Ministeriet har gennemført en udbudsrunde om udbud af erhvervsuddannelser og praktikcenter.

Udbudsrunden får virkning fra 1. august 2017. 

Udbudsrunden er dels en del af gennemførelsen af reformen af erhvervsuddannelserne, dels en konsekvens af en udskudt revurdering af praktikcentre (pdf).

Godkendelser og afslag

Ministeriet har den 30. september 2016 sendt brev til ansøgerne om godkendelse og afslag af deres ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser og praktikcenter. Godkendelser og afslag om udbud af grundforløbets 2. del og hovedforløb for den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) findes i næste afsnit.

Læs brev om udbudsrunden 2017: Godkendelser og afslag (pdf)

Indstillinger opdelt på uddannelse og institutioner (xls)

Bilag 2: STUK’s brev af 9. december 2015: Retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne (pdf)

Bilag 3: STUK’s notat til REU af 13. juni 2016 om udbudsgodkendelser og placering af udbud på eventuelle afdelinger (pdf)

Godkendelser og afslag om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse

Ministeriet har som følge af to-årig dimensioneringsaftale indgået den 31. august 2016 (pdf) gennemført en revideret proces for udbud af grundforløbets 2. del og hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

Læs brev til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om godkendelser og afslag (pdf)

Læs brev til øvrige ansøgere om godkendelser og afslag (pdf)

Bilag 1: Oversigt over godkendelser og afslag for ansøgere om udbud af PAU (xls)

Ministeriet henviser i øvrigt til bilag 2 og 3 i ovenstående afsnit om ”Godkendelser og afslag”, som ligeledes er gældende for udbud af den pædagogiske assistentuddannelse.

Elever på skoler, der har mistet udbudsgodkendelse

Ministeriet har den 31. oktober 2016 skrevet til institutionerne om, hvordan overflytning af elever fra en ikke-godkendt institution til en godkendt håndteres (pdf). Vi opfordrer til, at institutionerne etablerer ordninger, hvor elever får mulighed for at fortsætte i uddannelse i det geografiske område, hvor en institutions udbudsgodkendelse ophører. Opfordringen gælder også de situationer, hvor en udlægning ikke kan fortsætte. Ministeriet har den 31. januar 2017 udsendt en administrativ vejledning (pdf) til alle institutioner om overflytning af elever fra institutioner, der mister en udbudsgodkendelse fra 1. august 2017. Ministeriet har den 7. marts 2017 skrevet til institutionerne (pdf) om håndtering af elever som afslutter grundforløbets 2. del i juni og derefter optages til skolepraktik i et nygodkendt praktikcenter.

Overgangsperiode

I en overgangsperiode fra 1. august 2015 til 31. juli 2017 fortsætter udbyderne med at udbyde uddannelserne på en måde, så udbuddet i princippet er uændret.

Læs ministeriets information om overgangsperiode og udbudsrunden (pdf)

Forventet geografisk placering

For at give størst mulig gennemsigtighed i forhold til uddannelsesdækningen har ministeriet offentliggjort en oversigt, der viser, hvilke ansøgere der er blevet godkendt eller har fået afslag, og hvor ansøgerne har planlagt at udbyde den ansøgte uddannelse. Oversigten består af en vejledning (pdf) og et regneark (xls)

Tidsplan for udbudsrunden

Udbudsrunden for erhvervsuddannelser og praktikcentre følger denne overordnede tidsplan:

  • December 2015: Ministeriet indkaldte ansøgninger
  • Marts 2016: Ansøgninger blev sendt ind til ministeriet, som offentliggør ansøgningerne
  • Maj 2016: Regionsrådene afgav indstillinger til ministeriet om grundforløb
  • Juni 2016: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) afgav indstillinger til ministeriet om grundforløb, hovedforløb og praktikcenter
  • September 2016: Ministeriet sendte godkendelser og afslag til ansøgerne
  • Oktober 2016: Ministeriet sender godkendelser og afslag til ansøger om udbud af PAU
  • 1. januar 2017: Optagelse.dk åbnes, så kommende elever kan søge om optagelse efter den nye fordeling af uddannelserne
  • 1. august 2017: Eleverne begynder på uddannelserne.

 

Baggrundsoplysninger om udbudsrunden 2017

Ministeriet sendte den 9. december 2015 brev til alle aktører om indkaldelse af ansøgninger. Læs brev med indkaldelse af ansøgninger i udbudsrunde 2017 (pdf) samt bilag (pdf).

Brevet erstattede orienteringsbrevet, ministeriet sendte den 24. september 2015.

Læs orienteringsbrev om udbudsrunden [24.09.2015] (pdf)

Ministeriet havde den 14. marts 2016 modtaget 2.396 ansøgninger, som vi bad regionsrådene og REU om at afgive indstillinger til.

Regionsrådene: Anmodning om regionsrådenes indstillinger om ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb (pdf)

REU: Anmodning om REU's indstillinger om ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser og praktikcenter (pdf)

Ministeriet sendte desuden to informationsbreve til bl.a. regionsrådene og REU, som kan ses her:

Information vedrørende høring om ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser, herunder ændringer af frister (pdf)

Yderligere information om høring af ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020