Hop til indhold

I aftalen "Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" fremgår det, at erhvervsskolerne løbende kan søge om udgiftsneutrale forsøg med erhvervsuddannelserne, herunder eux, som indebærer fravigelse af erhvervsuddannelsesloven med tilhørende bekendtgørelser.

Det kan for eksempel være forsøg med grundforløb 1 på tværs af hovedområder eller forsøg med større fleksibilitet i forhold til oplæring.

Forsøgene skal være udgiftsneutrale, det vil sige, at forsøgene ikke må medføre øgede statslige taxameterudgifter pr. elev. Forsøgene må ikke være i strid med anden lovgivning og almindelige retsgrundsætninger, for eksempel forringe elevers grundlæggende rettigheder efter erhvervsuddannelsesloven.

Ansøgning

Ansøgning om forsøg, som indebærer fravigelse af erhvervsuddannelsesloven, skal sendes til STUK. I ansøgningen skal skolen angive hvilke regler og eventuelle tilhørende bekendtgørelser, som skolen ansøger om lov til at fravige. Herudover skal ansøgningen indeholde oplysninger om forsøget, forsøgsperiode og det forventede antal elever i forsøget.

Skolen skal begrunde ansøgningen ved for eksempel at beskrive, hvor skolen i dag oplever udfordringer relateret til den regel, der søges om tilladelse til at fravige, og hvilke pædagogiske gevinster skolen forventer at opnå med forsøget.

Skolen kan udforme ansøgningen med udgangspunkt i denne skabelon (pdf).

Ansøgningen indsendes til eudforsoeg@stukuvm.dk.

Afgørelse

Ministeren har delegeret til STUK at afgøre, om forsøgene kan godkendes efter høring af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 82 af 20/01/2022 (retsinformation.dk)

Der lægges i afgørelsen vægt på, at forsøget er i overensstemmelse med formålet med erhvervsuddannelserne, jf. erhvervsuddannelsesloven kapitel 1. Herunder, at uddannelsen skal imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer og give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

For at kunne godkende fravigelse af erhvervsuddannelsesloven er det endvidere væsentligt, at forsøgets indhold og formål er velbeskrevet, så det er muligt efterfølgende at følge op på, om forsøget havde den tilsigtede virkning.

Evaluering

Der skal gennem forsøget kunne tilvejebringes et grundlag for at kunne træffe afgørelse om eventuelle justeringer i regler på baggrund af forsøgene. Skolen skal derfor ved forsøgets afslutning indsende en beskrivelse af erfaringerne med forsøget, herunder om skolen opnåede hvad den ville med forsøget.

Sidst opdateret: 14. maj 2024