Love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk. På retsinformation.dk vil der for hver lov være tilknyttet et link til højre på siden, hvor du kan finde bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse.

En bekendtgørelse er administrativt fastsatte regler, der nærmere udmønter de bestemmelser i en lov, som den henviser til.

Centrale bekendtgørelser

Bemærk at reglerne kan være ændret

Når du har klikket på et link til retsinformation.dk vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.

Sidst opdateret: 13. juli 2018