Der kan søges om dispensation fra reglerne om bedre fordeling i daginstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 23, stk. 4 og § 26 a, stk. 1-10. Udsatte boligområder fremgår af listen over udsatte boligområder, som offentliggøres hvert år den 1. december af transport-, bygnings- og boligministeren.

Hvad skal en ansøgning om dispensation fra reglerne om bedre fordeling som minimum indeholde?

  • Stamoplysninger om kommune, daginstitution eller enhed i daginstitution der ansøges om dispensation på vegne af mv.
  • Hvordan kommunen og/eller daginstitutionen eller enheden i daginstitutionen lever op til kriterierne for dispensation fastsat i bekendtgørelse om dagtilbud, jf. § 45, stk. 3.
  • Hvilke konkrete milepæle og tiltag, kommunen, daginstitutionen eller enheden i daginstitutionen foreslår, at den skal følge op på i statusafrapporteringen, som skal indsendes til Børne- og Undervisningsministeriet hvert andet år. Det er ministeriet, der endeligt afgør i sin afgørelse, hvilke elementer der skal indgå i statusafrapporteringen. Se yderligere i orienteringsskrivelsen.
  • Bilag, som dokumenterer, hvordan kommunen og/eller daginstitutionen eller enheden i daginstitutionen lever op til kriterierne. Det kan for eksempel være en kommunalt vedtaget plan for udviklingsarbejde for et udsat boligområde, som også forventes at berøre fordelingen i daginstitutioner, data på udfordringer, infrastruktur eller udviklingen i området/kommunen, uddybende beskrivelser af tiltag som skal fremme børnenes dansksproglige kompetencer og øvrige generelle læring samt modvirke, at børnene vokser op i parallelsamfund mv.

Ansøgningsblanketten indeholder 12 felter som alle er obligatoriske at udfylde, for at ansøgningen kan indsendes.

Selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence samt privatinstitutioner som ønsker at søge om dispensation fra regler om bedre fordeling i daginstitutioner skal udfylde vedlagte PDF-version af ansøgningsblanketten.

Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen har pligt til at viderebringe ansøgninger om dispensation på vegne af selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence samt privatinstitutioner. Ansøgning om dispensation for selvejende og udliciterede daginstitutioner uden optagelseskompetence skal foretages digitalt af kommunen.

I tilfælde hvor kommunalbestyrelsen skal indsende en ansøgning om dispensation på vegne af en selvejende eller udliciteret daginstitution med optagelseskompetence eller en privatinstitution, skal ansøgningsblanketten udfyldes af kommunen med flest mulige oplysninger, og den af institutionen udfyldte ansøgningsblanket i PDF-format vedlægges som bilag, foruden yderligere bilag som institutionen mener bør vedlægges ansøgningen.

Yderligere information og vejledning

Børne- og Undervisningsministeriet kan løbende justere ansøgningsblanketten blandt andet på baggrund af erfaringer med blanketten i praksis. Ansøgningsblanketten, som findes nederst på siden i den blå boks, er den gældende.

Sagsbehandlingen og sagsbehandlingstid

Ansøgningsblanketten åbner i et worddokument, hvorved denne vejledningsside med links til relevante informationer fortsat kan tilgås.

Ansøgningen indsendes via en sikker forbindelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Når ansøgningen er modtaget, vil du modtage en kvittering per mail. Børne- og Undervisningsministeriet vil tage kontakt til kontaktpersonen, der fremgår af ansøgningsblanketten, såfremt der er behov for uddybning af dele af ansøgningen, behov for afklaring af opklarende spørgsmål eller lignende.

Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder, fra Børne- og Socialministeriet har sendt en kvitteringsmail. Sagsbehandlingstiden skal sikre en god dialog mellem kommunen, daginstitutionen eller enheden i daginstitutionen og ministeriet i forhold til bl.a. at sikre, at alle relevante oplysninger indgår.

Det betyder også, at kommuner skal have ansøgt ministeriet senest 3 måneder før 1. januar 2020 for at være sikker på en afgørelse om dispensation, inden reglerne får virkning 1. januar 2020.

Ansøgning om dispensation

Hent ansøgningsskema til dispensation (doc)

Det udfyldte ansøgningsskema sendes sammen med eventuelle bilag til thomas.rasmussen@uvm.dk, Marie.Kolind.Christensen@uvm.dk, sandra.hoj.eriksen@uvm.dk og louise.solgaard.hvas@uvm.dk.

Sidst opdateret: 3. marts 2020