Hop til indhold

Hvis du ønsker at blive optaget til skolepraktik, skal du være aktiv praktikpladssøgende fra 8 uger inden afslutningen af grundforløbet. 

Derudover skal du fra afslutningen af grundforløbet og under hele skolepraktikforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Du skal være: 

  1. Egnet
  2. Mobil geografisk
  3. Mobil fagligt
  4. Aktivt praktikpladssøgende.

Det fremgår af § 66 c i lov om erhvervsuddannelser.

Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede dig om realismen i din egnethed for den eller de uddannelser, du ønsker, og om ordningen.

Skolen foretager egnethedsvurdering

Skolen foretager en løbende vurdering af, om du opfylder kravet til aktiv praktikpladssøgning i de sidste 8 uger af grundforløbet..

Den faglige egnethed ved optagelse til skolepraktik er dokumenteret i og med, at du har opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse, jf. hovedbekendtgørelsens § 122.

Efter optagelse i skolepraktik skal skolen fortsat foretage egnethedsvurdering som en del af den løbende evaluering af dig.

Denne egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til dine resultater sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. Afgørelsen beror på skolens samlede skøn, hvorom der ikke kan fastsættes nærmere regler, heller ikke lokalt.

I den løbende egnethedsvurdering er de særlige hensyn, der kan tages: Om du får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, og om din samlede adfærd lever op til, hvad der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, for eksempel din evne til at overholde mødetider og aftaler.

Prøvetid

Elever med uddannelsesaftale har en prøvetid på tre måneder, hvori begge parter kan opsige aftalen uden begrundelse og uden varsel. Skolepraktikelever har ikke en tilsvarende prøvetid og kan på intet tidspunkt udmeldes uden begrundelse. Derimod skal de under hele skolepraktikforløbet opfylde EMMA-kriterierne og kan ikke fortsætte, hvis kravene ikke længere er opfyldt.

Eleverne kan fra dag til dag frit udmelde sig af skolepraktikordningen.

Geografisk mobilitet

Elever i skolepraktik skal være geografisk mobile, idet eleven aktivt skal opsøge og acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland, jf. hovedbekendtgørelsens § 112. En elev kan ikke afvise tilbud om en praktikplads med begrundelse om, at denne ligger for langt væk. Hvis en elev ikke søger tilstrækkelig bredt eller afviser et tilbud om en praktikplads, skal eleven udmeldes af skolepraktik.

Hvis en elev er nødt til at flytte for at acceptere en praktikplads, vil eleven normalt være berettiget til mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Skolen skal informere og vejlede eleven om dette. Skolen kan få mere information om disse ydelser på borger.dk. Det er også her til, at ansøgningen skal sendes.

Faglig mobilitet

Det følger af kravet om faglig mobilitet, at eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet eleven skal acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede, jf. hovedbekendtgørelsens § 111. Skolen skal vejlede om, hvilke uddannelser grundforløbet i øvrigt giver adgang til.

Eleven kan undtagelsesvist fritages for det faglige mobilitetskrav, såfremt eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i løbet af kort tid i den primært ønskede uddannelse.

Aktivt søgende

Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Eleven skal være registreret på www.praktikpladsen.dk og skal under hele skolepraktikforløbet fortsat være aktiv (synlig) der, jf. hovedbekendtgørelsens § 113.

Skolerne har til opgave at hjælpe og bistå eleverne ved praktikpladssøgning og skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af det nødvendige antal praktikpladser, jf. hovedbekendtgørelsens kapitel 15.

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal inddrages i relevant omfang, jf. hovedbekendtgørelsens § 103, stk. 5. Eleven skal fra afslutningen af grundforløbet være registreret som praktikpladssøgende i erhvervsskolernes praktikregistreringssystem (EASY-P).

Sidst opdateret: 6. juli 2020