Hop til indhold

REU får bidrag til beslutninger og udtalelser fra rådets udvalg og arbejdsgrupper. Der er i dag fire permanente arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med hver sit område.

Økonomi- og udbudsgruppen

Økonomi- og udbudsgruppen er nedsat af REU med det formål løbende at kunne følge og analysere udviklingen inden for økonomi og uddannelsesudbud på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelsers område.

Det er arbejdsgruppens opgave at udarbejde diskussionsoplæg og indstillinger til REU om principielle spørgsmål og problemstillinger i relation til en sammenhængende styring af økonomi og uddannelsesudbud og planlægning på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelsers område.

Arbejdsgruppen skal bistå REU i forbindelse med udarbejdelse af den årlige indstilling til undervisningsministeren om godkendelse af skoler til at udbyde erhvervsuddannelser.

Desuden skal arbejdsgruppen bistå REU i forbindelse med den årlige behandling af finanslovsforslaget på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelsers område.

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen sammensættes således:

 • Fem medlemmer fra arbejdsgiverside 
 • Fem medlemmer fra arbejdstagerside 
 • Fem medlemmer fra skole-/lærerside
 • To tilforordnede fra ministeriet.

Forsøgsgruppen

REU's Forsøgsgruppe har som opgave:

 • at udtale sig til ministeriet om oplæg til undervisningsforsøg inden for erhvervsuddannelsesområdet
 • at forberede indstillinger til REU vedrørende den samlede FoU-virksomhed.

Gruppen kan i særlige tilfælde behandle sager om forsøg inden for gældende regler, som afviger så meget fra normal praksis, at der i forhold til udviklingen af erhvervsuddannelsesområdet knytter sig en særlig interesse til resultatet af forsøget.

Høringen af forsøgsgruppen om enkeltansøgninger foregår typisk skriftligt, men kan også ske i møder mellem gruppen og ministeriet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Arbejdsgruppens sammensætning

 • Fem medlemmer fra arbejdsgiverside
 • Fem medlemmer fra arbejdstagerside
 • Fem medlemmer fra skole-/lærerside
 • To tilforordnede fra ministeriet.

Formular-arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ændringer i følgende tre standardformularer:

 • Uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser med tilhørende vejledning.
 • Tillæg til uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser med tilhørende vejledning.
 • Ophævelse af uddannelsesaftale indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Inddrage nye regler og praksis

Arbejdsgruppen skal inddrage behovet for ændringer i standardformularerne på baggrund af nye retsregler og retspraksis i forhold til:

 • Lov om erhvervsuddannelser
 • Lov om ansættelsesbeviser m.m.
 • Lov om ligebehandling m.m.
 • Tvistighedsnævnets afgørelser og andre juridiske afgørelser
 • Skolernes registrering.

Endvidere kan arbejdsgruppen udarbejde forslag til ændringer vedrørende erhvervsskolernes registrering af uddannelsesaftaler. Erhvervsskolernes nuværende registreringsforpligtelser er beskrevet i hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser.

Arbejdsgruppens sammensætning

 • En formand indstillet af REU
 • Tre repræsentanter indstillet af LO
 • Tre repræsentanter indstillet af DA
 • To repræsentanter indstillet af erhvervsskolernes organisationer.

Arbejdsgruppen for forberedende tilbud, erhvervsgrunduddannelsen og kombineret ungdomsuddannelse

Arbejdsgruppen er nedsat med henblik på løbende at følge og analysere udviklingen af de forberedende tilbud i overgangen mellem grundskole og erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelsen (egu), kombineret ungdomsuddannelse (KUU) samt andre uddannelser, der falder inden for REU's område.

Opgaven er at udarbejde diskussionsoplæg og indstillinger til REU vedrørende generelle og principielle spørgsmål og problemstillinger i relation til området for de anførte undervisnings- og uddannelsestilbud.

REU udpeger formanden for arbejdsgruppen ved det førstkommende møde efter ny beskikkelse.

Arbejdsgruppen sammensættes i øvrigt således:

 • 3 medlemmer fra arbejdsgiverside
 • 3 medlemmer fra arbejdstagerside
 • 3 medlemmer fra skole-/lærerside på eud-området og
 • 1 medlem fra forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler
 • Tilforordnede fra ministeriet.
Sidst opdateret: 21. marts 2023