Hop til indhold

Varighed afhænger af aftale

Uddannelsesaftalen omfatter både skole- og praktikperioder og kan omfatte både grundforløb og hovedforløb afhængig af aftale mellem elev og virksomhed.

Prøvetid/ophævelse af uddannelsesaftale

De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af dig eller din arbejdsgiver uden begrundelse og uden varsel.

Herefter er aftalen som udgangspunkt uopsigelig. Dog kan aftalen opsiges, hvis begge parter er enige herom – eller ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder de forpligtelser, der følger af aftalen.

Hvis aftalen ændres, ophæves eller mistes

Hvis der sker ændringer i den indgåede uddannelsesaftale, skal elev og virksomhed i samarbejde udfylde og underskrive et tillæg til uddannelsesaftalen senest på dagen, hvor ændringen træder i kraft. Virksomheden kan få lønrefusion fra den dag, tillæg til uddannelsesaftalen er underskrevet.

Ophæves en uddannelsesaftale, skal eleven indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Herudover har eleven mulighed for at færdiggøre uddannelsen med skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik. Optagelse til skolepraktik forudsætter, at eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt og betingelserne for optagelse i øvrigt er opfyldt.

Mister eleven sin uddannelsesaftale, for eksempel fordi virksomheden ophører, og eleven ikke kan finde en ny virksomhed at indgå en restaftale med, kan eleven muligvis komme i skolepraktik. Det forudsætter, at uddannelsen udbydes med skolepraktik, at aftalen er mistet uforskyldt og at eleven opfylder EMMA-kriterierne.

Aftaletyper

I publikationen 'Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser' kan man finde et overblik over de forskellige aftaletyper, der kan indgås mellem elev og virksomhed.

Ferieregler

Har elever ret til ferie med løn? For elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser indeholder ferielovens § 9 en særregel, hvorefter en elev har en særlig ret til betalt ferie, selvom eleven ikke har optjent betalt ferie. Spørgsmål om forståelse af ferieloven skal rettes til Beskæftigelsesministeriet.

Sidst opdateret: 16. september 2021