Hop til indhold

Brug af værktøjer baseret på kunstig intelligens (AI) som f.eks. ChatGPT er ikke tilladte hjælpemidler og må ikke bruges under prøverne og under en eventuel forberedelse på erhvervsuddannelserne.

Det skyldes, at prøvebesvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Derfor er AI-baserede værktøjer ikke lovlige hjælpemidler medmindre de er direkte tilladt i reglerne for den enkelte uddannelse (fagbilaget). Det gælder både under selve prøven og under en eventuel forberedelse.

Anvendelse af ulovlige hjælpemidler vil være eksamenssnyd og resulterer i bortvisning fra prøven.

Prøvetilsyn

Det er institutionens ansvar at føre et effektivt tilsyn med, at eksaminanderne ikke kommunikerer utilsigtet eller gør brug af ikke tilladte hjælpemidler.

Institutionen herunder prøveansvarlige og undervisere skal forud for prøverne informere eleverne om, hvilke hjælpemidler, der er tilladte ved de pågældende prøver og under en eventuel forberedelse.

Institutionen skal herudover sikre, at de tilsynsførende ved prøverne og under en eventuel forberedelse er særligt opmærksomme på elevernes brug af og adgang til digitale hjælpemidler samt er informeret om, hvad der er tilladte hjælpemidler ved prøverne og i en eventuel forberedelse.

Institutionen er herudover forpligtet til at informere eleverne om konsekvenserne ved formodning om snyd og brug af ikke tilladte hjælpemidler.

Om brug af AI-baserede værktøjer

Opdateret 11/05 2023 kl. 09:50

Nej. Brug af ChatGPT og andre lignende AI-baserede værktøjer er ikke tilladte ved prøverne på erhvervsuddannelserne. Det gælder uanset om programmet eller tjenesten tilgås via internettet eller er forhåndsinstalleret på eksaminandens pc.

Brug af AI-baserede værktøjer som f.eks. ChatGPT vil medføre, at prøvebesvarelsen ikke er selvstændig og elevens egen. En anvendelse af f.eks. ChatGPT vil derfor være eksamenssnyd.

Opdateret 11/05 2023 kl. 09:50

Nej.

ChatGPT og andre lignende AI-baserede værktøjer er ikke tilladt ved optagelsesprøverne, selvom det er angivet at alle hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladte, bortset fra kommunikation med omverdenen.

Brug af ChatGPT vil medføre, at prøvebesvarelsen ikke har været selvstændig og elevens egen. En anvendelse af ChatGPT vil derfor være eksamenssnyd.

Opdateret 11/05 2023 kl. 09:52

Institutionerne skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet eller gøre brug af ikke tilladte hjælpemidler som f.eks. AI-baserede værktøjer.

Institutionen er forpligtet til at føre et effektivt tilsyn med dette.

Opdateret 11/05 2023 kl. 09:52

En anvendelse af f.eks. ChatGPT vil være eksamenssnyd. Det gælder både under selve prøven og under en forberedelse, selvom alle hjælpemidler som udgangspunkt er tilladte hjælpemidler, herunder elektroniske.

Opdateret 11/05 2023 kl. 09:55

Ved prøver på erhvervsuddannelser kan institutionen tildele særlige prøvevilkår.

Det er den enkelte skole, der træffer beslutning om, hvorvidt en eksaminand skal tildeles særlige prøvevilkår, samt hvordan de tildelte vilkår skal se ud.

Tildelingen af særlige vilkår skal bero på en individuel vurdering i forhold til den enkelte prøve og elev. I en eventuel tildeling af særlige prøvevilkår skal institutionen vurdere, hvorvidt de særlige vilkår er nødvendige for at ligestille eksaminanden med andre i prøvesituationen. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at særlige prøvevilkår aldrig må ændre prøvens niveau.

AI-baserede værktøjer f.eks. ChatGPT er ikke værktøjer, der kan tillades som hjælpemidler, i forbindelse med særlige vilkår. Det skyldes, at brug af f.eks. ChatGPT vil medføre, at prøvebesvarelsen ikke er selvstændig og eksaminandens egen.

Opdateret 11/05 2023 kl. 09:56

Opstår der under en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, skal dette indberettes til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, kan eksaminanden blive bortvist fra prøven.

Opdateret 11/05 2023 kl. 09:57

Hvis et AI-baseret værktøj f.eks. ChatGPT enten bidrager til eller leverer hele eksaminandens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse.

En anvendelse af f.eks. ChatGPT vil derfor medføre, at besvarelsen ikke opfylder kravet om at være eksaminandens selvstændige besvarelse og betragtes derfor som eksamenssnyd.

Institutionen vil skulle bortvise eksaminanden fra prøven, samt overveje om der er behov og grundlag for at anvende yderligere sanktion for eksamenssnyd.

Opdateret 11/05 2023 kl. 09:58

Nej, ikke som hovedregel.

Det gælder for alle prøver, at AI-baserede værktøjer som f.eks. ChatGPT ikke er tilladte hjælpemidler, også selvom alle hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt.

Sidst opdateret: 15. februar 2024