1. Klage over en skoles afgørelse

Klage over en skoles afgørelse skal være modtaget på skolen senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis skolen ved sin behandling af klagen når frem til, at skolens afgørelse skal fastholdes, skal skolen samtidig med beskeden om, at afgørelsen fastholdes give klageren 1 uge til at komme med eventuelle bemærkninger. Herefter sender skolen klagen til Børne- og Undervisningsministeriet sammen med alle dokumenter i sagen.

Ministeriet kan tage stilling til en klage, hvis klagen handler om optagelse på skole, foranstaltninger på grund af forsømmelser og disciplinære forseelser eller anerkendelse af realkompetence bortset fra praktiske kompetencer.

Reglerne er fastsat i § 132, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen).

2. Klage i forbindelse med prøver og eksamen

Regler for klager i forbindelse med prøver og eksamen fremgår af bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen), §§ 36-42.

Når klagen drejer sig om prøver på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse (bortset fra grundfag), gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, (§§ 47-55).

3. Klage i forbindelse med optagelse til eller ophør med skolepraktik

Klager over en skoles afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør med skolepraktik kan af eleven indbringes for det faglige udvalg.

Du skal sende klagen til skolen senest en uge efter, at du har modtaget afgørelsen. Skolen sender klagen videre til det faglige udvalg eller til det lokale uddannelsesudvalg, hvis skolen fastholder sin afgørelse.

Reglerne fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 66 j.

4. Klage over skolens afgørelse vedrørende anerkendelse af praktiske kompetencer i forbindelse med eud+

Klager over afgørelser vedrørende anerkendelse af praktiske kompetencer i forbindelse med eud+, herunder klager over afgørelser om relevant erhvervserfaring, kan indbringes for det faglige udvalg.

Klagen skal være modtaget på den skole, der har truffet afgørelse i sagen, senest to uger efter, at du har fået besked om afgørelsen.

Hvis skolen fastholder sin afgørelse, videresender skolen klagen til det faglige udvalg sammen med skolens bemærkninger. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke indbringes for anden myndighed til administrativ afgørelse.

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 130, stk. 6.

5. Uenighed mellem elev og praktikvirksomhed

Uenigheder mellem elever og praktikvirksomheder skal i alle tilfælde behandles af det faglige udvalg, der skal prøve at afslutte sagen med en aftale mellem de to parter, et forlig. Hvis parterne ikke kan forliges, kan sagen indbringes for Tvistighedsnævnet.

Tvistighedsnævnet træffer afgørelse i sager om uenigheder mellem elever og praktikvirksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

En sag, der er indbragt for nævnet, kan enten afgøres med et forlig ved mødet i nævnet, eller ved at nævnet træffer afgørelse i sagen ved kendelse. Nævnet kan træffe afgørelse om ophævelse af en uddannelsesaftale og om erstatning til den skadelidte.

Reglerne fremgår af erhvervsuddannelseslovens §§ 63-65 og bekendtgørelsen om Tvistighedsnævnet.

6. Afgørelser i pædagogiske anliggender

Regler om klager over en skoles afgørelse i pædagogiske anliggender for undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag, er fastsat i bekendtgørelsen til højere teknisk eksamen (htx) og bekendtgørelsen til højere handelseksamen (hhx). (§§ 124-125).

Om Tvistighedsnævnet

Tvistighedsnævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan. Nævnet består af en formand, der er landsdommer, og fire faste medlemmer. To vælges efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og to efter indstilling fra LO.

For hver sag indtræder to medlemmer udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende arbejdsområde.

Sidst opdateret: 11. september 2019