Hop til indhold

På erhvervsuddannelserne kan eleverne få indflydelse på deres uddannelse og deres skole gennem elevrådet.

Nedsættelse af elevråd

Hvis eleverne ikke selv danner et elevråd, er institutionens leder forpligtet til at opfordre eleverne til at gøre det.

Alle elever på institutionen har valgret og er valgbare til elevrådet. Når der er flere uddannelser eller afdelinger på en skole/en institution, nedsættes ét elevråd for hele skolen/institutionen. Elevrådet kan herudover nedsætte faste råd for de enkelte uddannelser eller afdelinger og adresser på institutionen.

Elevrådets opgaver

De opgaver, som elevrådet beskæftiger sig med, vedrører elevernes interesser i forhold til undervisningen generelt, det faglige indhold og kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen.

Opgaverne varetages gennem samarbejde med skolens bestyrelse, lederen og øvrige personalegrupper.

Elevrådet udpeger to medlemmer til institutionens bestyrelse. Den ene af disse har stemmeret. Elevrådet udpeger desuden repræsentanter til alle udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne og kan udpege undervisningsmiljørepræsentanter.

Deltagelse i elevrådsarbejde

Der gives ikke løn for at deltage i elevråd, men deltagelse i elevrådsmøder og andre faste møder i relation hertil sidestilles med deltagelse i undervisningen. Derfor registreres deltagelse i elevrådsmøder m.v. ikke som fravær. Men mødernes tidsmæssige placering og udstrækning skal være aftalt med institutionen.

Under oplæringen, hvor eleverne er omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder for det pågældende beskæftigelsesområde, afhænger det af elevens aftale med virksomheden, om eleven kan få fri med løn for at deltage i elevrådsarbejde.

Regelgrundlaget

Der gælder ét fælles regelsæt for elevråd (retsinformation.dk) på alle ungdomsuddannelser, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og forberedende grunduddannelse.

Sidst opdateret: 21. marts 2023