Hop til indhold

Eleverne skal møde både boglige og praktiske udfordringer i folkeskolen, men gennem en årrække er de praktiske, kreative og håndværksmæssige fag gledet i baggrunden i folkeskolen. Der er behov for at rette op på den balance. Første skridt blev taget i forbindelse med aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra juni 2018, og nu bliver andet skridt taget.

Aftalen betyder

  • Erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde valgfag for elever i folkeskolens 7.-9. klasse på erhvervsskolerne. Valgfagenes emner vælges af erhvervsskolen ud fra hvilke lærerkompetencer, erhvervsskolen råder over og skal følge de kommunale regler for valgfag og de regler for valgfag, som følger af folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen vil fortsat have det overordnede ansvar for undervisningen i folkeskolen og skal derfor sikre sig, at den kan føre tilsyn med den undervisning, der gennemføres på erhvervsskolen, herunder med at lærerne har de fornødne kvalifikationer, for eksempel i form af en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. 
  • Erhvervsskolerne skal have mulighed for at udbyde undervisningen i de obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 7. og 8. klasse på folkeskolerne og at udbyde relevante forløb, der opfylder kravene i Fælles Mål for fagene. De skal også kunne facilitere praksisfaglige aktiviteter på folkeskolerne som led i den understøttende undervisning i større omfang, end hvad rammerne for åben skole i dag tillader. Undervisningen tilrettelægges af lærere fra erhvervsuddannelserne, som har kompetencer og kvalifikationer svarende til en person med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag, jf. folkeskolelovens § 28, stk. 2. Skolelederen vil fortsat have det overordnede ansvar for undervisningen på skolen og skal derfor føre tilsyn med undervisningen, herunder med at lærerne har de fornødne kvalifikationer, for eksempel i form af en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. 
  • Undervisningsministeriet udarbejder et vejledende takstkatalog for erhvervsskolernes aktiviteter, som erhvervsskoler og kommuner kan tage afsæt i, når de indgår aftaler og overenskomster.
  • Den aftalte prøve i 8. klasse i elevens obligatoriske praktiske/musiske valgfag gøres obligatorisk. Prøven skal tælle med i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Undervisningsministeren gennemfører et rammeforsøg efter folkeskolelovens § 55 med etablering af udskolingslinjer EUD8/9, hvor eleverne i 8. og 9. klasse modtager undervisning i en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på erhvervsskolen. Der afsættes en økonomisk ramme i 2019-2022 til udmøntning af forsøget.
  • Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe til at gennemgå reglerne om skoleelevers ophold på virksomheder med henblik på at fjerne unødige barrierer, der står i vejen for, at flere produktionsvirksomheder får mod på at indgå i samarbejder om åben skole og erhvervspraktik. Arbejdet skal inden skoleåret 2019/20 munde ud i vejledninger til virksomheder og skoler om både erhvervspraktik og åben skole.
  • Folkeskolernes brug af erhvervspraktik skal følges, og der afsættes en økonomisk ramme til at afprøve og udbrede erfaringer med få ugentlige timer til erhvervspraktik samt andre tiltag, der kan tilrettelægge erhvervspraktikken mod skoletrætte elever.
  • Det skal drøftes med professionshøjskolerne, hvordan de i højere grad kan indtænke relevante praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsmetoder i læreruddannelsen.
Sidst opdateret: 21. marts 2023