Hop til indhold

Egu er nedlagt

Egu er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende grunduddannelse (FGU). Elever, som startede egu før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne om egu, indtil deres uddannelse er færdig.

Varigheden af et egu-forløb er normalt to år. Dog kan et forløb i særlige tilfælde forlænges med indtil et års praktik i en virksomhed, hvis der på baggrund af en konkret vurdering af elevens yderligere læringsbehov skønnes hensigtsmæssigt.

Forlængelse af uddannelsen kan derimod ikke bruges til at holde eleven i forsat beskæftigelse, hvis uddannelsesplanens læringsmål er opnået.

Praktikdelen

Praktikdelen af uddannelsen foregår i en offentlig eller privat virksomhed, hvor der indgås en praktikaftale mellem eleven og den pågældende praktikvirksomhed.

Egu-elever skal normalt være fuldtidsbeskæftigede under hele uddannelsen. Der kan dog i særlige tilfælde aftales, at eleven ikke arbejder på fuld tid. I de tilfælde forlænges uddannelsens samlede varighed tilsvarende.

I praktikken er eleven omfattet af overenskomstmæssige og arbejdsretlige regler inden for den pågældende branche. Tvivlsspørgsmål afgøres gennem det fagretlige system.

Skoledelen

Skoleundervisningen kan variere fra mindst 20 uger til højst 40 uger. Hvilken skoleundervisning, og i hvilket omgang, tager udgangspunkt i elevens behov og udvikling, og hvor og hvordan den enkelte elev har bedst mulighed for at lære og udvikle sig.

Varigheden af skoleundervisningen kan justeres undervejs i et egu-forløb på baggrund af i en løbende evaluering af elevens kompetencer, motivation og udviklingsmuligheder.

Eleven er under sine skoleophold underlagt de samme ordens- og fraværsregler, som gælder for de andre elever på den pågældende uddannelse. På samme måde gælder de pågældende uddannelsesregler for indhold og tilrettelæggelse også for egu-eleven.

Vejledningen i egu

Vejledningen i et egu-forløb har stor betydning for forløbets succes. Vejledningen medvirker til at sikre sammenhængen i uddannelsen, der jo er sammensat af mange forskellige elementer, og den skal bidrage til at løse elevens sociale og personlige udfordringer.

Der er altså tale om en helhedsorienteret vejledningsindsats, der både har fokus på de unges uddannelse og beskæftigelse og samtidig er med til at styrke den unges personlige og sociale liv undervejs i uddannelsen.

Uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen lægger rammerne for den enkelte erhvervsgrunduddannelse. Planen er en skriftlig kontrakt, der indgås mellem eleven og den egu-ansvarlige instans i kommunen, hvilket typisk vil sige egu-vejlederen.

Det er vigtigt, at uddannelsesplanen er udfyldt så detaljeret som muligt, så aftaler og forventninger i forløbet er helt tydelige.

Uddannelsesplanen bliver til i et tæt samarbejde mellem elev og vejleder, og den beskriver det forløb, eleven skal gennemføre i praktik og skoleundervisning.

Planen bygger på en vurdering af den enkelte elevs ressourcer, kompetencer og behov og udarbejdes og underskrives af parterne ved uddannelsens start.

Sidst opdateret: 20. maj 2022