Hop til indhold

Den 1. januar 2019 overgik administrationen til Arbejdsgiverenes Uddannelsesbidrag (AUB)

Hvis du eller din medarbejder er startet på en uddannelse i 2018, som strækker sig ind i 2019, følger uddannelsen de gamle regler. Derfor skal henvendelser om ansøgninger med uddannelser, der er startet i 2018, men strækker sig ind i 2019 rettes til: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på e-mail: veu@stukuvm.dk. Kontakt din a-kasse, hvis du er medlem af en a-kasse.

Henvendelser om ansøgninger med uddannelser der starter den 1. januar 2019 eller senere rettes til: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på telefon 70 11 40 70 i følgende tidsrum:

 • Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00
 • Fredag kl. 8.00 – 15.30.

Få information om VEU-godtgørelse og befordringstilskud som borger eller virksomhed på borger.dk.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:

 • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
 • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende 
 • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
 • have forladt folkeskolen
 • opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til
 • have lidt et tab af løn eller af mulighed for arbejde, mens du går på uddannelsen.

Udenlandske statsborgere skal desuden have arbejde på en dansk arbejdsplads for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Du kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud hvis du:

 • som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen
 • har ret til godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger, bortset fra godtgørelse fra de kompetenceudviklingsfonde, som blev oprettet ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007, eller fra lignende ordninger efter undervisningsministerens bestemmelse
 • modtager andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Satser for VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

Når undervisningen er deltidsundervisning, sættes satsen ned i forhold til timetallet.

Du får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. Det kan højst være 37 timer om ugen, hvis du arbejder på fuldtid. Hvis du arbejder på deltid, kan du kun få godtgørelse for det antal timer, du sædvanligvis er på arbejde.

Satser for befordringstilskud

Daglig transport

Hvis afstanden fra dit hjem til uddannelsesstedet er mere end 24 km, kan du få befordringstilskud. Du kan få befordringstilskud til det antal kilometer, som afstanden ud over 24 kilometer. Du kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag.

Indkvartering

Hvis du er indkvarteret et andet sted under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til:

 • ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
 • rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
 • rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Kost og logi

Hvis du under uddannelsen er indkvarteret uden for bopælen, har du ret til tilskud til kost og logi. Retten til indkvartering gælder, hvis der er mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at du er indkvarteret uden for bopælen.

Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud på efteruddannelse.dk.

Når du tilmelder dig til en uddannelse på efteruddannelse.dk, kommer det digitale ansøgningsskema automatisk frem, og du bliver ført igennem skemaet.

Orientering om dispensation i forbindelse med forsøg med VEU-godtgørelse ved fjernundervisning i AMU

Som led i Trepart III blev det besluttet, at der i 2018-2021 gennemføres et forsøg med VEU-godtgørelse ved op til fuld fjernundervisning i AMU. Forsøget udmøntes ved, at der fra den 1. september 2018 er dispensation til, at deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse gennemført som mellem 75 og 100 procent fjernundervisning kan udløse VEU-godtgørelse, hvis undervisningen afsluttes med en centralt godkendt prøve.

Den enkelte godkendte AMU-udbyders kursusafdeling/ -ansvarlige får løbende oplysning om udviklede centralt godkendte prøver i nyhedsbrevet ”Ugens rapport” fra uddannelsesadministration.dk

Sidst opdateret: 7. februar 2020