Hop til indhold

EUD-aftalen "Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" fra 2018 omfatter et initiativ om forenkling af beskrivelsessystemet. Formålet er at få enklere og tydeligere mål for skolernes tilrettelæggelse af undervisningen. 

Beskrivelsessystemet, som indgår i forenklingen, omfatter følgende tre niveauer:

 • Uddannelsesbekendtgørelsen 
 • Uddannelsesordningen
 • Den lokale undervisningsplan (LUP)

Reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser om de lokale undervisningsplaner, uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger blev ændret ved bekendtgørelse nr. 1537 af 30. juni 2021 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (retsinformation.dk), samt bekendtgørelse nr. 1538 af 30. juni 2021 om ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (retsinformation.dk)

Ændringer i den lokale undervisningsplan

Kravene til, hvad skolerne skal beskrive i deres LUP, jf. § 53 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, er minimumskrav, der fokuserer på skolens undervisning og bedømmelse. Minimumskravene til LUP er fremover, at den skal indeholde en beskrivelse af følgende tre punkter:

 1. Læringsmål for undervisningen 
 2. Indholdet i undervisningen 
 3. Evaluering og bedømmelse 

Her kan du læse mere om de nye lokale undervisningsplaner og finde inspirationsmateriale (emu.dk).

Ændringer i uddannelsesbekendtgørelserne

Regelændringerne giver hjemmel til implementering af følgende ændringer i uddannelsesbekendtgørelserne:

 • Overgangskrav (ændring af § 3): De nuværende mål for viden, færdigheder og kompetencer skal sammenskrives til nye kompetencemål, som indeholder viden og færdigheder. Derved harmoniseres målbeskrivelser for grund- og hovedforløb.
 • Kvalitetssikring af prøvereglerne (§ 6 eller 7): Alle uddannelsesbekendtgørelser skal indeholde en overordnet, men systematisk beskrivelse af de fire prøveelementer: 1) mål og krav til prøven, 2) eksaminationsgrundlag, 3) bedømmelsesgrundlag og 4) bedømmelseskriterier. Bestemmelser om prøverne, der er beskrevet i uddannelsesordningerne, men som bør have retsvirkning, flyttes til uddannelsesbekendtgørelsen.

Ændringer i uddannelsesordningerne

Regelændringerne omfatter en forenkling af uddannelsesordningernes indhold og brugerflade. Forenklingen har til hensigt at undgå overlap og gentagelser.

De nuværende fire dokumenter: 1) tekstdokumentet, 2) den lille fagoversigt, 3) den udvidede fagoversigt samt 4) regnearket – bliver erstattet af én digital brugerflade, som indeholder alle uddannelsesordningens oplysninger.

Overordnet tidsplan for ændringer i uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning som følge af forenklingsprocessen

Tid Aktivitet
10. november 2021   Workshop for de faglige udvalg om prøveparagraffen §§ 6 og 7
 31. december 2021  Den nye brugerflade for uddannelsesordninger forventes færdigudviklet
 15. januar 2022  Faglige udvalg indsender færdigt udkast til nye uddannelsesbekendtgørelser 
 Marts 2022  Uddannelsesbekendtgørelser udstedes og uddannelsesordninger sendes i høring ( 4 uger)
 Juni  Godkendelse af uddannelsesordninger

 

Processen 2021-2022

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:34

Nej, det faglige udvalg skal ikke indsende en udviklingsredegørelse, så længe disse ændringer vedrører omskrivning af § 3 og § 6 ift. de nye skabeloner, og ikke nye tilføjelser og indholdsmæssige ændringer ift. de to §§. 

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:34

Hvis det faglige udvalg ønsker ændringer i uddannelsens indhold eller prøveform, skal der indsendes udviklingsredegørelse. 

Ændringer til uddannelsesbekendtgørelsens §3

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:38

De nuværende mål for viden, færdighed og kompetencer skal sammenskrives til nye kompetencemål, som indeholder viden og færdigheder. Derved harmoniseres målbeskrivelser for grund- og hovedforløb.  

Ændringer til uddannelsesbekendtgørelsens §6 / 7

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:32

Alle uddannelsesbekendtgørelser skal fremover indeholde følgende punkter, der skal være tydeligt beskrevet i § 6 eller 7 i alle uddannelsesbekendtgørelser:

 • Prøvens forløb
 • Mål og krav
 • Eksaminationsgrundlag
 • Bedømmelsesgrundlag
 • Bedømmelseskriterier

Bestemmelser om prøverne, der er beskrevet i uddannelsesordningerne, men som bør have retsvirkning, flyttes til uddannelsesbekendtgørelsen.

