Hop til indhold

Eleverne skal sikres mere sammenhængende forløb fra start til slut og et attraktivt undervisningsmiljø for unge og ældre elever med øget elevinddragelse, stærk identitetsskabelse og fællesskab.

Aftalepartierne er enige om, at erhvervsskolerne med annullering af omprioriteringsbidraget får mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen. Det er afgørende, at erhvervsuddannelseslærerne teknologisk og fagligt er opkvalificerede til fortsat at levere tidssvarende undervisning af høj kvalitet. 

Erhvervsskolerne skal løbende registrere elevernes fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. I dag er der i statistikken ikke nogen opgørelser af fravær, men kun opgørelser af tilstedeværelse og holddeltagelse.

Det skal være mere attraktivt for de unge at flytte til erhvervsskoler, der ligger i tyndt befolkede områder og muligt at opretholde flere uddannelsestilbud samt skabe en større mobilitet.

Aftalepartierne har en forventning om, at skolerne arbejder med at styrke nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis gennem decentral supervision af undervisningen. Det forventes desuden, at skolerne sender erhvervsuddannelseslærerne på virksomhedsforløb med henblik på faglig og teknologisk opkvalificering og for at styrke sammenhængen mellem skole og oplæring. Der fastsættes ikke konkrete modeller og måltal for erhvervsskolernes gennemførelse af supervision og virksomhedsforløb. Det er derfor op til den enkelte skole at prioritere den samlede kompetenceudviklingsindsats.

Aftalen betyder

 • Der igangsættes en landsdækkende indsats for at udvikle og udbrede god praksis om undervisningsmiljøer, herunder et forslagskatalog til den gode modtagelse og afslutning. 
 • Der afsættes midler til ritualer og traditioner for afslutning, herunder øget anvendelse af medaljer. 
 • Der indføres krav til erhvervsskolerne om øget elevinddragelse, herunder i opfølgning på trivselsmålingerne.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet drøfter behovet for øget fokus på lærerhåndværket i den erhvervspædagogiske diplomuddannelse med professionshøjskolerne. 
 • Hver enkelt elev på erhvervsuddannelserne skal – ligesom eleverne på de gymnasiale uddannelser – opleve, at det er vigtigt at møde op hver dag – både på skolen og i oplæringen. Skolerne skal have fokus på elevernes fravær og arbejde målrettet for at reducere det samlede fravær. Der skal være gennemsigtighed om fravær på den enkelte institution, og skolerne skal følge op på elever med højt fravær. 
 • Iværksætte en informationskampagne om abonnementsordning (pr. sms/mail), så virksomheder får oplysninger om elevernes fravær, når eleven er lønnet af virksomheden
 • Indføre krav om, at erhvervsskolerne fremover skal registrere elevernes fravær elektronisk.
 • Elevernes fravær skal indberettes fra erhvervsskolernes studieadministrative systemer til Undervisningsministeriet.
 • Oplysninger om den enkelte elevs fravær skal være tilgængelige for elevens oplæringsvirksomhed under elevens ansættelse på lærepladsen.dk, som er den fremtidige platform for dialog om lærepladser mellem lærested, elev og skole.
 • Gennemføre forsøg i perioden 2019-2022 med optag på skolehjem for elever, som kunne have søgt en uddannelse tættere på egen bopæl (inden for 5 kvarters transportafstand), med henblik på at de kan bo og uddanne sig på en anden skole med skolehjem, hvis denne skole ligger i et tyndt befolket område. 
 • Der afsættes en økonomisk ramme i 2019 til et særtilskud i form af et tillæg til små erhvervsskoler, der modtager udkantstilskud, og som har under 450 årselever.
 • Der afsættes en økonomisk ramme i 2020 til 2022 til at øge udbuddet af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder. Midlerne udmøntes af undervisningsministeren.
Sidst opdateret: 30. maj 2023