Hop til indhold

I dag kan valg af en erhvervsuddannelse virke uoverskueligt for de unge blandt andet på grund af de oplevede udfordringer, der er forbundet med at finde en praktikplads. Desuden er der store regionale forskelle på andelen af elever, der har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse, og som møder op ved uddannelsesstart. En tidlig relation til erhvervsskolen og til en virksomhed, som viser interesse for eventuelt at indgå en uddannelsesaftale på et senere tidspunkt, kan bidrage til at tydeliggøre uddannelsesvejen samt fastholde eleverne og deres interesse for at tage en erhvervsuddannelse.

Trepartsaftale II fra 2016 indebar blandt andet en målsætning om mindst 8-10.000 flere praktikpladser årligt i 2025 i forhold til 2015. Antallet er praktikpladser er stigende, blandt andet som følge af trepartsaftalen.

Det er vigtigt, at der skabes den rette balance mellem at sikre virksomhederne fleksibilitet i aftaleindgåelsen og at sikre eleverne sikkerhed i ansættelsen.

Aftalen betyder

  • Der indføres mulighed for, at en praktikvirksomhed og en kommende EUD-elev i løbet af udskolingen giver hinanden et praktikpladstilsagn. Formålet er at styrke relationen mellem den unge, praktikvirksomheden og erhvervsskolen. Praktikpladstilsagnet er en hensigtserklæring fra virksomheden om, at virksomheden har intention om at ansætte den unge i en uddannelsesaftale på et senere tidspunkt.
  • Praktikpladstilsagnet skal indgå i den nye vejledningsindsats, herunder erhvervspraktik og udskolingsaktiviteterne.
  • Erhvervsskolerne skal tage initiativ til at skabe relationer til de kommende EUD-elever fra 9. og 10. klasse.
  • Regeringen inviterer arbejdsmarkedets parter til drøftelser om status på praktikpladssituationen primo 2019.
  • Der sættes gang i et udredningsarbejde – sammen med arbejdsmarkedets parter – med sigte på at belyse fordele og ulemper for elever såvel som for virksomheder ved de nuværende regler om elevers ansættelsesforhold, prøvetid, sikkerhed i ansættelsen m.v.
  • Praktikportalen udvikles til også at understøtte virksomhedernes dialog med skolerne om elevens uddannelsesforløb, fremdrift og resultater. Det drejer sig blandt andet om skolevejledninger, praktikerklæringer og fraværsoplysninger, som det i dag er muligt at udveksle i Elevplan.
  • AMU-kurserne i virksomhedernes praktikvejledning af elever relanceres efter dialog med de relevante efteruddannelsesudvalg.
  • Igangsætte en indsats med positiv italesættelse af virksomheder, der lever op til deres måltal for antallet af praktikpladser i forbindelse med praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, for eksempel mulighed for at virksomhederne kan anvende det i markedsføring i form af et logo mv.
 
Sidst opdateret: 10. januar 2020