Ændringen skal indskrives i ny skabelon for de forskellige prøveformer.

 

 

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:32

En prøve der afholdes af skolen i den sidste skoleperiode i uddannelsen. Prøven afholdes efter regler i eksamensbekendtgørelsen. Skolen stiller prøven medmindre andet fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. 

Opdateret 24/09 2021 kl. 00:00

Prøven afholdes af det faglige udvalg som afslutning på oplæringsuddannelsen, efter at skoleundervisningen er gennemført. Prøven afholdes således i praktikperioden efter den sidste skoleperiode. Denne prøveform har hjemmel i eud-lovens § 33 stk. 4.

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:33

Prøven er en svendeprøve, der afholdes i den afsluttende skoleperiode, og som helt eller delvist udgør en svendeprøve. Prøven tilrettelægges i samarbejde mellem skolen og det faglige udvalg.

Reglerne om denne prøveform er fastsat i eksamensbekendtgørelsens § 11, hvorfor prøven også kaldes § 11-prøven. Skolen stiller prøveopgaverne efter samråd med og evt. forslag fra det faglige udvalg. Det skal fremgå af uddannelsesbekendtgørelsen, at prøven helt eller delvist udgør en svendeprøve. 

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:33

Nogle faglige udvalg har en kombination af to prøvetyper, f. eks. en skoleprøve i sidste skoleperiode efterfuldt af en svendeprøve i den efterfølgende praktikperiode. Faglige udvalg, der har to prøveformer, beskriver hver prøve i et særskilt stykke. Herefter beskrives, hvordan det samlede resultat beregnes. Hvis det faglige udvalg finder behov for en anden opdeling, kan udvalget kontakte styrelsen

Ændringer til uddannelsesordningen

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:30

De fire dokumenter, som den eksisterende uddannelsesordningen består af (tekstdokumentet, den lille fagoversigt, den udvidede fagoversigt og regnearket) erstattes af én samlet brugerflade, der udgør en forenklet uddannelsesordning.

Opdateret 14/09 2022 kl. 13:21

De faglige udvalgs fagtilknytning i uddannelsesadministration.dk vil være uforandret, og de aktuelle tilknytninger vil fortsat være gældende. De faglige udvalg skal således ikke foretage nye fagtilknytninger som resultat af forenklingen. 

Tekstdokumentet erstattes af en forside til den digitale brugerflade, hvor det faglige udvalg kan videreføre nødvendige oplysninger.

De faglige udvalg vil modtage en vejledning i indtastning i den nye brugerflade samt invitation til et webinar forud for udvalgenes arbejde med indtastningen i foråret 2022.

Opdateret 24/09 2021 kl. 09:30

Den forenklede uddannelsesordning  indeholder beskrivelse af fag og praktikmål med samme oplysninger som i det nuværende beskrivelsessystem.

Bestemmelser i uddannelsesordningen, der bør have retsvirkning, skal beskrives i uddannelsesbekendtgørelsen.

Øvrige informationer, som har betydning for bedømmelse, bør være beskrevet i censorvejledninger, retningslinjer eller anden kommunikation mellem FU og skolerne.

Der er vil i den nye uddannelsesordning være en forside, hvor nødvendige oplysninger kan beskrives, herunder:

 • Tilknytning til uddannelsesbekendtgørelse, version og ikrafttrædelsesdato.
 • Afkortning af erhvervsuddannelse for voksne (euv).
 • Ændringer i uddannelsen, som er indført i den aktuelle version.
 • Evt. fag, som eux-elever ikke skal gennemføre.
 • Samlet varighed af valgfri specialefag samt evt. vilkår for valg af valgfri specialefag.
 • Varighed af valgfag.
  • Oversigt over fordeling af skole- og praktikperioder.
  • Evt. henvisning til censorvejledning efter det faglige udvalgs ønske

Samt evt. kort information om forhold, som er helt særlige for den enkelte uddannelse og som ikke kan rummes hverken i uddannelsesbekendtgørelsen eller i censorvejledningen.

Sidst opdateret: 22. august 2022