Hop til indhold

Der skal skabes en større gennemsigtighed og bedre data på dagtilbudsområdet. Det skal blandt andet ske gennem nye lovkrav til dataindberetninger på dagtilbudsområdet, en udvidelse af dagtilbudsportalen, opgørelse af normeringer på institutionsniveau og et redskab til kommunerne til at komme tættere på en "praktisk oplevet normering".

Bedre og ensartede dataindberetninger

Forældre, kommuner og andre interesserede skal nemt og enkelt kunne få indblik i centrale kvalitetsindikatorer for den enkelte daginstitution. Derfor skal dataindberetninger leve op til en række nye lovkrav, der skal sikre bedre kvalitet osv. 

For at sikre bedre kvalitet i datagrundlaget på dagtilbudsområdet er der gennemført lovgivning, så datakvaliteten på området kan forbedres. De konkrete krav til, hvilke oplysninger kommuner og private tilbud skal indberette til brug for dagtilbudsportalen og til brug for opgørelse af normeringer, er fastsat i bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet.

Læs om indberetning af data på dagtilbudsområdet (stil.dk)

Dagtilbudsportalen

Den eksisterende dagtilbudsportal, der er en informationsportal hvor forældre kan få oplysninger om de enkelte daginstitutioner og dagplejer i kommunen, skal udvides og forbedres. Formålet er, at flere centrale informationer om de enkelte dagtilbud gøres tilgængelige, og der bliver mulighed for at sammenligne på tværs af tilbud og kommuner.

Dagtilbudsportalen skal blandt andet indeholde oplysninger om normeringer, andelen af uddannet personale, oprykningsalder til børnehave og alder ved skolestart og om daginstitutionerne modtager midler fra de statslige puljer til sociale normeringer. Portalen udvides løbende i takt med at data af tilstrækkelig kvalitet bliver tilgængelig.   

Besøg dagtilbudsportalen (uddannelsesstatistik.dk)

Opgørelse af normeringer på institutionsniveau

Det forbedrede datagrundlag skal herudover bidrage til, at der fra 2023 kan opgøres normeringer på institutionsniveau.

Partierne bag aftale om minimumsnormeringer – regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet – skal i 2023 drøfte muligheden for og hensigtsmæssigheden af minimumsnormeringer på institutionsniveau.

Opgørelse af den "praktisk oplevede normering"

Med den politiske aftale er det ligeledes ønsket, at kommunerne arbejder hen i mod, at forældre får et lokalt indblik i den "praktisk oplevede normering" i de enkelte daginstitutioner.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, VIVE, og Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har på vegne Børne- og Undervisningsministeriet udviklet en faglig metode til brug for kommunernes opgørelse af praksisnormeringen i de enkelte daginstitutioner.

Af rapporten fremgår det, at praksisnormeringen opgøres som forholdet mellem de indskrevne børns samlede fremmødetimer og det pædagogiske personales årlige samværstimer. Opgørelsesmetoden er udviklet på baggrund af en afdækning af litteraturen på området samt inddragelse af perspektiver fra nationale interessenter og kommuner. Metoden er desuden afprøvet af otte udvalgte kommuner. I rapporten beskrives endvidere en række potentialer og udfordringer ved opgørelse af daginstitutionernes praksisnormering.

Hent rapporten Opgørelse af praksisnormering – Udvikling af en beregningsmodel til at opgøre praksisnormering i daginstitutioner (pdf) her. 

Sidst opdateret: 23. oktober 2023