Hop til indhold

Egu er nedlagt

Egu er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende grunduddannelse (FGU). Elever, som startede egu før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne om egu, indtil deres uddannelse er færdig.

Egu er lokalt baseret og bliver til i et samspil mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. 

Kommunerne kan overlade til en erhvervsskole eller produktionsskole at tilrettelægge egu efter en nærmere aftale. Dermed har kommunen overladt den tilrettelæggende skole at udøve de beføjelser og varetage de funktioner, som er tillagt kommunalbestyrelsen i egu-loven.

Finansieringen af egu

Finansieringen af egu er delt mellem stat og kommuner. Kommunerne har i udgangspunktet ansvaret for finansieringen af de dele af en erhvervsgrunduddannelse, som ikke finansieres ved direkte statstilskud til skoleundervisning via det statslige taxametertilskud.

De kommunale udgifter til egu, dækkes imidlertid gennem en delvis statslig refusion til kommunerne.

Egu-vejlederen

Det er typisk den kommunale egu-vejleder, der har ansvaret for at der laves en uddannelsesplan, og egu-vejlederen er også den gennemgående kontaktperson under hele uddannelsen.

I nogle kommuner er egu-vejledningen uddelegeret til den lokale produktionsskole eller erhvervsskole, der varetager vejledningsopgaverne i forhold til erhvervsgrunduddannelsens elever.

Sidst opdateret: 20. maj 2022