Hop til indhold

Som censor skal du påse, at prøverne afvikles i overensstemmelse med mål og øvrige krav i reglerne for de pågældende fag. Du skal også medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling og bedømmelse. Konstaterer du fejl og mangler i forbindelse med prøveafholdelsen eller får formodning om væsentlige problemer eller mangler i institutionens varetagelse af uddannelsen, skal du afgive en indberetning herom til institutionen med kopi til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

Læs mere i §28 i den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelse (retsinformation.dk).

Du bedes benytte formularen nederst på denne side til at lave en indberetning. Den udfyldte formular skal sendes til den institution, hvor prøven har fundet sted med kopi til Kontor for Prøver, Eksamen og Test i STUK på e-mailadressen evprover@stukuvm.dk

Efter institutionen har modtaget censorindberetningen skal institutionen videresende indberetningen til STUK vedlagt en udtalelse. Censorindberetningen og udtalelse skal sendes til følgende mail: evprover@stukuvm.dk.  

Censorindberetningsforløb 

Illustration af proces for censorindberetning

Ofte stillede spørgsmål om censorindberetninger vedrørende prøver på erhvervsuddannelser

Formålet med en censorindberetning er at undersøge en formodning om, at reglerne ikke er overholdt i forbindelse med prøveafholdelse eller varetagelse af en uddannelsen. 

Det er vigtigt for at understøtte, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse.

Censorindberetninger bidrager endvidere til at forebygge, at eventuelle fejl gentages ved fremtidige prøver. Det er således også hensigten, at censorindberetninger bidrager til læring hos censor/eksaminator og de involverede institutioner. 

Som censor er du forpligtet til at afgive en censorindberetning, hvis du konstaterer, at gældende regler ikke er opfyldt, eller forløbet af prøven giver dig anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning. 

Det er vigtigt at indberette forhold, der ikke er efter reglerne, da dette bidrager til at forebygge fremtidige fejl og mangler og opretholder ens vilkår for eksaminander. 

Censor sætter styrelsen (evprover@stukuvm.dk) cc. på censorindberetningen, når denne sendes til institutionen. 

Der er ingen formkrav til institutionens udtalelse. Institutionen kan videresende censors mail vedhæftet institutionens udtalelse. Institutionens udtalelse skal være dækkende i forhold til censors indberetning. Hertil bør institutionen høre den pågældende eksaminator inden der afgives udtalelse. 

Censorindberetningen bør sendes hurtiges muligt efter prøveafholdelsen til den prøveafholdende institution.

Sidst opdateret: 14. maj 2024