Hop til indhold

Der skal være mere pædagogisk personale i landets vuggestuer og børnehaver, så børnene kan få en bedre hverdag. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalt at udmønte de 500 millioner kroner i 2020, der med finansloven blev afsat til bedre normeringer.

Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019). Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne.

Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne.

Kommunerne tildeles pengene direkte uden forudgående ansøgning. Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtage kommunale budgetter for 2020. Der skal således ske et løft af området.

Spørgsmål og svar om tildelingspuljen

Opdateret 20/02 2020 kl. 10:13

Midlerne fra puljen til pædagogisk personale i 2020 indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3.

Opdateret 27/02 2020 kl. 10:31

Midlerne kan ikke anvendes til ansættelser i privatinstitutioner. Det er op til de enkelte kommuner, som modtager midler, at beslutte, hvorledes puljemidlerne nærmere fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper (kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner).

Opdateret 20/02 2020 kl. 10:17

Midlerne fra tildelingspuljen indgår, som nævnt i svar 1, i lighed med andre puljemidler, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3. For privatinstitutioner og private pasningsordninger betyder det, at tilskuddet alt andet lige vil være uændret, da beregningsgrundlaget ikke ændrer sig på grund af puljemidlerne.

Opdateret 20/02 2020 kl. 10:18

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder om tilskuddet er anvendt til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale samt udgifter til det revisionspåtegnede regnskab.

Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Såfremt kommunen ikke bekræfter dette, vil tilskuddet skulle tilbagebetales til staten.

Opdateret 20/02 2020 kl. 10:19

Det er et krav, at kommunerne ved aflæggelse af de revisionspåtegnede regnskaber skal redegøre for anvendelsen af tilskuddet opgjort på udgiftstyper, herunder relaterede udgifter (overhead).

Det er i den forbindelse en tilskudsbetingelse, at tilskuddet alene anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead, og at de relaterede udgifter maksimalt må udgøre op til 20 procent af løn- og pensionsudgifterne.

Opdateret 20/02 2020 kl. 10:20

Kommuner, som ønsker at modtage tilskuddet, vil ikke have mulighed for at reducere omkostningerne til dagtilbudsområdet begrundet i tilskuddet. Det er dog ikke muligt at låse de kommunale budgetter og regnskaber på dagtilbudsområdet.

Kommunerne vil således både i 2020 og fremover kunne foretage justeringer, således at budgetter og regnskaber ligger på et lavere niveau end på tidspunktet for puljetildelingen. Det kan eksempelvis være som følge af faldende børnetal og/eller øvrige lokale forhold. Udviklingen i det konkrete udgiftsniveau på dagtilbudsområdet er således ikke en tilskudsbetingelse.

Opdateret 20/02 2020 kl. 10:31

Midlerne kan ikke anvendes til at sænke forældrebetalingen. Kommunerne skal anvende tilskuddet til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale i daginstitutioner.

Tilskuddet kan endvidere anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead. Endelig kan tilskuddet anvendes til udgifter til et revisionspåtegnet regnskab. Eventuelle kommuner, der ikke ønske at anvende tilskuddet til de fastlagte formål, har mulighed for at frasige sig tilskuddet fra puljen.

Opdateret 20/02 2020 kl. 12:25

Midlerne udmeldes til kommunerne i umiddelbar forlængelse af Finansudvalgets godkendelse af aktstykke om udmøntningen af reserve til minimumsnormeringer i 2020 afsat på § 20.21.05. Reserve til minimumsnormeringer på finansloven for 2020.

Endeligt tilsagn om midler forventes afgivet hurtigst muligt i løbet af marts 2020. Der udarbejdes en tilskudsvejledning for puljen i forbindelse med udmeldingen til kommunerne.

Opdateret 20/02 2020 kl. 10:25

Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Men det er et krav, at det er pædagogisk personale. Det kan således ikke anvendes på ansættelse af for eksempel rengøringspersonale eller pedel.

Sidst opdateret: 12. maj 2020