Hop til indhold

I erhvervsuddannelserne indgår en række grundfag som eksempelvis dansk, engelsk, matematik. Fagene er tilpasset den uddannelse, som eleven gennemfører – eksempelvis er undervisningen i matematik for en tømrer forskellig fra undervisningen i faget for en smed.

Undervisningen indeholder erhvervsfaglige emner og problemstillinger fra elevens uddannelse, og ofte er fagene tilrettelagt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen.

Fagene afsluttes typisk med mundtlige prøver, som tager udgangspunkt i elevarbejde, der er udarbejdet forud for prøven eksempelvis en projektrapport eller en portfolio.

Grundforløbets første del

I grundforløbets første del er der én prøve i grundfag. Det vil typisk være en prøve i grundfaget dansk, men har eleven flere grundfag, eventuelt valgt som valgfag, trækkes der lod blandt elevens fag. Grundforløbets første del gennemføres kun af elever, der kommer direkte fra grundskolen.

Grundforløbets anden del

I grundforløbets anden del er der ligeledes én prøve i grundfag, og der trækkes lod blandt elevens fag, hvis eleven har mere end et grundfag.

Hovedforløbet

Hvis der er grundfag i uddannelsernes hovedforløb fastsættes antal prøver i forhold til skoleundervisningens varighed:

  • mindre end 21 uger: 1 prøve
  • 21-40 uger: 2 prøver
  • 41 uger eller derover: 3 prøver

Der trækkes lod blandt elevens fag, hvis eleven har mere end et grundfag.

Udtræk af prøvefag på samlæste hold

Undervises elever fra flere uddannelser på samme hold, kan der under forudsætning af, at eleverne har samme fagrække, udtrækkes fag til prøve for hele holdet, for elever med samme uddannelse eller eventuelt for den enkelte elev.

Undervisningen i fagene på samlæste hold skal stadig være målrettet elevernes forskellige uddannelser og prøven skal afspejle denne målretning.

Eux

I eux-forløb skal eleven til prøver i grundfag, jf. reglerne om de enkelte eux-forløb.

Merit og godskrivning

Hvis en elev har fået tildelt merit eller har fået godskrevet et fag, som udtrækkes til prøve, betragtes prøven som aflagt. Der skal ikke udtrækkes en ny prøve til eleven.

Antal prøveforsøg ved prøver i grundfag og ved grundforløbsprøven

En elev har 2 prøveforsøg og eventuelt et tredje, hvis særlige forhold taler herfor, jf. eksamensbekendtgørelsens § 5.

Mulighed for at tage prøver om

Beståede prøver kan ikke tages om, jf. eksamensbekendtgørelsens § 5.

Se bestemmelser om de enkelte fag i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, Erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne (retsinformation.dk)

Caseeksamen

Caseeksamen er en særlig tilrettelæggelsesform for prøver i grundfag. Prøven tilrettelægges på grundlag af en case om en virksomhed, branche eller lignende.

I grundfagene dansk og fremmedsprog kan skolerne for alle uddannelser vælge at gennemføre prøven som caseeksamen. For en række uddannelser er det fastsat, at prøver i grundfagene skal gennemføres som caseeksamen. Det drejer sig om:

  1. Detailhandelsuddannelse med specialer
  2. Eventkoordinatoruddannelsen
  3. Finansuddannelsen
  4. Handelsuddannelse med specialer
  5. Kontoruddannelse med specialer. 

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 28. juni 2023