Sagen indbringes

Hvis en virksomheds ansøgning om at blive godkendt til praktikplads ikke imødekommes, kan virksomheden indbringe en klage til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.

Anker over et fagligt udvalgs afgørelse kan indgives af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, eller af vedkommendes faglige organisation.

Krav til klagen

Du skal indbringe din sag skriftligt for Ankenævnet.

Anken skal indeholde:

  • oplysninger om, hvilket udvalg der har truffet den afgørelse, der klages over
  • oplysninger om, hvordan klageren ønsker afgørelsen ændret
  • kopier af andre relevante dokumenter.

Sagens behandling

Når Ankenævnets sekretariat modtager sagen får den et sagsnummer. Hvis du kontakter sekretariatet med spørgsmål om din sag, er det derfor en god idé at have sagsnummeret i nærheden.

Sekretariatet sender derefter sagen til det relevante faglige udvalg. Udvalget får en frist for at komme med en udtalelse til brug for nævnets behandling af sagen.

Det faglige udvalgs udtalelse skal indsendes til sekretariatet med kopi til modparten. Klageren vil herefter have mulighed for at komme med bemærkninger til det indsendte.

Når sagen er klar til, at Ankenævnet kan træffe afgørelse i sagen, udsendes sagen til nævnets medlemmer til skriftlig afgørelse. Nævnet træffer sine afgørelser ved stemmeflertal.

I kendelsen beskrives sagen, og begrundelsen for afgørelsen forklares. Nævnets afgørelser meddeles klageren i et anbefalet brev.

Fakta

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder har til opgave at behandle ankesager, hvor en virksomheds ansøgning om godkendelse som praktiksted ikke fuldt ud er imødekommet af det faglige udvalg. Anken indbringes af pågældende virksomhed.

Læs mere om processen for en typisk sag i Ankenævnet i nævnets årsberetning (se boks til højre på siden).

Sidst opdateret: 30. august 2018