Hop til indhold

Målgruppen for AMU

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der har behov for uddannelse for at vedligeholde og/eller videreudvikle deres erhvervsrettede kompetencer. Hvis man ønsker at deltage i AMU på ordinære vilkår, kan man således ikke have en videregående uddannelse.

Personer med en videregående uddannelse kan også deltage i AMU, men de skal betale fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.

Adgangskrav

For at tilmelde dig en AMU-uddannelse skal du enten bo i Danmark eller arbejde i Danmark.

Hvis du ikke har dansk bopæl, skal du udfylde en erklæring om reel og faktisk beskæftigelse. Arbejdsgiveren skal også skrive under på erklæringen. En person, der er registreret med bopæl i Det Centrale Personregister (CPR), anses for at have fast bopæl i Danmark.

Læs mere om erklæringen for folk uden bopæl i Danmark

Selvstændige, ledige, elever, studerende og pensionister kan også deltage i AMU-kurser, og det kan også personer med bopæl i Grønland eller på Færøerne.

 

Særlige betingelser

For nogle ansøgere er der nogle særlige betingelser:

Certifikat-uddannelser

Personer med videregående uddannelse

Personer med en videregående uddannelse kan også deltage i AMU, men de skal betale fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.

Sprog

Du kan blive pålagt at gennemføre en test i det sprog, der undervises på. Det skal sikre, at alle deltagere kan følge med i undervisningen. AMU udbydes både på dansk og på andre sprog, og der kan også udbydes kurser på en kombination af dansk med et andet sprog.

Ledige

Er du ledig, på dagpenge, kontanthjælp eller lignende, skal du henvende dig på Jobcenteret for at høre om dine muligheder for at deltage i AMU. Du kan ikke selv tilmelde dig.

Deltagere fra Finland, Island, Norge eller Sverige

Personer med bopæl i Finland, Island, Norge eller Sverige kan deltage på AMU, enten hvis uddannelsen ikke findes i deres hjemland, eller hvis de bor tæt på Danmark og har kortere afstand til den danske uddannelsesinstitution end til en skole i hjemlandet.

Flere AMU-uddannelser

Hvis du har deltaget i flere AMU-uddannelser eller enkeltfag, end du har brug for til dit erhverv, kan du få afslag på optagelse på endnu et kursus.

Adgang til AMU

Opdateret 03/09 2021 kl. 09:26

Adgang til AMU har personer, der på uddannelsestidspunktet enten er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark eller har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.

Kravet om beskæftigelse i Danmark kan opfyldes ved, at man er ansat i en privat husholdning i Danmark, eller ved, at man er beskæftiget i en virksomhed, som man selv driver, eller hvori man er ansat. Virksomheden skal have et forretningssted (kontor eller lignende) i Danmark. Derudover skal yderligere mindst én af følgende betingelser være opfyldt:

  • Virksomheden har ikke forretningssted i noget andet land.
  • Man befinder sig i Danmark under arbejdets udførelse.
  • Hvis man er ansat, er det tilstrækkeligt, at man hovedsageligt modtager instruktioner fra Danmark om arbejdets udførelse.

Kravet om, at beskæftigelsen er reel og faktisk, vil navnlig være opfyldt, hvis man er en EU/EØS-borger, der kan få udstedt et EU-registreringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 3.

Hvis man ikke er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark, skal man altså opfylde kravet om reel og faktisk beskæftigelse, og der skal afgives en erklæring herom, som for ansatte skal medunderskrives af arbejdsgiveren. Til afgivelsen af erklæringen kan benyttes en blanket, som – i én version for ansatte og én version for selvstændige – findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan man læse nærmere om betingelsen om reel og faktisk beskæftigelse.

For optagelse på uddannelser, for hvilke der udstedes myndighedscertifikat, kræves det yderligere, at deltageren efter gennemførelse af uddannelsen vil opfylde evt. andre betingelser for udøvelse af erhvervet. Der bortses fra betingelser, hvor det beror på et skøn, om betingelsen er opfyldt.

For at sikre, at ansøgeren sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det pålægges ansøgeren senest ved undervisningens påbegyndelse at gennemføre en test i undervisningssproget eller undervisningssprogene. (AMU kan udbydes såvel på dansk som andre sprog eller med en kombination af dansk og andre sprog).

Opdateret 07/02 2020 kl. 10:03

Nej, personer der ikke er i beskæftigelse, har også mulighed for at deltage i AMU, hvis de er registreret i CPR-registret med bopæl i Danmark.

Er du ledig, på dagpenge, kontanthjælp eller lignende, skal du henvende dig på Jobcenteret for at høre nærmere om dine muligheder for at deltage i AMU - du kan ikke selv tilmelde dig.

Man skal være i job for at kunne få VEU-godtgørelse.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:31

Ja, selvstændig erhvervsdrivende har adgang til AMU.

Opdateret 07/02 2020 kl. 10:03

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark på uddannelsestidspunktet, har adgang til AMU.

Det er en forudsætning, at du opfylder eventuelle myndighedsfastsatte adgangskrav, hvor der udstedes certifikat for uddannelsen.

Opdateret 03/09 2021 kl. 09:28

Pensionister har adgang til AMU som andre, hvis de har dansk CPR-adresse eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. Hvis man som pensionist fortsat arbejder som lønmodtager et antal timer kan man desuden være berettiget til godtgørelse ved deltagelse i uddannelse i de timer/dage, hvor man sædvanligvis arbejder.

Adresserne på landets AMU-udbydere finder du her.

Opdateret 07/02 2020 kl. 10:03

Skolerne kan optage personer med fast bopæl eller beskæftigelse på Grønland eller Færøerne på ordinære hold i arbejdsmarkedsuddannelserne.

Hvis de ikke har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark, kan de imidlertid ikke udløse taxametertilskud til uddannelsesinstitutionen, og de kan hverken få tilskud til kost og logi eller VEU-godtgørelse og tilskud til befordring efter de danske regler.

Der skal altså betales fuld deltagerbetaling, men reglerne om indtægtsdækket virksomhed skal ikke følges.

Opdateret 07/02 2020 kl. 10:03

Skolerne kan optage personer med bopæl i Finland, Island, Norge eller Sverige på ordinære hold på arbejdsmarkedsuddannelse. Betingelsen er, enten at uddannelsen ikke findes i bopælslandet, eller at de bor i et område, der grænser op til Danmark, og har lettere adgang til den danske uddannelsesinstitution end til den nærmeste i bopælslandet.

Hvis de ikke har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark, kan de ikke udløse taxametertilskud til uddannelsesinstitutionen, og de kan hverken få tilskud til kost og logi eller VEU-godtgørelse og tilskud til befordring efter de danske regler.

Der skal altså betales fuld deltagerbetaling, men reglerne om indtægtsdækket virksomhed skal ikke følges.

Sidst opdateret: 26. juli 2023