Hop til indhold

Voksne, der ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne, skal have enklere og mere sammenhængende uddannelsesforløb.

Følgeforskningen om erhvervsuddannelsernes grundforløb viser, at skolernes lærere og ledelser generelt vurderer, at grundforløbets første del fungerer godt, og frafaldet på grundforløbets anden del blandt de 15-19 årige er lavere, hvis eleverne forinden har været på grundforløbets første del (cirka 10 procentpoint). 

Aftalen betyder

 • Erhvervsskolerne får ret til at udbyde selvstændige adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver til voksne fra 25 år, der ønsker at søge ind på erhvervsuddannelserne.
 • Adgangskurserne skal være et nyt selvstændigt uddannelsesforløb begrænset til voksne, der ønsker at søge optagelse på erhvervsuddannelserne, som supplement til den eksisterende mulighed med almen voksenuddannelse (avu) på VUC. 
 • Målgruppen optages på en erhvervsuddannelse betinget af, at de opfylder adgangskravene efter gennemført adgangskursus og forud for erhvervsuddannelsens påbegyndelse. Elever kan optages på adgangskursus, hvis de efter erhvervsskolens vurdering er tæt på at have forudsætninger for at påbegynde en erhvervsuddannelse og er motiverede for at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer, så de opfylder adgangskravet til erhvervsuddannelserne. 
 • Aktiviteten på adgangskurserne følges årligt. Hvis aktiviteten stiger uhensigtsmæssigt i forhold til det forudsatte på op imod 300 årselever, eller der i øvrigt er indikationer på uhensigtsmæssig adfærd vedrørende rekruttering af elever, kan aftaleparterne beslutte, at taksten helt eller delvist gøres afhængig af, at eleven starter på en erhvervsuddannelse inden for 6 måneder, efter eleven har afsluttet adgangskurset.
 • Undervisningen i fagene skal tage udgangspunkt i læreplaner for Forberedende Grunduddannelse (FGU), som har et praksisfagligt indhold og er rettet mod erhvervsuddannelserne, men med samme faste varighed og niveau som de nuværende avu-fag.
 • Der søges opbakning i SU-forligskredsen til, at der skabes mulighed for, at elever på de nye adgangskurser på erhvervsskoler kan modtage SU på kurser af kortere varighed end tre måneder.
 • Udvide adgangen til grundforløbets første del, inklusive unge der har gået på FGU, så unge har adgang i op til to år efter afsluttet 9. og 10. klasse. Undtaget fra adgang er unge, der har gået på en gymnasial uddannelse i mere end et år.
 • Tilbyde unge og voksne elever GF+ med en samlet fast varighed på 10 uger forud for påbegyndelse af grundforløbets 2. del. Forløbet er for uafklarede elever samt elever med behov for opkvalificering af deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer med henblik på senere at kunne opfylde overgangskravene til hovedforløbet.
 • Følgende elever ikke har adgang til GF+: 
  Elever, der tidligere har fuldført en ungdomsuddannelse 
  Elever, der tidligere har påbegyndt grundforløbets første del eller grundforløb+ 
  Elever, der har adgang til grundforløbets første del
  Elever, der har haft adgang til, men har fravalgt grundforløbets første del for at begynde på grundforløbets anden del 
  Elever, der har gennemført grundforløbets anden del, herunder hvis dette helt eller delvist er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring i virksomhed (ny mesterlære).
 • Det faglige indhold på GF+ skal bestå af afklarende og introducerende elementer, herunder erhvervsfag og et kombinationsfag, der tones fagligt i forhold til fagretningen og indeholder danskfaglige, samfundsfaglige og sproglige kompetencer samt færdigheder i regning og lærepladssøgning.
 • Antallet af elever, der optages på GF+ samt frafald og overgang til grundforløbets anden del og til hovedforløbet, skal følges.
Sidst opdateret: 30. maj 2023