaring på hvorfor det fulde beløb ikke er anvendt i perioden.
 • Forklaring på nødvendigheden af overførslen, og hvad det overførte beløb skal anvendes til. 

B. Uforbrugte driftsmidler på under 100.000 kr.: 

Hvis beløbet er under 100.000 kroner, kræver overførslen til næste tilskudsår alene, at tilskudsmodtager meddeler dette til tilskudsyder.

Anmodningen/meddelelsen om overførsel af uforbrugte midler fremsendes sammen med udarbejdelse af de kommende mål- og aktivitetsplaner samt budgetter for de enkelte år.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:31

Samtlige videnscentre udfylder en resultataftale mellem styrelsen og det enkelte videnscenter for hele tilskudsperioden. Den 15. november hvert år skal videnscentrene se fremad og indsende mål- og aktivitetsplan samt budget for det kommende år, og den 31. marts hvert år skal videnscentrene se bagud og indsende statusrapport og regnskab for det forgange år.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:32

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har besluttet at afsætte 15 millioner kroner årligt i 2021 og 2022, som alle ni viderecentre kan søge om at få del i. STUK forventer i december 2020 at udmelde mere information om proces og tidsplan for  udmøntning af udstyrspuljemidlerne.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:39

Der skal ikke udarbejdes et aktivitetsopdelt budget, men ét samlet udspecificeret budget for hvert år med udgangspunkt i udgiftstyper, for eksempel løn fordelt på personaletyper, køb af ydelser, mv.

Videnscentrets aktiviteter forudsættes gennemført i overensstemmelse med den aktivitetsplan og det budget, som styrelsen senest har godkendt. Såfremt der ønskes væsentlige ændringer i aktivitetsplanen eller budgettet, skal sådanne forelægges styrelsen til godkendelse, inden ændringerne igangsættes.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:39

Rapporterne skal give Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indblik i, hvorvidt aktiviteter i videnscentrene gennemføres som aftalt og forventes at indeholde en kort beskrivelse af fremdriften i centres virke set i forhold til den aftalte aktivitetsplan.

Tilskuddenes størrelse er fastlagt via den politiske aftale. Rapporterne har derfor som udgangspunkt ikke indflydelse på tilskuddenes størrelse i de enkelte år, medmindre der konstateres misligholdelse af tilskuddet/aftalen eller uregelmæssigheder i administrationen af det.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:41

Videnscentrenes formål er at bidrage til, at elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan.

Videnscentrene skal derfor først og fremmest arbejde målrettet med at tiltrække elever og lærer fra erhvervsskoler, og tilrettelægge forløb, materialer, kampagner mv., der retter sig imod disse målgrupper.

Såfremt skolerne har overskydende kapacitet, kan udstyret bruges i forbindelse med AMU-aktivitet.

Opdateret 26/10 2020 kl. 12:33

Styrelsen accepterer, at elever, som undervises på et videnscenter, optages på skolehjem, for så vidt angår den del af deres uddannelse, hvor deres undervisning er henlagt til den skole, som har en kostafdeling.

Sidst opdateret: 25. august 2021