Egu er lokalt baseret og bliver til i et samspil mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Kommunerne er forpligtet til at udbyde egu til de unge i kommunen, der tilhører målgruppen.

Kommunerne kan overlade til en erhvervsskole eller produktionsskole at tilrettelægge egu efter en nærmere aftale. Dermed har kommunen overladt den tilrettelæggende skole at udøve de beføjelser og varetage de funktioner, som er tillagt kommunalbestyrelsen i egu-loven.

Finansieringen af egu

Finansieringen af egu er delt mellem stat og kommuner. Kommunerne har i udgangspunktet ansvaret for finansieringen af de dele af en erhvervsgrunduddannelse, som ikke finansieres ved direkte statstilskud til skoleundervisning via det statslige taxametertilskud.

De kommunale udgifter til egu, dækkes imidlertid gennem en delvis statslig refusion til kommunerne.

Egu-bonus til private virksomheder

Fra sommeren 2016 har private virksomheder, der indgår praktikaftale med en egu-elev, kunnet få en bonus fra staten. Bonusstørrelsen afhænger af, hvor længe eleven er i praktik i virksomheden. De nærmere regler herfor findes i bekendtgørelsen og vejledningen om bonus.

Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen) (retsinformation.dk)

Vejledning om egu-bonusordningen (pdf)

Udbetaling af egu-bonus (indberet.virk.dk)

Egu-vejlederen

Det er typisk den kommunale egu-vejleder, der har ansvaret for at der laves en uddannelsesplan, og egu-vejlederen er også den gennemgående kontaktperson under hele uddannelsen.

I nogle kommuner er egu-vejledningen uddelegeret til den lokale produktionsskole eller erhvervsskole, der varetager vejledningsopgaverne i forhold til erhvervsgrunduddannelsens elever.

Sidst opdateret: 10. januar 2020